O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Spôsob úhrady za pobyt dieťaťa v ŠKD

 

Vážení rodičia,
 
od 1. 9. 2013 podľa VZN č.5/2013 sa mení výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD  na 6 € mesačne.

Tento príspevok budete uhrádzať 2-krát za školský rok nasledovným spôsobom:

Do 30.9. uhradíte prvých päť platieb za mesiace september, október, november, december, január t.j. 5 x 6 = 30 € a do 31. januára uhradíte ďalších päť platieb za mesiace február, marec, apríl, máj, jún

a) bezhotovostne na účet školy:SK47 0200 0000 0016 3401 0758, variabilný symbol: 37831500, konštantný symbol: 0308

b) priamou platbou na účet v banke

Zákonný zástupca môže uhradiť príspevok aj jednorázovo, pričom platba musí byť realizovaná vopred.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa znižuje na 2 € za žiaka:

a) ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu

b) ak zákonný zástupca žiaka predloží doklad o tom, že je z rodiny, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (nízkopríjmová rodina).

 

Ak zákonný zástupca neuhradí poplatok za starostlivosť v školskom klube detí do 14 dní od termínu splatnosti platby, bude žiak vyradený z pravidelnej dochádzky.  

 

 

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14