O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Projekt ITadakémia

itakadémia partner

Jedným z výstupov projektu ITakadémia pre základné školy je zbierka inovatívnych bádateľských metodík na vyučovanie prírodovedných predmetov.  Vyučujúci na našej škole overujú metodiky na všetkých dostupných predmetoch. Zatiaľ sa nám podarilo zaradiť na vyučovacie hodiny tieto témy (fotografie si môžete prezrieť po kliknutí na názov predmetu):

Biológia:
1. Malá a predsa najdôležitejšia
2. Ako poznávame prírodu?
3. Je bunka ako bunka?


Geografia:

1. Otroctvo
2. Povrch Ázie - pohoria, nížiny a púšte najväčšieho svetadielu
3. Prídeme o pľúca Zeme?
4. Predpoveď počasia vo svete
5. Hry so súradnicami
6. Hľadanie stratenej súradnice
7. Sú pobrežia európskych krajín rovnaké?
8. Voda - lákadlo turistov
9. Jazyky používané v Európe
10. Euro v Európskej únii
11. Objavujeme Českú republiku
12. Tajomstvá Dunaja
13. Pozrime sa na to zhora - povrch Slovenska
14. Aký význam majú fontány v cestovnom ruchu
15. Krásy SR
16. Slovenské hrady na digitálnych mapách
17. Cesta kapitána Cooka
18. Sú pobrežia európskych krajín rovnaké?
19. Tajomstvá Dunaja
20. Prečo je more slané?


Chémia:
1. Skleníkový efekt
2. Sodík a draslík
3. Fúkanie do vody - vznik kyselín
4. Biokatalyzátory
5. Dôkaz glukózy
6. Vplyvy na rýchlosť chemických reakcií - overovanie 4 faktorov pôsobiacich na rýchlosť reakcií
7. Horúce vrecká - soli a ich rozpustnosť vo vode
8. Degradácia plastových výplní
9. Identifikácia látok používaných v kuchyni
10. Sme budúci voňavkári
11. Názvoslovie anorganických zlúčenín
12. Kávový papierový filter
13. Tajomstvo farebných zmesí
14. Ako horí sviečka
15. O názvoch a značkách prvkov
16. Prečo cestári v zime posýpajú cesty soľou
17. O kyslíku
18. Zloženie minerálky a pramenitej vody
19. Prítomnosť škrobu
20. Koľko váži vzduch
21. Bioplasty z mlieka
22. Tepelné zmeny pri rozpúšťaní rôznych látok vo vode

Fyzika:
1. Ako vzniká fyzikálna veličina?
2. Dokážeme odvážiť vzduch?
3. Meranie hmotnosti pevných telies (Koľko váži školská taška)
4. Meranie hustoty kvapalín
5. Ako rozoznávame kvapaliny
6. Hustota tuhej látky (ryže)
7. Chladnutie vody
8. Meranie teploty okolitého prostredia
9. Kedy sa nám zarosia okuliare (Rosný bod)
10. Ako horí sviečka?
11. Čo nás najlepšie ochráni pred chladom?
12. Aké termoregulačné mechanizmy používajú zvieratá?
13. Topenie a tuhnutie (Prečo solíme)
14. Vyparovanie
15. Závislosť tlaku vzduchu od nadmorskej výšky (Môžeme vo výškových budovách trpieť výškovou chorobou?)
16. Výmena tepla
17. Zrkadlo (Aké má vlastnosti zrkadlový obraz?)
18. Zrkadielko povedz že mi (Odraz svetla)
19. Ťažisko 1 (Ako udržať rovnováhu?)
20. Ťažisko 2 (Ako udržať rovnováhu?)
21. Vodiče a izolanty (Čo vedie elektrický prúd)
22. Prenos náboja (elektroskop)
23. Magnetické vlastnosti látok
24. Meranie teploty telies

Matematika:
1. Čo vieme o štatistike
2. Hra Počet deliteľov
3. Deliteľnosť deviatimi a tromi I
4. Deliteľnosť deviatimi a tromi II
5. Ako pracovať s dlhom
6. Detské pieskovisko
7. Zlomkohra
8. Zobrazujeme 3d do 2d
9. Krájame kraje
10. Pulz matematicky

Informatika:
1. Prechádzky v parku (1. stupeň)
2. 3D modelovanie a 3D tlač
3. Programovanie Lgo EV3Hlavný cieľ projektu:
Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. 

Výstupy pre základné školy:
- Inovatívne metodiky pozostávajúce z metodických pokynov pre učiteľa, výučbových materiálov, podporných a doplňujúcich materiálov pre predmety M, CH, B, G, F, I na ZŠ. Učitelia budú mať k dispozícií množstvo metodických postupov a učebných materiálov s využitím moderných digitálnych technológií pre rôzne didaktické situácie. Vzdelávanie, ktoré koncepčne vychádza z konštruktivizmu, dominantné sú interaktívne vyučovacie metódy, digitálne technológie, aktívne poznávanie a bádateľsky orientovaný prístup, podnecuje žiakov k aktivite a k záujmu o preberané témy, čo ma za následok motiváciu k štúdiu daných predmetov.
- Zvýšenie kompetencií učiteľov informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov ZŠ a SŠ prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania.
- Prednášky, semináre, interaktívne workshopy a rôzne zážitkové metódy pre popularizáciu štúdia prírdných vied.
- Vytvorenie partnerstiev a sietí základných a stredných škôl a IT firiem

Partneri projektu:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Technická univerzita v Košiciach
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.minedu.sk    www.employment.gov.sk/sk/esf/    www.itakademia.sk


 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14