O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Prijímacie pokračovanie

Technická akadémia vo Zvolene organizuje 2. kolo prijímacích skúšok:

- študijné odbory: strojárstvo, mechanik elektrotechnik, škola podnikania

- učebné odbory: autoopravár - mechanik, technické služby v autoservise

 

 

Kritériá prijatia na SŠ:

- riaditelia SŠ, ktoré vyžadujú talentovú skúšku (napr. umelecké školy, konzervatóriá, športové a bilingválne gymnáziá, pedagogické školy), zverejnia kritériá prijatia do konca januára 2017

- riaditelia SŠ, ktoré nevyžadujú talentovú skúšku, zverejnia kritériá prijatia do konca marca 2017

- do úvahy sa berú koncoročné známky žiaka v 6., 7. a 8. ročníku, polročné známky v 9. ročníku, výsledky Testovania 9 a úspešnosť v olympiádach a súťažiach

 

Podávanie prihlášok:

- zákonný zástupca má právo podať dve prihlášky + ďalšie 2 v prípade záujmu žiaka o školu s talentovou skúškou

- prihlášky na stredné školy, ktoré vyžadujú talentové skúšky, sa podávajú vo februári (do 20. 2. 2017)

- prihlášky na stredné školy bez talentových skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa podávajú v apríli (do 10. 4. 2017)

- záujem žiakov o stredoškolské štúdium priebežne zisťuje a eviduje výchovná poradkyňa

- prihlášky v stanovenom termíne vypĺňa, vydáva a odosiela výchovná poradkyňa

 

Termíny prijímacích skúšok:

Talentové skúšky: 25. 3. – 15. 4. 2017

Prijímacie skúšky na SŠ vrátane osemročných gymnázií – 1. kolo: 9. 5. a 11. 5. 2017

Prijímacie skúšky na stredné školy – 2. kolo: 20. 6. 2017

 

Zápis na štúdium na SŠ

- zápisný lístok zákonnému zástupcovi vydá ZŠ

- zápisný lístok je len jeden a je prenosný, teda žiak sa môže zapísať len na jednu školu, ale má právo zmeniť rozhodnutie

- ak sa žiak nezapíše, rozhodnutie o prijatí na SŠ je neplatné

 

Podanie odvolania:

- v prípade neprijatia žiaka na štúdium z dôvodu nedostatku miesta má zákonný zástupca právo podať odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí

- vzor tlačiva v prípade potreby poskytne výchovná poradkyňa

 

Vážení rodičia,

podrobné informácie o Testovaní 9, podmienkach prijatia žiakov na stredné školy a podávaní prihlášok Vám budú poskytnuté na spoločnom stretnutí v novembri.

Záujem žiakov ôsmeho ročníka o štúdium na bilingválnych gymnáziách (príp. iných školách s bilingválnym štúdiom) bude včas zisťovaný výchovnou poradkyňou.

Rodičia žiakov končiacich v nižšom ročníku budú výchovnou poradkyňou individuálne oboznámení o reálnych možnostiach stredoškolského štúdia pre ich dieťa.

Rodičia žiakov piatych ročníkov, ktorí majú záujem, aby ich dieťa študovalo na osemročnom gymnáziu, by mali včas osloviť triednych učiteľov alebo priamo výchovnú poradkyňu.

Všetky prípadné otázky a problémy je možné vyriešiť v čase konzultačných hodín alebo v termíne podľa vzájomnej dohody, príp. telefonicky či e-mailom.

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14