O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Informácie pre študentov (aktualizované 10.8.2023)

Vážení študenti,                                                                          

pre študentov boli v zmysle VZN č. 2/2023 od 1. marca 2023 schválené nasledovné poplatky v ŠJ:  

 

1. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín:

Študenti SŠ: 1,70 €/obed – mesačne 34,00 €

Stravné sa uhrádza bezhotovostne mesačne vopred vždy najneskôr do 20. dňa v mesiaci ako platba na ďalší mesiac.

2. Poplatok na úhradu režijných nákladov: 2,06 €/obed – tento poplatok za študenta uhrádza príslušná stredná škola.

3. Čip na odobratie obedov – v hotovosti v kancelárii ŠJ jednorazovo 1,80 € (noví stravníci, pri strate, poškodení a pod.)

 

Ak máte prax a stravu odoberáte len polovicu mesiaca (napr. každý párny týždeň), nastavte si platbu na sumu 20,40 €,  avšak nezabudnite si nahlásiť v ŠJ, kedy máte prax a kedy obed.

 

Študent sa môže stravovať v ŠJ po včasnom uhradení a spracovaní všetkých poplatkov len bezhotovostne na účet ŠJ.

Účet - IBAN: SK32 0200 0000 0016 3402 3153

VS: 0823 (univerzálny)     KS: 0308

Do poznámky uveďte priezvisko, meno a aktuálnu triedu žiaka!

Nezabudnite sa vo vlastnom záujme včas odhlásiť z obeda pri neúčasti na vyučovaní.

Podmienky organizácie režimu odhlasovania:

Stravníci sú povinní odhlásiť sa zo stravy ihneď, ako sa o dôvode odhlásenia dozvedia, najneskôr deň vopred do 14,00 hodiny.

 

Spôsoby odhlasovania stravy:

- zápisom do evidencie odhlásení (zošit pred kanceláriou ŠJ – písomný zápis),

- e-mailom na sjzsjan@gmail.com (potvrdzujúca emailová odpoveď), 

- telefonicky na 045/6725214 (bez potvrdenia a bez záruky).

Do 20.00 hodiny sú možnosti odhlásenia nasledovné:

- prostredníctvom aplikácie pre mobilný telefón

- cez www.eskoly.sk 

- zaslaním SMS v tvare: priezvisko, meno, trieda a dátum odhlásenia na tel. č. 0910 501 509. Najneskôr do 8,00 hod. nasledujúceho dňa Vám bude zaslaná potvrdzujúca SMS.

 

Nie je  možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu prevziať po nahlásení v kancelárii ŠJ a uhradení ceny obalov.

Za odhlasovanie zo stravy zodpovedá plnoletý študent, resp. zákonný zástupca neplnoletého študenta.

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14