O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Platby za obedy – ŽIACI ZŠ (platné od 1. 3. 2023)

Vážení rodičia,
vyplnením prihlášky na stravovanie ste prihlásili Vaše dieťa na stravu v našej ŠJ.
Pre žiakov boli v zmysle VZN č. 2/2023 schválené nasledovné poplatky v ŠJ:

1. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín:
žiak 1. stupňa: 1,30 €/obed – mesačne 26 €
žiak 2. stupňa: 1,50 €/obed – mesačne 30,00 €
Stravné sa uhrádza mesačne vopred vždy najneskôr do 20. dňa v mesiaci ako platba na ďalší mesiac.
2. Poplatok na úhradu režijných nákladov: 2,00/mes., čo je 20,00 € na rok, túto sumu uhraďte jednorazovo v auguste na celý školský rok.
3. Čip na odobratie obedov – v hotovosti v kancelárii ŠJ jednorazovo 1,80 € (noví
stravníci, pri strate, poškodení a pod.)


Pozn.: Aktuálne poplatky pre žiakov so štátnou dotáciou pozrite v samostatnej sekcii Dotácie na stravu a poplatky.

Žiak sa môže stravovať v ŠJ po včasnom uhradení a spracovaní všetkých poplatkov len bezhotovostne na účet ŠJ.
Účet – IBAN:  SK32 0200 0000 0016 3402 3153
1. stupeň 26,00 € + 20,00 € (v auguste + režijný poplatok na celý školský rok)
2. stupeň   30,00 € + 20,00 € (v auguste + režijný poplatok na celý školský rok)


VS: 0823 (univerzálny)
KS: 0308


Do poznámky uveďte priezvisko, meno a aktuálnu triedu žiaka!

Za súrodencov, obedy aj desiaty, stravné aj RN môžete platby sčítať a uhradiť jednou sumou.

Ak predpokladáte, že máte preplatok na stravnom od začiatku školského roka, nemusíte meniť výšku mesačnej úhrady do konca školského roka. O výške aktuálneho preplatku sa môžete informovať  telefonicky (045/6725214).


Nezabudnite vo vlastnom záujme včas odhlásiť Vaše dieťa pri neúčasti na vyučovaní.

Podmienky organizácie režimu odhlasovania:
Stravníci sú povinní odhlásiť sa zo stravy deň vopred najneskôr do 14,00 hodiny.

Spôsoby odhlasovania stravy:
- zápisom do evidencie odhlásení (zošit pred kanceláriou ŠJ – písomný zápis),
- e-mailom na sjzsjan@gmail.com (potvrdzujúca emailová odpoveď),
- telefonicky na 045/6725214 (bez potvrdenia a bez záruky).

Do 20.00 hodiny sú možnosti odhlásenia nasledovné:
- prostredníctvom aplikácie pre mobilný telefón
- cez www.eskoly.sk
- zaslaním SMS v tvare: priezvisko, meno, trieda a dátum odhlásenia na tel. č. 0910501509.

Najneskôr do 8,00 hod. nasledujúceho dňa Vám bude zaslaná potvrdzujúca SMS.

Nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu prevziať po nahlásení v kancelárii ŠJ a uhradení ceny obalov (z dôvodu COVIDu nie je možné baliť do vlastných obedárov).

Za odhlasovanie zo stravy v plnom rozsahu zodpovedá zákonný zástupca žiaka.  

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14