O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Špeciálny pedagóg - kde hľadať informácie


Integrácia
Je jeden svet, a predsa sú dva svety. Svet detí, ktoré zvládajú školu bez väčších problémov, a svet detí s problémami. V školskej praxi sa prejavujú ako poruchy učenia – dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, či poruchy správania. Okrem žiakov s poruchami učenia sa však môžeme v škole stretnúť i so žiakmi so zrakovým, sluchovým, telesným postihnutím, ktorí sa tiež môžu vzdelávať v bežných školách ako žiaci individuálne integrovaní.

Informácie súvisiace s integráciou môžete získať na internetových stránkach: www.statpedu.sk
www.minedu.sk
www.pistalka.sk
www.zrak.sk  

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14