O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Špeciálny pedagóg - kde hľadať informácie


Integrácia
Je jeden svet, a predsa sú dva svety. Svet detí, ktoré zvládajú školu bez väčších problémov, a svet detí s problémami. V školskej praxi sa prejavujú ako poruchy učenia – dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, či poruchy správania. Okrem žiakov s poruchami učenia sa však môžeme v škole stretnúť i so žiakmi so zrakovým, sluchovým, telesným postihnutím, ktorí sa tiež môžu vzdelávať v bežných školách ako žiaci individuálne integrovaní.

Informácie súvisiace s integráciou môžete získať na internetových stránkach: www.statpedu.sk
www.minedu.sk
www.pistalka.sk
www.zrak.sk  

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

  • Základná škola
  • Ul. Dr. Janského č.2
  • 965 01 Žiar nad Hronom
  • --------------------------------------
  • Telefón: +421 45 673 21 45
  • fax: +421 45 673 21 45
  • e-mail: skolazh@gmail.com