O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Základné informácie o novom projekte


Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí

Je to národný projekt realizovaný Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR od roku 2013. Je určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov a výchovných poradcov. Cieľovou skupinou sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Ciele projektu:
1. zefektívnenie systému výchovného poradenstva a prevencie
2. podpora ďalšieho vzdelávania zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie
3. inovácia poradenských metód, metodologických nástrojov, metodík a testov
4. zvyšovanie vzdelanostnej úrovne žiakov so ŠVVP
5. uľahčenie sociálnej integrácie žiakov so ŠVVP a ich úspešné uplatnenie sa na trhu práce.

Ciele národného projektu sa napĺňajú v rámci troch hlavných aktivít:
1. inovácia procesov komplexnej diagnostiky v systéme výchovného poradenstva a prevencie pre žiakov so ŠVVP
- skvalitnenie včasnej diagnostiky žiakov so ŠVVP
- podpora sociálneho začlenenia žiakov so ŠVVP a prevencia sociálnej patológie
- skvalitnenie metodologickej vybavenosti (moderné diagnostické nástroje)

2. vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie
- rozvoj ich odborných kompetencií
- výmena skúseností medzi poradcami z partnerských inštitúcií krajín EÚ

3. inovácia poradenských metód v systéme výchovného poradenstva a prevencie pre žiakov so ŠVVP pri zvyšovaní ich zamestnateľnosti
- zefektívňovanie metód psychologického, špeciálnopedagogického a výchovného poradenstva pre žiakov so ŠVVP ohľadom výberu vhodnej profesie
- uľahčenie vstupu mladej populácie na trh práce

Všetky aktivity projektu sú zamerané na optimalizáciu procesu profesijnej orientácie žiakov so ŠVVP a na zvyšovanie ich zamestnateľnosti.

Kariérové poradenstvo možno v tomto ohľade považovať za účinný nástroj sociálneho začlenenia žiakov so ŠVVP a ich vstupu do sveta práce v súlade s potrebami vedomostnej spoločnosti.  

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14