O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Podmienky organizácie režimu odhlasovania

 

Stravníci sú povinní odhlásiť sa zo stravy ihneď, ako sa o dôvode odhlásenia dozvedia (neprítomnosť v škole z dôvodu výletu, účasti na súťaži, lekárskeho vyšetrenia, choroby, pobytu v škole  v prírode atď.), avšak najneskôr deň vopred do 14,00 hodiny.

Spôsoby odhlasovania stravy:

- zápisom do evidencie odhlásení (zošit pred kanceláriou ŠJ – písomný zápis) do 14.00 hod.,

- e-mailom na sjzsjan@gmail.com (potvrdzujúca emailová odpoveď) do 14,00 hod., 

- telefonicky na 045/6725214 (bez potvrdenia a bez záruky) do 14,00 hod.

Do 20.00 hodiny sú možnosti odhlásenia nasledovné:

- prostredníctvom aplikácie pre mobilný telefón (prístupové meno a heslo si vyžiadajte v kancelárii ŠJ)

- cez www.eskoly.sk 

- - zaslaním SMS v tvare: priezvisko, meno, trieda a dátum odhlásenia, obed alebo desiata, na tel. č. 0910 501 509. Najneskôr do 8,00 hod. nasledujúceho dňa Vám bude zaslaná potvrdzujúca SMS.

VZOR SMS: Ján Odhlásený 4B 4/9/2023 len obed (príp. obed + desiata, len desiata...)

SMS zaslané po 20,00 hod. nebudú akceptované.

Nie je  možné odhlásiť stravu ráno v daný deň.

. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať, po telefonickom dohovore obed zabalíme a stravník uhradí v hotovosti balné (max. cca 0,40 €).

 

Za odhlasovanie zo stravy v plnom rozsahu zodpovedá zákonný zástupca žiaka/stravník.

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14