O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Odhlasovanie stravy

 

Na základe Prevádzkového poriadku ŠJ, Internej smernice Mesta Žiar nad Hronom (Úhrada nákladov na stravovanie v školských jedálňach) a Usmernenia k odhlasovaniu stravných lístkov je možné odhlásiť stravu  najmenej deň vopred.

 

Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu (ak je predplatená) je možné minimálne deň vopred a to nasledovnými spôsobmi:

 

- osobne v kancelárii ŠJ

- záznamom na odhlasovacom termináli v jedálni

- zápisom do evidencie odhlásení (zošit pred kanceláriou ŠJ)

- mailom (sjzsjan@gmail.com) - odhlásenie musí byť odoslané deň vopred

Stravník sa zo stravovania odhlasuje pri chorobe a inej neúčasti na vyučovaní (zápasy, súťaže, výlety, ap.) – minimálne deň vopred

 

Telefonické odhlásenie ráno do 7,00 hod. je možné len vo výnimočných prípadoch, ak dieťa napr. do rána ochorie, je však bez záruky.

Po 7,00 hod. je čipový systém zablokovaný a nie je možné v ňom vykonať odhlásenie!!!

Odhlásenie ráno v deň odchodu na výlet, zápas, súťaž ap. (žiak aj rodič vedia o tom vopred) nebudeme akceptovať.

 

Neodhlásený, prípadne neskoro odhlasovaný obed si stravník môže prevziať do obedára.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Odhlásenia v danom mesiaci si stravník môže skontrolovať na termináli v jedálni.

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14