O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Dôležité dokumenty

 
Hodnotiace správy

Školský vzdelávací program

Školské poriadky

Zodpovednosť za neoznámenie a neprekazenie trestného činu - brožúra odboru prevencie kriminality MV SR

Interná smernica o stravovaní v školskej jedálni
Príloha č.2 k Internej smernici o stravoní v školskej jedálni, platná od 1.februára 2024

Dokumenty koordinátorov

Kolektívna zmluva 2021 - 2024
Kolektívna zmluva - príloha
Kolektívna zmluva - doplnok č.1
Kolektívna zmluva - doplnok č.2
Kolektívna zmluva - doplnok č.3
Príloha ku kolektívnej zmluve 2021 - 2024 pre rok 2024

Podmienky pre prijímacie konanie žiakov ZŠ na zaradenie do triedy pre žiakov so špecifickým intelektovým nadaním s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov

Štatút triedy pre žiakov so špecifickým intelektovým nadaním s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov (*.pdf, 101,76KB)

 

Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom do roku 2015 (*.rtf, 5,66 MB)

 

Dohoda medzi vedením školy a rodičmi (*pdf, 174 kB)

 

Informácie rodičom na prvých rodičovských stretnutiach ohľadne VMR (*rtf, 55,69KB)

 

 1. Organizačná štruktúraZverejňovanie informácií:
    - zmluvy,
    - faktúry,
    - objednávky,
    - zmluvy
    - profil verejného obstarávateľa

    - súhrnné správy
    - informácie o zadávaní zákaziek nad 1.00,- Euro / par.9 ods.9 Zákona o VO/
    - podlimitné zákazky
    - nadlimitné zákazky 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14