O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Špeciálny pedagóg

  Školský špeciálny pedagóg:
Mgr. Zuzana Čičmancová (zuzana.cicmancova@zsjanzh.edu.sk)

Konzultačné hodiny: Streda 13:00 – 15:00
V prípade potreby si možno konzultačné hodiny dohodnúť individuálne

 

Základné informácie

 

- podieľa sa na vypracovávaní individuálneho výchovno–vzdelávacieho programu,
- procese vyučovania poskytuje žiakom individuálne špeciálno–pedagogické služby,
- poskytuje konzultácie, poradenské služby, metodickú pomoc a informácie ostatným pedagógom a zákonným zástupcom žiakov,
- spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami - s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, s centrom špeciálnopedagogického poradenstva, s výchovným poradcom,
- predkladá návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno–vzdelávacej práce pre žiakov so špeciálno–pedagogickými potrebami.
 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14