O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Materiály


Rodičovské dni organizované šk. špecilánym pedagógom:
So školským špeciálnym pedagógom na tému „Školská zrelosť"
Rodičovský deň - zlepšovanie čitateľských zručností

Na slovíčko so...  (školským špeciálnym pedagógom – tyflopédom)


Realizované projekty:

logoPOMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV II
Špeciálna pedagogička Mgr. Zuzana Čičmancová sa zapojila v školskom roku 2019/2020 aj do výzvy národného projektu MPC v Prešove: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Cieľom je zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých žiakov, zlepšiť ich výsledky a kompetencie prostredníctvom podpory pedagogických asistentov a člena inkluzívneho tímu (školského psychológa) na škole. Prostredníctvom tohto projektu sme pre našich začlenených žiakov získali ďalších dvoch pedagogických asistentov a školského psychológa na celý úväzok, ktorí sa im budú počas dvoch rokov venovať nielen v rámci vyučovania, ale i v poobedňajších hodinách formou doučovania, záujmových útvarov. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

 VZDELÁVAME SA BEZ ROZDIELU
Špeciálna pedagogička vypracovala projekt Vzdelávame sa bez rozdielu a zapojila sa tak do výzvy Ministerstva školstva s názvom V základnej škole úspešnejší. Prostredníctvom neho sme pre našich začlenených žiakov získali ďalších dvoch pedagogických asistentov a školského psychológa na celý úväzok, ktorí sa im počas nasledujúcich troch rokov budú venovať nielen počas vyučovania, ale i v poobedňajších hodinách. 
Realizovaný projekt je podporený  na  základe  Operačného programu Ľudské zdroje spolufinancovaného z ESF a EFRR.


V školskom roku 2009/2010 sa školský špeciálny pedagóg Mgr. Zuzana Čičmancová zapojila do výzvy poskytnutej grantom z charitatívneho fondu Lion program ING šanca pre deti. Výzva bola zameraná na zvýšenie kvality vzdelávania žiakov s poruchami učenia na bežných základných školách. Úspešný projekt mal názov "Učme sa bez ťažkostí". Priniesol obohatenie predovšetkým našim integrovaným žiakom. Rozvíjali sme ich zručnosti v čitateľskej gramotnosti, kde sme sa snažili o ich lepšie zvládnutie čítania s porozumením. Pokúšali sme sa o zvýšenie zainteresovanosti a uľahčovaní práce žiakov na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Vytvorenými pracovnými listami a pomôckami sme sa snažili viesť žiakov aj k objavovaniu a riešeniu problémov (s využitím medzipredmetových vzťahov). Spoluprácou všetkých dospelých, ktorí participovali pri projekte sme chceli, aby žiaci vykonávali bežné činnosti bez obáv a strachu z čítania a učiva slovenského jazyka. Projekt priniesol i prehĺbenie v rámci spolupráce špeciálneho pedagóga a asistenta učiteľa, ktorí sa ešte viac zúčastňovali na zlepšení práce s deťmi s poruchami učenia. Odbornou literatúrou si asistentky učiteľa zlepšili vedomosti o práci s takýmto žiakmi, získali poznatky o nových metódach a formách práce s nimi. Realizáciou projektu sme zlepšovali podmienky vzdelávania žiakov so špecifickými poruchami učenia, s dyslexiou, v našej škole. Chceme im i naďalej zabezpečiť rovnaké príležitosti na vzdelávanie ako ich intaktným rovesníkom.
Ako vyzerá práca integrovaných žiakov v kabinete špeciálneho pedagóga i v kmeňovej triede so školským špeciálnym pedagógom a asistentom učiteľa.

V školskom roku 2007/ 2008 sa náš školský špeciálny pedagóg Mgr. Zuzana Čičmancová zapojila do grantového programu Hľadáme ďalší zmysel – PRE TALENT, podporeného z nadačného fondu spoločnosti T-Mobile Slovensko v Nadácii Pontis.
Úspešný projekt mal názov: Práca so zrakovo postihnutými žiakmi s využitím informačno-komunikačných technológií - vypracovanie metodiky. Projekt trval od apríla 2008 – do septembra 2009, kedy bol ukončený.
Naším cieľom bolo vypracovanie a overenie metodickej príručky pre prácu so zrakovo postihnutými žiakmi s využitím informačno-komunikačných technológií. Pokračovali sme v zoznamovaní zrakovo postihnutých detí a žiakov s počítačom a počítačovými programami.
Odborne ich viedla vyučujúca informatiky, v našej počítačovej učebni, v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom.
Orientovali sme sa na využívanie dostupných edukačných a kompenzačných programov, ktoré by žiakom pomohli pri zvládaní učiva príslušného ročníka. Vieme, že aj prostredníctvom informačno-komunikačných technológií (IKT) sa môžu takto zmyslovo postihnuté deti bez problémov vzdelávať v bežnej základnej škole. Chceme im zabezpečiť rovnaké príležitosti na vzdelávanie ako ich intaktným rovesníkom.

Textová časť metodiky na stiahnutie

Fotografie z overovania metodiky:
overovanie metodiky overovanie metodiky overovanie metodiky overovanie metodiky
overovanie metodiky overovanie metodiky  overovanie metodiky overovanie metodiky
overovanie metodiky  overovanie metodiky  overovanie metodiky 
 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14