O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Druhý krok


Milí rodičia,
naša škola sa prihlásila do výzvy a bola vybraná do projektu Odpíšeme Ti nadácie Markíza a naša školská psychologička absolvovala vzdelávanie k preventívnemu programu Druhý krok určeného pre 5. ročník.
So žiakmi 5. ročníka bude v rámci vyučovacieho predmetu Rozvoj životných zručností a v spolupráci s triednymi učiteľkami pracovať s metodikou programu a rozvíjať pozitívnu klímu v triede.

 
druhý kroko


Čo je DRUHÝ KROK?
DRUHÝ KROK je preventívny program zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj detí v materských školách, na 1.stupni základných škôl a 5. ročníka základných škôl . V rámci programu sa deti prostredníctvom vyškolených pedagógov a psychológov učia byť empatickými, vcítiť sa do situácie iného, dobre komunikovať s inými, správne riešiť konflikty, neubližovať iným a zvládať agresiu a hnev.

Preventívny program DRUHÝ KROK ponúka riešenie existujúcich problémov v školských zariadeniach, kde čím ďalej, tým viac narastá agresivita, šikanovanie, útoky na spolužiakov a učiteľov a intolerancia voči odlišnostiam. Súčasťou výučbových materiálov programu sú veľkoplošné fotografie, ktoré znázorňujú situácie z každodenného života detí a obsahujú presnú metodickú inštrukciu pre učiteľov, ako s nimi na vyučovaní pracovať. Vďaka nim môžu učitelia vysvetliť a poradiť deťom, ako zvládať agresiu, násilie, hyperaktivitu či introverziu a ako si rozvíjať empatiu, komunikačné zručnosti, morálne správanie a celkovú súdržnosť v triede.

Základné ciele programu:

1. Rozvíjať empatiu u detí.
Vedieť pochopiť svoje emócie a vedieť o nich rozprávať je u detí prvým krokom k pochopeniu pocitov iných a vcítenia sa do ich prežívanej situácie.

2. Znížiť agresiu a agresivitu na školách. Šikanovanie medzi spolužiakmi či útoky na učiteľov sa v súčasnosti stáva úplne bežnou súčasťou v živote našich detí. Tomuto negatívnemu trendu sa snažíme zabrániť práve prácou s deťmi, ich emóciami, sociálnymi kompetenciami a morálne správnym riešením konfliktov.

3. Zvýšiť toleranciu k odlišnostiam v školách. Intolerancia medzi žiakmi narastá. Prvotné príznaky sú badateľné už na prvom stupni základných škôl, a preto je potrebné začať pracovať s deťmi oveľa skôr , rozvíjať už v predškolskom veku a v mladšom školskom veku ich toleranciu k fyzickým, psychickým aj sociálnym odlišnostiam a podchytiť intoleranciu k odlišnostiam naozaj už v začiatkoch.

4. Zlepšiť spoluprácu školy a rodiny. Súčasnou úlohou učiteľa nie je len vzdelávanie detí, ale aj ich výchova. Určením pravidiel spolupráce so žiakmi, ale aj ich rodičmi a spolupodieľanie sa na práci s programom má význam ako na existenciu detí v triede, tak aj na život mimo školskej lavice.

5. Prevencia. Čím skôr začneme s deťmi pracovať, tým skôr potlačíme či úplne zabránime negatívnemu spoločenskému správaniu na školách a podporíme ich zdravý rozvoj osobnosti.

Preventívny program v origináli SECOND STEP je už bežnou súčasťou vyučovania v materských a základných škôl v mnohých krajinách sveta ako napr. vo Fínsku, Nemecku, Dánsku, Nórsku, Švédsku, Veľkej Británii, Rakúsku, Islande, Lotyšsku, Kanade, USA, Japonsku či Austrália.

Na Slovensku sa program dostal do škôl vďaka združeniu PROFKREATIS plus, ktorý je držiteľom licencie pre Slovensko.

Naše poslanie je zachovať detský svet tak krásnym, čistým a bezstarostným, ako sme ho mali aj my.

desatoro

Aké výsledky prináša DRUHÝ KROK?
VĎAKA PROGRAMU DRUHÝ KROK DETI:
• zlepšujú svoje komunikačné schopnosti,
• vedia správne pristupovať ku konfliktným situáciám,
• dokážu lepšie odčítať, pomenovať a vyjadriť svoje emócie.


Prevzaté z: https://druhykrok.sk/o-programe/  

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14