O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Zapájame sa do projektov


POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV II
logo
Cieľ: zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých žiakov, zlepšiť ich výsledky a kompetencie prostredníctvom podpory pedagogických asistentov a člena inkluzívneho tímu (školského psychológa) na škole.
Aktivity:
 Prostredníctvom projektu sme pre našich začlenených žiakov získali ďalších dvoch pedagogických asistentov a školského psychológa na celý úväzok, ktorí sa im budú počas dvoch rokov venovať nielen v rámci vyučovania, ale i v poobedňajších hodinách formou doučovania, záujmových útvarov.
Aktivity realizované v rámci projektu nájdete TU
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 logologologologo


V ZÁKLADNEJ ŠKOLE ÚSPEŠNEJŠÍeu
Cieľ: zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých žiakov, zlepšiť ich výsledky a kompetencie.
Náš projekt: Vzdelávame sa bez rozdielu
Aktivity:
Prostredníctvom projektu sme pre našich začlenených žiakov získali ďalších dvoch pedagogických asistentov a školského psychológa na celý úväzok, ktorí sa im minimálne počas troch rokov budú venovať nielen počas vyučovania, ale i v poobedňajších hodinách.

Realizovaný projekt je podporený  na  základe  Operačného programu Ľudské zdroje spolufinancovaného z ESF a EFRR.

www.esf.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk

Aktivity realizované v rámci projektu v poslednom obdobíITAKADÉMIA
Hlavný cieľ projektu: Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. 
článok pre MNzsodborneZÁKLADNÉ ŠKOLY ODBORNE
Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.
O projekte obrazom a zvukom ...


5 ELEMENTOV ŽIVOTA
Vďaka Nadácii ZSNP a Slovalca v Žiari nad Hronom mohla naša škola realizovať projekt Päť elementov života. Hlavným cieľom bolo poznanie a sprostredkovanie priameho kontaktu detí s prírodou. Pochopenie kolobehu života v prírode, vzájomné súvislosti s konaním človeka.
Chceli sme priniesť žiakom silný emotívny zážitok prostredníctvom zážitkového a technického vyučovania. Myslím si, že sa nám to v plnej miere podarilo. Počas troch mesiacov spoznávali žiaci piateho ročníka elementy života.


 logoETWINNING

- Program partnerstvo škôl predstavuje komunitu európskych škôl.

- Program partnerstvo škôl eTwinning podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívanie informačných a komunikačných technológií poskytovaním nástrojov a služieb, ktoré túto spoluprácu uľahčujú a umožňujú realizovať krátkodobé i dlhodobé partnerstvá zamerané na rôzne učebné predmety.

Prehľad našich projektov

Blog aktuálnych projektov 

 


DNI DOBROVOĽNÍCTVA 2011
Zapojte sa v dňoch 23. – 24. septembra 2011 (piatok a sobota) do podujatia Dni dobrovoľníctva 2011 a pomôžte nám ukázať verejnosti, čo je to dobrovoľníctvo, ako sa môžu do neho ľudia zapojiť a čo im dobrovoľníctvo môže priniesť.
Dni dobrovoľníctva budú tento rok prebiehať už po tretíkrát na celom Slovensku.
Tento rok dvomi Dňami dobrovoľníctva oslávime Európsky rok dobrovoľníctva 2011.


BEAGLE
Medzinárodný projekt, ktorý je určený pre žiakov od 10 rokov. Spolupracuje 6 krajín Európy - Veľká Británia, Nemecko, Maďarsko, Nórsko, Poľsko, Slovensko. Žiaci monitorujú biologickú diverzitu založenú na sledovaní fenologických fáz druhov stromov. Naša škola pozoruje lipu, brezy, dub.


COMENIUSComenius - logo
Projekt Comenius je podporovaný programom Európskej Únie  celoživotného vzdelávania. Projekt Comenius sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do predškolského a školského vzdelávania až do skončenia vyššieho stredoškolského vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú.
Dozvedieť sa viac...

Blog projektu


FAIR TRADE

Žiaci 7.A triedy sa zapojili tohto roku do projektu Fair Trade z prvej ruky. Naučili sa, že ide o spravodlivý obchod a že pomáha ľuďom z krajín tretieho sveta.

Aktivity v rámci projektu


ADOPCIA NA DIAĽKU
Naša škola využila možnosť adoptovať si na diaľku dieťa z rozvojovej krajiny a poskytla finančnú podporu pre dievča menom Birtukan Lemma Kassa.


DETSKÝ ČIN ROKA
Projekt organizovaný pod záštitou MŠ SR, zameraný na konanie dobrých skutkov a hlasovanie o najcennejší skutok vo svojej kategórii.


SME V ŠKOLE
Projekt pre žiakov 9. ročníka - učivo o chémii v domácnosti je preberané pomocou pracovných zošitov a dennej tlače.


EKOFOND - Energia v doprave - Ako budeme jazdiť v budúcnosti?
1. Po stopách Phileasa Fogga - Oboznámiť s vývojom dopravných prostriedkov a používaním alternatívnych palív.
2. Hurá na OH vo Vancouvri - Žiaci hľadali ekologické spôsoby dopravy športovcov na OH, vytvorili prepravné spoločnosti a vo výberovom konaní obhajovali  svoj spôsob prepravy.


NADÁCIA ORANGE
Remeslo má zlaté dno - Na základe reálnej činnosti sa žiakom priblíži zasadnutie cechu a uvedenie učňa do majstrovského stavu, žiaci spoznajú význam remesiel.


NADÁCIA VÚB
Badminton a speedminton do škôl - nákup rakiet a príslušenstva na tieto športy, vsunúť športy do učebných osnov.

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14