O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Dôležité dokumenty

 
Hodnotiace správy

Školský vzdelávací program

Školské poriadky

Dokumenty koordinátorov

Zverejňovanie informácií:
    - zmluvy,
    - faktúry,
    - objednávky,
    - iné,
    - Profil verejného obstarávateľa
Rôzne:

Kolektívna zmluva na rok 2013
(*.pdf, 601,95KB)

Plán práce školy na šk., rok 2013/2014 (*.pdf, 435,54KB)

Štatút triedy pre žiakov so športovým nadaním (*.pdf, 186,04KB)

Štatút triedy pre žiakov so špecifickým intelektovým nadaním s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov (*.pdf, 101,76KB)

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2012/2013 (*.pdf, 462 kB)

 

Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom do roku 2015 (*.rtf, 5,66 MB)

 

Kolektívna zmluva na rok  2012 (*.pdf, 389,38KB) 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

  • Základná škola
  • Ul. Dr. Janského č.2
  • 965 01 Žiar nad Hronom
  • --------------------------------------
  • Telefón: +421 45 673 21 45
  • fax: +421 45 673 21 45
  • e-mail: skolazh@gmail.com