O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Dotácie na stravu a poplatky (Aktualizované 31.1. 2024, platné od 1.2.2024)

Vážení rodičia,                     

Zákonný zástupca dieťaťa (rodič alebo osoba, ktorej bolo dieťa zverené do výchovy) prihlasuje dieťa na stravu do ŠJ vypísaním prihlášky na stravovanie a odovzdaním do ŠJ.

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje (VZN č. 2/2023):

a) výšku finančného limitu na nákup potravín (stravné);

b) výšku príspevku na režijné náklady (RN);

c) výšku zálohy na neodhlásené obedy;

d) podmienky úhrady v školskej jedálni.

Výška finančného limitu na nákup potravín

1. stupeň = 1,30 €/obed 26€/mesačne*/ 0,60 €/desiata; 12 €/mesačne*/
2. stupeň = 1,50 €/obed 30€ mesačne*/ 0,65 €/desiata; 13 €/mesačne*/

 

Výšku príspevku na režijné náklady – zákonný zástupca žiaka prispieva na režijné náklady v školskej jedálni paušálne sumou 5 €/mesiac, ak žiak v kalendárnom mesiaci odoberie minimálne jedno hlavné jedlo. Uhrádza sa vždy mesačne vopred, odporúčame uhradiť na školský polrok (25 € v auguste a v januári) alebo školský rok (50 € v auguste).

Od 1. 5. 2023 je poskytovaná dotácia na obedy (desiaty) žiakom ZŠ v sume:

-      2,10 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo stravu,

-      2,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo stravu.

 

Do uvedených súm dotácií sa zahŕňa aj poskytnutie doplnkového jedla (desiata), ak je žiak na desiatu prihlásený. Podmienkou však je aj odber hlavného jedla (obed).

Z uvedeného vyplýva, že ak žiak odoberá obedy aj desiatu, rodič na stravu nedopláca.

Ak žiak odoberá len desiatu, dotácia sa neposkytuje a rodič hradí desiaty v plnej výške.

O poskytnutie dotácie musí rodič písomne požiadať zariadenie školského stravovania o zaradenie dieťaťa do dotačného programu. Žiaci, ktorí sa stravovali v školskom roku 2022/2023, podávali žiadosti do 30. apríla 2023. Noví žiaci, ktorí podajú prihlášku na stravovanie od 1. septembra 2023, spolu s prihláškou môžu podať aj žiadosť o poskytnutie dotácie. Takto podané žiadosti sú platné až do odvolania žiadosti rodičom/zákonným zástupcom žiaka.  

Vzor Žiadosti je zverejnený na www.zsjanzh.edu.sk a je k dispozícii aj v kancelárii ŠJ.

Ak má zákonný zástupca v škole viacero detí, podáva Žiadosť na každé dieťa zvlášť.

Uplatňovanie si daňového bonusu na dieťa/deti nemá vplyv na poskytnutie dotácie.

 

 

Poskytnutie štátnej dotácie na stravovanie žiakov v ZŠ je podmienené:

-      účasťou na vyučovaní

-      odberom hlavného jedla.

Pri neúčasti na vyučovaní je rodič povinný obed (desiatu) odhlásiť podľa podmienok uverejnených na webe školy.

Neodhlásený a neodobraný obed (desiatu) hradí rodič formou zálohy, ktorú uhradí na účet ŠJ vo výške 20 €/obedy  (desiata = záloha 10 €). Po vyčerpaní zálohy na neodhlásené a neodobrané obedy (desiaty) žiakovi nebude poskytovaná strava až do uhradenia ďalšej zálohy. Rodič uhrádza aj režijný poplatok v zmysle platného VZN mesta Žiar nad Hronom.

 

 

Rodičia, ktorí nepožiadajú o dotáciu na stravu, hradia plnú sumu poplatkov stravného, vždy do 20-teho dňa v mesiaci na mesiac vopred.

