O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Informácie o prevádzke ŠKD počas letných prázdnin   


- Školský klub bude v prevádzke v mesiaci júl 3.7., 4.7., 6.7., 8.7. a v mesiaci august 28.8., 30.8., 31.8. od 7:00 do 15:00 hod.
- Dieťa si prinesie do ŠKD prezuvky, desiatu, olovrant, pitie, peračník

- Poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD 6 € za júl a 6 € za august uhradíte do 30.6.2017: bezhotovostne na účet školy: SK47 0200 0000 0016 3401 0758,
variabilný symbol: 37831500,
konštantný symbol: 0308
alebo priamou platbou na účet v banke

- Stravné za obedy v dňoch 3. až 7. júla 2017 (4 dni) a v dňoch 28. až 31. augusta (3 dni) je potrebné uhradiť:
hotovostne v kancelárii ŠJ v dňoch 26. až 28. júna 2017, denne od 7,00 do 14,30 hod. bezhotovostne najneskôr do 23. júna 2017 na číslo účtu SK32 0200 0000 0016 3402 3153, do poznámky je nutné uviesť meno stravníka - dieťaťa. VS: 0823

Prípadné odhlásenie po zaplatení je možné najneskôr deň vopred.
Cena obeda:
žiaci v ŠKD 1. stupeň = 1,01 €
cudzí stravník = 2,13 €.

Z dôvodu ukončenia prevádzky ŠJ pred prázdninami žiadame všetkých stravníkov o včasné úhrady a o včasné prípadné odhlásenia resp. prihlásenia na obed.

Všetky informácie na tel. č. 045/6725214.

Žiadosť  o prijatie dieťaťa do ŠKD počas letných prázdnin - docx
Žiadosť  o prijatie dieťaťa do ŠKD počas letných prázdnin - pdf  

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14