O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Pre rodičov žiakov

Priblíženie práce školského psychológa

V škole pôsobím ako odborný zamestnanec, ktorý sa stará o psychickú pohodu všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu Vašich detí. V rámci školy podľa potreby spolupracujem priamo so žiakmi, s rodičmi žiakov, s triednymi učiteľmi, ostatnými vyučujúcimi, pedagogickými asistentmi, s výchovnou poradkyňou a školskou špeciálnou pedagogičkou a prípadne aj s vychovávateľkami v ŠKD.

Mojou prácou je poskytovanie psychologickej podpory v období kedy ju žiak z rôznych dôvodov potrebuje (prežívanie straty blízkej osoby, obdobie zvýšenej záťaže, podpora v emočne náročnom období, ...). Taktiež pracujem so žiakmi vzdelávanými v školskej integrácii s dg. ADHD - pri týchto žiakoch sa zameriavam na podporu žiadúceho prístupu k dosahovaniu čo najlepších študijných výsledkov, teda zvládanie prejavov vyplývajúcich z ich zdravotného stavu (tréning pamäte, pozornosti, sústredenia, ...). Podľa individuálnych potrieb sa venujem žiakom zo SZP. A som tiež k dispozícii každému, kto pocíti potrebu alebo prejaví záujem o moje odborné psychologické služby.

Vo svojej práci pristupujem ku každému individuálne a podľa potrieb využívam najčastejšie rozhovor, pozorovanie, dotazníky. Vytváram a používam pracovné listy na tréning rôznych zručností či čiastkových funkcii.

Mojou snahou je vyvíjať takú spoluprácu a aktivity, ktoré podporujú školskú úspešnosť žiaka a jeho osobnostný rast, pomáhať vytvárať a podporovať v škole atmosféru bez stresu, napätia a úzkosti.

Viem poskytnúť rodičom informácie a kontakty na ďalších odborníkov a poradenské centrá.

Svoju prácu tiež zameriavam a využívam pri nej aktivity, ktoré zlepšujú vzťahy medzi spolužiakmi a posilňujú schopnosť pomáhať, dôverovať a spolupracovať.

Pri svojej práci sa riadim Etickým kódexom školského psychológa.

(http://www.aspsr.sk/skolsky-psycholog/etika-prace)

Psychológ nevie čítať myšlienky, vie však počúvať a má hlbokú snahu porozumieť. Nepozná všetky riešenia na každý problém, snaží sa však vždy ukázať, že každý má v sebe silu všetko prekonať. Nehodnotí ani neposudzuje, namiesto toho chápe a podporuje.  Hlavným pracovným nástrojom každého psychológa je vzťah dôvery a z neho vyplývajúca mlčanlivosť psychológa.

 

Možnosti kontaktu

V prípade potreby alebo záujmu o konzultáciu môžete osloviť triednu učiteľku, alebo triedneho učiteľa, ktorí nám pomôžu sprostredkovať termín stretnutia. Prípadne sa dohodnúť priamo so mnou cez mailovú adresu katarina.liptsey@zsjanzh.edu.sk

 

Priebeh stretnutia

Na stretnutí spoločne prekonzultujeme situáciu a nastavíme si na oboch stranách (teda čo budete robiť Vy ako rodič doma a čo budem robiť ja za školu) jednotlivé kroky smerujúce k zlepšeniu až vyriešeniu situácie. Detaily postupu vždy záležia od konkrétneho žiaka a jeho aktuálnych ťažkostí a individuálnych možností.

S prianím pohody a bezpečia všetkým,

Mgr. Katarína Liptšey

školská psychologička

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14