O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

INFORMÁCIE PRE STRAVNÍKA (Aktualizované 16. 2. 2023)

 

Vážení rodičia,

                                           

Zákonný zástupca dieťaťa (rodič alebo osoba, ktorej bolo dieťa zverené do výchovy) prihlasuje dieťa na stravu do ŠJ vypísaním prihlášky na stravovanie a odovzdaním do ŠJ.

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje:

a) výšku príspevku na nákup potravín (stravné);

b) výšku príspevku na režijné náklady (RN);

c) podmienky úhrady v školskej jedálni.

 

Výška príspevku na nákup potravín

1. stupeň = 1,30 €/obed = 26,00 €/mesačne;  0,60 €/desiata = 12,00 €/mesačne;

2. stupeň = 1,50€/obed = 30,00€/mesačne; 0,65 €/desiata = 13,00 €/mesačne.

 

Výšku príspevku na režijné náklady – zákonný zástupca žiaka prispieva na režijné náklady v školskej jedálni paušálne sumou 2 €/mesiac, ak žiak v kalendárnom mesiaci odoberie minimálne jedno hlavné jedlo. Uhrádza sa spravidla na celý školský rok v auguste vo výške 20€.

Podmienky úhrady v školskej jedálni:

- len bezhotovostne na účet ŠJ;

- vždy vopred 20. deň v mesiaci na ďalší mesiac (doporučujeme nastaviť si trvalý platobný príkaz od 20. 8. do 20. 5.; v júni a júli sa na prázdniny neplatí);

-výška platby mesačného poplatku stravného zodpovedá 20-násobku denného stravného;

-výška platby RN sa hradí samostatne na celý školský rok = 20 € alebo na školský polrok = 10 €.

 

Čipy na odber stravy:

Pri odbere obeda sa žiak preukazuje čipovým kľúčom. Zakúpi si ho v hotovosti v kancelárii ŠJ v sume 1,80 €/čip na obed a 0,70 €/čip na desiatu. Pri strate si zakúpi nový čip. ŠJ čipy naspäť neodkupuje.

 

Vyúčtovanie stravných poplatkov sa robí po skončení školského roka. Preplatky v sume viac ako 10 € sú vrátené na účet zákonného zástupcu najneskôr do 31. augusta. Preplatky pod 10 € sa presúvajú na ďalší školský rok. Žiakom, ktorí končia školskú dochádzku, je preplatok vrátený aj v minimálnej výške preplatku.

 

 

Bližšie informácie: tel.: 045/6725214

                                   mail: sjzsjan@gmail.com

                                   osobne v kancelárii ŠJ

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14