O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Cenník obedov (platný od 1.februára 2024)

 

 Cenník obedov a výška zálohových platieb v ŠJ  platný od 1. februára 2024

Kategória stravníkov

Obed Desiata

Mesačná záloha

Mesačná záloha

Žiaci 1.-4. ročník

1,30

26,00

0,60 12,00

Žiaci 5.-9. ročník

1,50

30,00

0,65 13,00

Študenti

 1,70

34,00

x x

Dospelí stravníci

4,13

82,60

x x
Príspevok na režijné náklady (RN) – len ak žiak odoberá obedy
Žiaci 1.-9. ročník 5 €/mes. Jednorazovo 50€/školský rok, 25€ na školský polrok (v auguste a v januári) Neuhrádza sa
Úhrady žiakov so štátnou dotáciou na stravu (ak rodič podal žiadosť o ŠD)
Žiaci 1.-9. ročník so ŠD Záloha na neodhlásené a neodobraté obedy = 20 €, desiaty = 10€, jednorazovo, po vyčerpaní zálohy opätovne uhradiť 20 € / 10 €


 

 

 

 

 

 

 

 

Výdaj obeda je možný len po identifikácii stravníka čipovým kľúčom a len po úplnej a včasnej úhrade všetkých poplatkov na účet ŠJ!

Platnosť Prílohy č. 1 k Internej smernici  o stravovaní v školskej jedálni bola zrušená k 31. januáru 2024.

 

Všetky informácie týkajúce sa stravovania nájdete na webe školy (http://www.zsjanzh.edu.sk/index.html) v sekcii Jedáleň.

Všetky informácie týkajúce sa stravovania nájdete na webe školy (http://www.zsjanzh.edu.sk) v sekcii Jedáleň.

Úhrady sa vykonávajú bezhotovostne vždy k 20. kalendárnemu dňu v mesiaci vopred na nasledujúci mesiac. Úhrada po tomto termíne môže mať za následok neposkytnutie stravy hneď v prvý deň v mesiaci, resp. hneď po vykonaní neskorej úhrady. Úhrady po termíne preto konzultujte s vedúcou ŠJ (045/6725214).

Platobné údaje:

IBAN: SK32 0200 0000 0016 3402 3153        

Variabilný symbol: 0823       

Konštantný symbol: 0308

Správa pre prijímateľa, poznámka: priezvisko a meno stravníka

Za súrodencov, obedy aj desiaty, stravné aj RN môžete platby sčítať a uhradiť jednou sumou. Nezabudnite na meno v poznámke.

Pri zadaní trvalých príkazov posledné úhrady ponechajte v máji (na jún). Potom obnovte až v auguste (na september).

 

Za odhlasovanie zo stravy v plnom rozsahu zodpovedá zákonný zástupca žiaka/stravník. Podmienky odhlasovania sú na webe školy (http://www.zsjanzh.edu.sk/jedalen/odhlasovanie.htm)

 

Ceny sú určené aktuálnym VZN Mesta Žiar nad Hronom č. 2/2023, platné od 1. marca 2023; ďalej sú vybrané časti VZN vzťahujúce sa na poplatky v ŠJ:

§6 bod. 2 písm. a) 2. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni pri základných školách – bežné stravovanie:

Zákonný zástupca žiaka uhrádza výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v súlade s 1. finančným pásmom A vydaným ministerstvom školstva.

Študenti strednej školy uhrádzajú výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15 – 19 ročných v súlade s 1. finančným pásmom A vydaným ministerstvom školstva.

Zamestnanci škôl a školských zariadení a iné fyzické osoby uhrádzajú výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15 – 19 ročných v súlade s 1. finančným pásmom B vydaným ministerstvom školstva.

5. Výška príspevku zákonného zástupcu v zmysle bodu 2 sa znižuje o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktorá sa poskytuje v zmysle osobitného predpisu (Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov).

6. Výška príspevku zákonného zástupcu v zmysle bodu 2 sa neuhrádza, ak zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka o to písomne požiada riaditeľa školy a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu (Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

7. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka, ktorému je poskytovaná dotácia, uhrádza príspevok v plnej výške za dni, kedy dieťa bolo prihlásené na stravu a nevznikol mu nárok na poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom.

8. Zákonný zástupca žiaka, ktorému je poskytovaná dotácia, uhrádza zálohu na neodhlásenú stravu bez nároku na dotáciu pre žiaka základnej školy vo výške 20 € pri prihlásení na stravovanie v súlade s vnútorným predpisom vydaným riaditeľom školy.

§6 bod 2 písm. b) Výška príspevku na úhradu režijných nákladov

 

Zriaďovateľ školskej jedálne v zmysle školského zákona určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov nasledovne:

1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka (aj dieťaťa a žiaka, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) prispieva na režijné náklady v školskej jedálni pri materskej a základnej škole paušálne čiastkou 5,00 € mesačne, ak dieťa alebo žiak počas kalendárneho mesiaca odoberie minimálne jedno hlavné jedlo.

2. Stredná škola a dospelí stravníci uhrádzajú režijné náklady v plnej výške vypočítanej podľa skutočných nákladov na výrobu jedného jedla za predchádzajúci kalendárny rok. (pozn.: uhrádza stredná škola v zmysle zmluvy.)

3. Príspevok na režijné náklady sa neuhrádza, ak zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka o to písomne požiada riaditeľa školy a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu (Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

§6 ods.2 písm. c) Podmienky úhrady v školskej jedálni

 

Za žiaka základnej školy vykonáva úhradu nákladov na stravovanie zákonný zástupca a žiaka vopred v kalendárnom mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

 

Zákonný zástupca uhrádza príspevky na stravovanie a na režijné náklady podľa bodu 2 písmena a), b). Školská jedáleň poskytuje stravu deťom a žiakom po splnení všetkých podmienok úhrady v školskej jedálni určených vo VZN.

Úhradu vykonáva zákonný zástupca bezhotovostne bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v nevyhnutných prípadoch v hotovosti. Zamestnanci škôl a školských zariadení, študenti strednej školy a iné fyzické osoby uhrádzajú príspevky na stravovanie v uvedenom termíne bezhotovostne.

§ 8 Výška príspevku počas mimoriadneho prerušenia prevádzky v školách a školských zariadeniach

2. Ak v čase výnimočného stavu, núdzového stavu, alebo mimoriadnej situácie bude nariadený zákaz prevádzky škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu (§ 24 ods. 1 a § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a minister školstva podľa § 150 ods. 8 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodne o mimoriadnom prerušení školského vyučovania v školách a prevádzky v školských zariadeniach na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, bez možnosti realizovať výchovu a vzdelávanie dištančnou formou, mesto ako zriaďovateľ rozhodne o neuhrádzaní príspevku za obdobie mimoriadneho prerušenia prevádzky v materskej škole, základnej umeleckej škole a školských zariadeniach.

3. Zákonnému zástupcovi dieťaťa/žiaka, ktorý uhradil príspevok v plnej výške, bude preplatok o uvedený rozdiel vrátený.

 

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14