O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Výchova k manželstvu a rodičovstvu - šk. rok 2017/2018

Dlhodobý projekt Výchovy k manželstvu a rodičovstvu (VMR) 

Tematický výchovno – vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR)

 

1 - Prezentácia spojená s besedou na tému Fetal – alkoholový syndróm pre žiačky 9. ročníka (triedy 9. A, 9. B). Alkohol je najrozšírenejšou spoločensky tolerovanou drogou. Fetal - alkoholový syndróm (FAS) a iné poruchy vzniknuté pôsobením alkoholu na plod sa zaraďujú do skupiny vrodených fyzických a psychických porúch, ktoré sú dôsledkom konzumácie alkoholu tehotnou ženou. Žiačky mali možnosť prostredníctvom prezentácie porovnať odlišnosti v poznávaní a vnímaní sveta osôb, ktoré boli počas vnútromaternicového vývinu vystavené pôsobeniu alkoholu. Medzi druhotné poškodenia patrí: únava, záchvaty zlej nálady, agresivita, strach, klamanie, problémy doma a v škole, užívanie drog, alkoholu, psychické problémy.

2 - So žiačkami 9. A a 9. B triedy sme absolvovali stretnutia na tému Sexuálne zneužívanie a obchod so ženami a deťmi. Pohlavné zneužívanie je veľmi vážna téma, ide o značne rozšírený problém. Cieľom bolo poskytnúť žiakom dostatočné množstvo vedomostí, ktoré im umožnia pochopiť problematiku sexuálneho zneužívania a s tým spätého nebezpečenstva. Pomôcť žiakom orientovať sa v týchto situáciách, naučiť ich správne na ne reagovať.

 

 

 

 

Aktivity v šk. roku 2015/2016

Aktivity v šk. roku 2014/2015

Aktivity v šk. roku 2013/2014

Aktivity v šk. roku 2012/2013

Aktivity v šk. roku 2011/2012

Aktivity v šk. roku 2010/2011

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14