 

Podmienky úhrady v školskej jedálni:

- len bezhotovostne na účet ŠJ;

- vždy vopred, pred začatím poskytovania stravy;

- výška platby mesačného poplatku  za obed/desiatu zodpovedá 20-násobku denného poplatku */ (v prípade odberu len desiat rodič neplatí zálohu, ale platí plnú sumu za desiatu);

- výška platby RN sa hradí mesačne vopred, alebo odporúčame uhradiť na školský polrok (25 € v auguste a v januári) alebo školský rok (50 € v auguste).

IBAN účtu ŠJ:  SK32 0200 0000 0016 3402 3153

VS:  0823 (univerzálny)         KS: 0308

Do poznámky uveďte priezvisko, meno a aktuálnu triedu žiaka!

Za súrodencov, obedy aj desiaty, stravné aj RN môžete platby sčítať a uhradiť jednou sumou.

 

Čipy na odber stravy:

Pri odbere obeda sa žiak preukazuje čipovým kľúčom. Zakúpi si ho v hotovosti v kancelárii ŠJ v sume 1,80 €/čip na obed a 0,70 €/čip na desiatu. Pri strate si zakúpi nový čip. ŠJ čipy naspäť neodkupuje.

 

Vyúčtovanie všetkých poplatkov (zostatok zálohy, preplatok stravného za obedy/desiaty, preplatok na RN) sa robí po skončení školského roka, zvyčajne do 31. júla.  

*/ ak rodič nepožiadal o dotáciu na stravu

 

Bližšie informácie – v čase 7,30 – 14,30 hod.:

tel.: 045/6725214     

 mobil: 0910 501 509

mail: sjzsjan@gmail.com

osobne v kancelárii ŠJ

Podrobnejšie informácie o poskytovaní štátnej dotácie

V zmysle zákona č. 65/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi“) s účinnosťou od 01.05.2023 sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“).

 

Dotáciu na stravu od 1. mája 2023  možno poskytnúť na žiaka ZŠ za nasledovných podmienok:

- dotáciu je možné poskytnúť len v prípade, ak je dieťa prihlásené na stravovanie v školskom zariadení;

- zákonný zástupca alebo fyzická osoba, ktorej dieťa je zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada zariadenie školského stravovania o zaradenie dieťaťa do dotačného programu;

- dieťa sa zúčastní vyučovania a odoberie obed.

Vzor žiadosti je zverejnený na webe školy a je k dispozícii aj v kancelárii ŠJ.

Ak má zákonný zástupca v škole viacero detí, podáva Žiadosť na každé dieťa zvlášť.

 

Za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni. 

 

Dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.)  vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni rodič požiada a dieťa bude zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ). Dotáciu vypláca rodičovi zriaďovateľ  na základe Žiadosti o vyplatenie dotácie, ktorú podá rodič. Tlačivo poskytne školská jedáleň. 

Rodič dieťaťa s osobitným stravovaním však môže požiadať o výdaj diétnej stravy, ktorú pripraví školská jedáleň pri ZŠ na Jilemnického ulici 2 v ZH, kde rodič žiaka vykoná úhradu a o dovoz požiada miestnu pobočku Červeného kríža, s ktorou uzavrie dohodu.

 

Dotácia na stravu sa od 1. mája 2023  bude poskytovať v sume:

-      2,10 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo stravu,

-      2,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo stravu.

 

Do uvedených súm dotácií sa zahŕňa aj poskytnutie doplnkového jedla (desiata), ak je žiak na desiatu prihlásený. Podmienkou však je aj odber hlavného jedla (obed).

 

Poskytnutie štátnej dotácie na stravovanie žiakov v ZŠ je podmienené účasťou na vyučovaní a odberom jedla. Pri neúčasti na vyučovaní je rodič povinný obed (desiatu) odhlásiť podľa podmienok uverejnených na webe školy. Neodhlásený a neodobraný obed (desiatu) hradí rodič formou zálohy, ktorú uhradí na účet ŠJ vo výške 20 €/obedy a 10 €/desiaty.. Po vyčerpaní zálohy na neodhlásené a neodobrané obedy (desiaty) žiakovi nebude poskytovaná strava až do uhradenia ďalšej zálohy. Rodič uhrádza aj režijný poplatok v zmysle platného VZN mesta Žiar nad Hronom.

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14