O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Výchovný poradca

Výchovný poradca: PhDr. Marcela Schultzová (marcela.schultzova@zsjanzh.edu.sk, príp. marcela.schultzova@centrum.sk)

 

KONZULTAČNÉ HODINY

PIATOK   9:00 – 10:30 hod.

                 (príp. inokedy po vzájomnej dohode)

 

Základné informácie

 

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

Zákon č. 324/2012 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ

www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.nucem.sk, www.uips.sk, www.svs.edu.sk

 

 

 


 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14