O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Výchova k manželstvu a rodičovstvu - šk. rok 2017/2018

Dlhodobý projekt Výchovy k manželstvu a rodičovstvu (VMR) 

Tematický výchovno – vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR)

 

1 - Prezentácia spojená s besedou na tému Fetal – alkoholový syndróm pre žiačky 9. ročníka (triedy 9. A, 9. B). Alkohol je najrozšírenejšou spoločensky tolerovanou drogou. Fetal - alkoholový syndróm (FAS) a iné poruchy vzniknuté pôsobením alkoholu na plod sa zaraďujú do skupiny vrodených fyzických a psychických porúch, ktoré sú dôsledkom konzumácie alkoholu tehotnou ženou. Žiačky mali možnosť prostredníctvom prezentácie porovnať odlišnosti v poznávaní a vnímaní sveta osôb, ktoré boli počas vnútromaternicového vývinu vystavené pôsobeniu alkoholu. Medzi druhotné poškodenia patrí: únava, záchvaty zlej nálady, agresivita, strach, klamanie, problémy doma a v škole, užívanie drog, alkoholu, psychické problémy.

2 - So žiačkami 9. A a 9. B triedy sme absolvovali stretnutia na tému Sexuálne zneužívanie a obchod so ženami a deťmi. Pohlavné zneužívanie je veľmi vážna téma, ide o značne rozšírený problém. Cieľom bolo poskytnúť žiakom dostatočné množstvo vedomostí, ktoré im umožnia pochopiť problematiku sexuálneho zneužívania a s tým spätého nebezpečenstva. Pomôcť žiakom orientovať sa v týchto situáciách, naučiť ich správne na ne reagovať.

3 - Prevenčné besedy pre žiakov 8. – 9. ročníka

 

V dňoch 28. – 29. novembra 2017 sa uskutočnili prevenčné besedy s p. kpt. Ing. Silviou Filusovou, s príslušníčkou PZ v Žiari nad Hronom pre žiakov 8. a 9. ročníka.

 

Ústrednou témou pre žiakov 8. ročníka bolo šikanovanie a kyberšikanovanie, sociálne siete. Sexuálne násilie, šikanovanie a kyberšikana boli témou pre žiakov 9. ročníka. Kyberšikanovanie je jedným z najčastejších negatívnych javov na internete. S rozšírením moderných technológií sa aj výrazná časť šikanovania presunula do virtuálneho prostredia. Pre agresorov je ľahšie ubližovať niekomu, komu sa nemusia pozerať priamo do očí, menej vnímajú emócie a zranenie obete, menej si uvedomujú závažnosť svojho konania a zodpovednosť zaň. Takéto šikanovanie im môže pripadať iba ako druh neškodnej zábavy. Agresora zároveň ich anonymita chráni pred odhalením. Pre obeť je virtuálne šikanovanie ešte závažnejšie – nemôže pred ním uniknúť nikam, ani do bezpečia domova. Ak používa mobilný telefón alebo internet, agresori sa k nej dostanú v ktorúkoľvek dobu a na ktoromkoľvek mieste. Taktiež pohlavné zneužívanie je veľmi vážna téma. Ide o značne rozšírený problém. Žiakom bolo poskytnuté veľké množstvo informácií, ktoré im umožnili pochopiť nastolené problematiky. Taktiež žiakom pomôcť orientovať sa v týchto situáciách, naučiť ich správne na ne zareagovať.

 

4 -

V dňoch 28. a 30. 11. 2017  sa uskutočnili stretnutia  so žiakmi 4. B a 4. C triedy. Ústrednou témou bola interakčná hra - Zvieracie príbehy o rodine. 

Cieľom bolo oboznámenie sa  s rozdelením rolí v rodine, pestovanie vzťahu medzi rodičmi a deťmi, rozvoj emocionality. Deti sa dozvedeli viac o živote  troch zvierat - veveričky, kukučky a sýkorky, a hlavne, ako sa tieto zvieratká starajú svoje mláďatká. S deťmi sme diskutovali, ako sú rozdelené roly v ich rodine (kto, čo robí, kto sa o čo stará), či by chceli mať raz svoje deti a ako by sa o ne starali.

5 -

Vo štvrtok 1.3.2018 sa uskutočnila na našej škole prednáška výchovno-vzdelávacieho programu o dospievaní „Čas premien“. Táto akcia má na našej škole mnohoročnú tradíciu. Prednášky viedla lektorka spoločnosti PROCTER&GAMBLE.

Dievčatá siedmeho ročníka oboznámila s telesnými zmenami v období dospievania. Objasnila im hlavné zásady intímnej hygieny a prevencie gynekologických ochorení. Dievčatá sa v priebehu prednášky mohli na čokoľvek opýtať a na záver dostali propagačné balíčky s hygienickými potrebami.

Ing. L. Tršová Husárová

 

 

Aktivity v šk. roku 2015/2016

Aktivity v šk. roku 2014/2015

Aktivity v šk. roku 2013/2014

Aktivity v šk. roku 2012/2013

Aktivity v šk. roku 2011/2012

Aktivity v šk. roku 2010/2011

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14