O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

INFORMÁCIE PRE STRAVNÍKA – Seniora 

Prihláška na stravovanie vo formáte pdf

Prihláška na stravovanie vo formáte docx

 

Vážení cudzí stravníci!

 

Cena obeda, ktorý Vám ponúka školská jedáleň, je určená 2 zložkami:

- finančný limit na nákup potravín (určený VZN Mesta Žiar nad Hronom č. 2/2023 s platnosťou od 1. 3. 2023)

- režijné náklady, ktoré sa každoročne prepočítavajú podľa skutočnosti za predchádzajúci kalendárny rok

 

Od 1. februára 2024

platí nasledovná cena:

 

Finančný limit na nákup potravín 2,00 €

Režijné náklady 2,13 €

Cena obeda celkom: 4,13 €

 

Dôležité:

Trvalý príkaz je v novej sume 82,60 €. V prípade, že máte preplatky na stravnom, nemusíte meniť výšku trvalého príkazu. O preplatkoch sa informujte v kancelárii ŠJ.

 

Zároveň Vám oznamujeme, že stránkové dni pre výpočet platieb na nasledujúci mesiac a platenie obalov budú vždy posledný celý týždeň v mesiaci.

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14