O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Spôsob úhrady za pobyt dieťaťa v ŠKDpoplatokV ZMYSLE VZN č.2/2023 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom

SA MENÍ OD 1. MARCA 2023 AJ VÝŠKA PRÍSPEVKOV V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ Z 10 € NA 15 € MESAČNE.

 

VZN ĎALEJ UPRAVUJE AJ VÝŠKU PRÍSPEVKOV POČAS LETNÝCH MESIACOV AKO AJ TERMÍNY PLATIEB.

 

VŠETKY INFORMÁCIE NÁJDETE V PRILOŽENOM DOKUMENTE.

 

Úhrada príspevku za pobyt dieťaťa v ŠKD:

Bezhotovostne na účet školy: SK47 0200 0000 0016 3401 0758
Variabilný symbol: 37831500
Konštantný symbol: 0308

Neuhrádzanie príspevku:
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí sa neuhrádza, ak o to zákonný zástupca požiada riaditeľa základnej školy, ktorej je školský klub súčasťou, a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu
.
Odpustenie príspevku:
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí sa na základe tohto nariadenia odpúšťa, ak bude prerušená dochádzka žiaka nepretržite počas celého kalendárneho mesiaca zo zdravotných dôvodov a zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to riaditeľa školy písomne požiada a predloží potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Ak zákonný zástupca neuhradí poplatok za starostlivosť v školskom klube detí do 14 dní od termínu splatnosti platby, bude žiak vyradený z pravidelnej dochádzky.  

 

 

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14