O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Kde hľadať informácie

Vážení rodičia, milí žiaci!
Ak potrebujete rýchlo nájsť nejakú informáciu o konkrétnej strednej škole alebo si chcete len urobiť prehľad o jednotlivých typoch škôl, skúste navštíviť server ZoznamŠkôl.eu

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

Zákon č. 324/2012 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ

www.minedu.sk

www.statpedu.sk

www.nucem.sk

www.uips.sk

www.svs.edu.sk


Užitočné informácie o prevencii šikanovania môžu nájsť žiaci, rodičia, pedagógovia na novej internetovej stránke
www.prevenciasikanovania.sk
 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14