O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Testovanie 9

 

TESTOVANIE 9
- NÚCEM aj v tomto školskom roku realizuje Testovanie 9
- termín určilo MŠ SR na 21. 3. 2018 (streda)
- náhradný termín je 5. 4. 2018 (štvrtok)
- pravdepodobné poradie písania testov: M a SJL
- testy sú zostavené tak, aby zodpovedali učebným osnovám a vzdelávacím štandardom v súlade so ŠtVP (úroveň zvládnutia učiva 2. stupňa)

MATEMATIKA (60 minút – 20 úloh)
- testy sa zameriavajú na využitie matematického myslenia pri riešení praktických problémov každodenného života
- treba uplatniť vedomosti z aritmetiky, algebry, geometrie, kombinatoriky, pravdepodobnosti, štatistiky, ale dôležitá je hlavne logika a práca s diagramami, grafmi, tabuľkami, či obrázkami
- z učiva 9. ročníka sa v teste vyskytnú úlohy na zápis veľkých čísel, mocniny/odmocniny, lineárne rovnice/nerovnice s jednou neznámou, úlohy na Pytagorovu vetu, karteziánsky súradnicový systém (pravouhlý – dvojrozmerný)
- 10 otvorených úloh s krátkou číselnou odpoveďou
- 10 uzavretých úloh s výberom zo 4 možností
- za správnu odpoveď 1 bod (za zlú alebo žiadnu 0 bodov)
- prehľad vzorcov je súčasťou testu
- povolené pomôcky: na modro píšuce pero, rysovacie potreby, kalkulačka, opečiatkované pomocné papiere A4
- nepovolené pomôcky: mobily, tabuľky alebo vlastné prehľady vzorcov

- SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (60 minút – 25 úloh)
- testy sa zameriavajú predovšetkým na čitateľské kompetencie žiakov, ich čitateľskú gramotnosť, prácu s informáciami (explicitné aj implicitné), argumentáciu a schopnosť aplikovať nadobudnuté poznatky
- treba využiť vedomosti zo všetkých jazykových rovín – zvuková rovina (napr. rozdelenie hlások, spodobovanie), pravopis, morfológia, syntax, štylistika, sloh a zo všetkých zložiek lit. textu (napr. lit. druhy, žánre, metrika, umelecké prostriedky)
- 20 úloh sa viaže na textové ukážky
- 5 úloh je voľných (príp. súvisia s krátkym textom) - uzavreté úlohy s výberom zo 4 možností
- za správnu odpoveď 1 bod (za zlú alebo žiadnu 0 bodov)
- pomôcky: na modro píšuce guľôčkové pero
- nepovolené pomôcky: mobily, slovníky, PSP, vlastné materiály  

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14