O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

CLIL na Jednotke

CLIL  - 1. stupeň

CLIL  - 2. stupeň

 

CLIL – Integrované vyučovanie cudzích jazykov a nejazykových predmetov

CLIL (Content and Language Integrated Learning) predstavuje vzdelávaciu metódu vyučovania nejazykových predmetov prostredníctvom cudzieho jazyka. Je to inovatívny prístup, ktorý mení spôsoby, akými sa študenti oboznamujú s učivom, a ktorý urýchľuje získavanie základných komunikačných schopností v cudzom jazyku.

 

Výhody, ktoré CLIL prináša:

- celkové zlepšenie komunikačných kompetencií žiaka v cieľovom jazyku,

- prehlbuje sa povedomie o materinskom jazyku, cieľovom jazyku a ostatných jazykoch,

- zvýšená motivácia žiaka prostredníctvom reálnych edukačných situácií pri vyučovaní cieľového jazyka,

- zvýšenie plynulosti vyjadrovania sa, širší rozsah slovnej zásoby,

- aktívne zapojenie sa na hodinách,

- pozitívny postoj k cudziemu jazyku,

- rozvoj vlastného národného a kultúrneho povedomia,

- príprava na praktický život a prácu v multikultúrnej spoločnosti.

 

Žiaci sa učia:  

1. myslieť v danom jazyku

2. precvičujú si cudzí jazyk pri výučbe iného predmetu

3. rozvíjajú si ním svoje kompetencie      

 

Ciele CLIL vyučovania:

- motivácia žiakov k štúdiu CUJ, ale aj iných predmetov

- posilnenie spolupráce učiteľov školy, medzipredmetovej komunikácie, medzipredmetových vzťahov

- zvýšiť kvalitu osvojených jazykových zručností detí aj v bežných triedach zvýšiť čas, ktorý žiaci strávia s CUJ bez zvláštneho navýšenia časovej hodinovej dotácie predmetov CUJ tak, že CUJ sa stane súčasťou vyučovania na iných predmetoch

- umožniť im zmysluplne jazyk používať v prirodzených podmienkach

- žiaci získajú skúsenosti v tímovej projektovej práci, ich učenie nadobudne nový rozmer, poznatky budú reálne využívať

- žiaci získajú množstvo mimoučebnicových poznatkov, takýto spôsob osvojovania si poznatkov výrazne podporí interkultúrne učenie sa v mnohých predmetoch

 

CLIL je výborný spôsob, ako naučiť deti v cudzom jazyku nie iba hovoriť, ale hlavne myslieť.

 

Pozrite si:
- bližšie informácie o zavádzaní metódy CLIL
- videoukážky konkrétnych hodín
- návšteva p. Majerskej - vedkyne zo Švajčiarskeho federálneho polytechnického inštitútu v LausanneCLIL v šk. roku 2014/2015

CLIL v šk. roku 2013/2014
CLIL v šk. roku 2012/2013

          

  clil

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14