O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Spôsob úhrady za pobyt dieťaťa v ŠKD

 

Vážení rodičia,
 
od 1. 9. 2022 podľa VZN č.2/2022 sa mení výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD  na 10 € mesačne.

Tento príspevok budete uhrádzať 2-krát za školský rok nasledovným spôsobom:

Do 15.9. uhradíte prvých päť platieb za mesiace september, október, november, december, január t.j. 5 x 10 = 50 € a do 31. januára uhradíte ďalších päť platieb za mesiace február, marec, apríl, máj, jún

a) bezhotovostne na účet školy:SK47 0200 0000 0016 3401 0758, variabilný symbol: 37831500, konštantný symbol: 0308

b) priamou platbou na účet v banke

Zákonný zástupca môže uhradiť príspevok aj jednorázovo, pričom platba musí byť realizovaná vopred.

Neuhrádzanie príspevku:
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí sa neuhrádza, ak o to zákonný zástupca požiada riaditeľa základnej školy, ktorej je školský klub súčasťou, a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu
.
Odpustenie príspevku:
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí sa na základe tohto nariadenia odpúšťa, ak bude prerušená dochádzka žiaka nepretržite počas celého kalendárneho mesiaca zo zdravotných dôvodov a zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to riaditeľa školy písomne požiada a predloží potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Ak zákonný zástupca neuhradí poplatok za starostlivosť v školskom klube detí do 14 dní od termínu splatnosti platby, bude žiak vyradený z pravidelnej dochádzky.  

 

 

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14