O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Vysoko efektívne učenie

„Čokoľvek iné ako príprava na život je mrhanie času a úsilia tak žiakov ako aj učiteľov."

S. Kovaliková,  autorka vzdelávacieho projektu


veu

• VYCHÁDZA Z BIOLÓGIE UČENIA - NAJNOVŠÍCH VÝSKUMOV AKO SA UČÍ ĽUDSKÝ MOZOG
 
• MODERNÝ A ZÁROVEŇ EFEKTÍVNY SYSTÉM VZDELÁVANIA (PRETO SA VOLÁ UČENIE PRE 21. STOROČIE)

• NIELEN VEDOMOSTI, ALE ROZVOJ CELEJ OSOBNOSTI DIEŤAŤA

• VÝUČBA PREBIEHA V 90 MINÚTOVÝCH BLOKOCH

• 3 ZÁKLADNÉ ZLOŽKY
 - POZITÍVNA SOCIÁLNA KLÍMA
 - ZMYSLUPLNÉ UČENIE V SÚVISLOSTIACH
 - POUŽÍVANIE EFEKTÍVNYCH VYUČOVACÍCH METÓD ZALOŽENÝCH NA SPOLUPRÁCI

 

 

Čo získajú deti z takejto školy?

 

dokážu tvoriť

sú motivované k celoživotnému učeniu

sú schopné otvorene a kultivovane komunikovať

dokážu kriticky myslieť, zaujať stanovisko k problémom

 dokážu spolupracovať pre spoločný cieľ

ich strach z neúspechu a zlyhania je výrazne nižší ako v tradičných triedach.

 

Ukážky vysoko efektívneho učenia

- Geometrické tvary v 2.B
- Tematické bloky zodpovednosť a zvedavosť v 5.B (prezentácia)
- Rímske légie v 6.A
- Tematické bloky aktívne počúvanie a najlepší osobný výkon v 2.A

 


 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14