O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Dotácie na stravu a poplatky (Aktualizované 4. 4. 2023, platné od 1. 5. 2023)

Vážení rodičia,                     

Zákonný zástupca dieťaťa (rodič alebo osoba, ktorej bolo dieťa zverené do výchovy) prihlasuje dieťa na stravu do ŠJ vypísaním prihlášky na stravovanie a odovzdaním do ŠJ.

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje (VZN č. 2/2023):

a) výšku finančného limitu na nákup potravín (stravné);

b) výšku príspevku na režijné náklady (RN);

c) výšku zálohy na neodhlásené obedy;

d) podmienky úhrady v školskej jedálni.

Výška finančného limitu na nákup potravín

1. stupeň = 1,30 €/obed 26€/mesačne*/ 0,60 €/desiata; 12 €/mesačne*/
2. stupeň = 1,50 €/obed 30€ mesačne*/ 0,65 €/desiata; 13 €/mesačne*/

 

Výšku príspevku na režijné náklady – zákonný zástupca žiaka prispieva na režijné náklady v školskej jedálni paušálne sumou 2 €/mesiac, ak žiak v kalendárnom mesiaci odoberie minimálne jedno hlavné jedlo. Uhrádza sa spravidla na celý školský rok v auguste vo výške 20€.

Od 1. 5. 2023 je poskytovaná dotácia na obedy (desiaty) žiakom ZŠ v sume:

-      2,10 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo stravu,

-      2,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo stravu.

 

Do uvedených súm dotácií sa zahŕňa aj poskytnutie doplnkového jedla (desiata), ak je žiak na desiatu prihlásený. Podmienkou však je aj odber hlavného jedla (obed).

Z uvedeného vyplýva, že ak žiak odoberá obedy aj desiatu, rodič na stravu nedopláca.

Ak žiak odoberá len desiatu, dotácia sa neposkytuje a rodič hradí desiaty v plnej výške.

O poskytnutie dotácie musí rodič písomne požiadať zariadenie školského stravovania o zaradenie dieťaťa do dotačného programu do 30. apríla 2023.

Vzor Žiadosti je zverejnený na www.zsjanzh.edu.sk a je k dispozícii aj v kancelárii ŠJ.

Ak má zákonný zástupca v škole viacero detí, podáva Žiadosť na každé dieťa zvlášť.

Uplatňovanie si daňového bonusu na dieťa/deti nemá vplyv na poskytnutie dotácie.

 

Poskytnutie štátnej dotácie na stravovanie žiakov v ZŠ je podmienené:

-      účasťou na vyučovaní

-      odberom hlavného jedla.

Pri neúčasti na vyučovaní je rodič povinný obed (desiatu) odhlásiť podľa podmienok uverejnených na webe školy.

 

Neodhlásený a neodobraný obed (desiatu) hradí rodič formou zálohy, ktorú uhradí na účet ŠJ vo výške 20 €/obedy  (desiata = záloha 10 €). Po vyčerpaní zálohy na neodhlásené a neodobrané obedy (desiaty) žiakovi nebude poskytovaná strava až do uhradenia ďalšej zálohy. Rodič uhrádza aj režijný poplatok v zmysle platného VZN mesta Žiar nad Hronom.

Aktuálna poznámka:

Keďže väčšina rodičov doteraz uhrádzala stravné trvalými príkazmi a žiakom tak vznikli od začiatku školského roka preplatky, nie je potrebné posielať na účet ŠJ zálohu do konca školského roka.

Rodičov žiakov, ktorým nevznikli preplatky, budeme jednotlivo vyzývať na úhradu zálohy 20€/10€ mailom alebo telefonicky, ak požiadajú o dotáciu na obedy.

Rodičia si môžu zrušiť trvalé príkazy na stravu. Všetky vzniknuté preplatky a zostatky záloh budú vyúčtované a vrátené rodičom na účty v júli 2023. Nové platby od 1. septembra 2023 bude potrebné poukázať na účet ŠJ 20. augusta – 20 € záloha/obedy; 10 € záloha/desiaty + poplatok na RN.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte.

 

Rodičia, ktorí nepožiadajú o dotáciu na stravu, hradia plnú sumu poplatkov stravného aj naďalej, vždy do 20-teho dňa v mesiaci na mesiac vopred.

 

Podmienky úhrady v školskej jedálni:

- len bezhotovostne na účet ŠJ;

- vždy vopred, pred začatím poskytovania stravy;

- výška platby mesačného poplatku  za obed/desiatu zodpovedá 20-násobku denného poplatku */ (v prípade odberu len desiat rodič neplatí zálohu, ale platí plnú sumu za desiatu);

- výška platby RN sa hradí samostatne na celý školský rok = 20 € alebo na školský polrok = 10 € (nezabudnúť poukázať znovu 10 € v januári na 2. školský polrok).

IBAN účtu ŠJ:     SK32 0200 0000 0016 3402 3153

VS:  0823 (univerzálny)         KS: 0308

Do poznámky uveďte priezvisko, meno a aktuálnu triedu žiaka!

Za súrodencov, obedy aj desiaty, stravné aj RN môžete platby sčítať a uhradiť jednou sumou.

 

Čipy na odber stravy:

Pri odbere obeda sa žiak preukazuje čipovým kľúčom. Zakúpi si ho v hotovosti v kancelárii ŠJ v sume 1,80 €/čip na obed a 0,70 €/čip na desiatu. Pri strate si zakúpi nový čip. ŠJ čipy naspäť neodkupuje.

 

Vyúčtovanie všetkých poplatkov (zostatok zálohy, preplatok stravného za obedy/desiaty, preplatok na RN) sa robí po skončení školského roka do 31. júla 2023.  

*/ ak rodič nepožiadal o dotáciu na stravu

 

Bližšie informácie – v čase 6,30 – 14,30 hod.:

tel.: 045/6725214     

 mobil: 0910 501 509

mail: sjzsjan@gmail.com

osobne v kancelárii ŠJ

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14