O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Pre poberateľov v hmotnej núdzi

 

Ste v hmotnej núdzi a poberáte dávky v hmotnej núdzi?

Ste rodina s nízkym príjmom ?

Mali ste za 6 mesiacov dozadu priemerný mesačný príjem nižší ako životné minimum? */

 

Potom má Vaše dieťa nárok na príspevok na úhradu stravného, na školské pomôcky a tiež má nárok na zľavu na poplatku za ŠKD.

Vždy do 10. kalendárneho dňa v mesiaci môžete požiadať o zaradenie dieťaťa do zoznamu detí, ktorým sa poskytuje dotácia  na úhradu nákladov na stravovanie.

Dieťa má po zaradení do tohto zoznamu nárok na obed každý deň, ktorý sa zúčastní na vyučovaní.

Rodič prispieva na obed dieťaťa nasledovne:

Obedy pre žiakov 1. stupňa                  0,01 €/obed                       cca 0,20€/celý mesiac

Obedy pre žiakov 2. stupňa                  0,09€/obed             cca 1,80€/celý mesiac

 

*/ Napr.: ak ste v súčasnosti zamestnaný, ale Váš priemerný mesačný príjem počas 6 mesiacov dozadu nedosahoval výšku životného minima (boli ste nezamestnaný, poberali ste DHN alebo rodičovský príspevok ap.), máte tiež nárok na dotáciu na stravu pre vaše dieťa.

Príklad - výška životného minima:

198,09 € - plnoletá fyzická osoba (zvyčajne rodič)

138,19 € - ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba (zvyčajne druhý rodič)

90,42 € - nezaopatrené dieťa

Spolu = 426,70 € je mesačný priemer, tzn., celkový príjem za 6 mesiacov v tejto rodine nesmie byť vyšší ako 2560,20 €.

Ak je rodina s dvomi deťmi, pripočíta sa ešte 90,42 € na druhé dieťa, tzn. celkový príjem za 6 mesiacov je 3102,72 €.

 

Obedy môže rodič zaplatiť jednorázovo na celý školský polrok.

 

Bližšie informácie v kancelárii vedúcej ŠJ, tel. č. 045/6725214.

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14