O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Dôležité dokumenty

 
Hodnotiace správy

Školský vzdelávací program

Školské poriadky

Dokumenty koordinátorov

Podmienky pre prijímacie konanie žiakov ZŠ na zaradenie do triedy pre žiakov so špecifickým intelektovým nadaním s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov

Zverejňovanie informácií:
    - zmluvy,
    - faktúry,
    - objednávky,
    - zmluvy
    - profil verejného obstarávateľa

    - súhrnné správy
    - informácie o zadávaní zákaziek nad 1.00,- Euro / par.9 ods.9 Zákona o VO/
    - podlimitné zákazky
    - nadlimitné zákazky
Rôzne:

Štatút triedy pre žiakov so špecifickým intelektovým nadaním s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov (*.pdf, 101,76KB)

 

Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom do roku 2015 (*.rtf, 5,66 MB)

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14