O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

OZNAM

Vážení stravníci!      

                                                        

ČIPOVÝ SYSTÉM

V školskej jedálni je zavedený čipový systém na výdaj a odhlasovanie obedov, odpadá manipulácia so stravnými lístkami. Jednorázovo si stravník zakúpi čipový kľúč (2€/ks), ktorý je neprenosný a oprávňuje vlastníka na odber jedného obeda. Po zavedení čipového systému je pre každého najvýhodnejšie prejsť na bezhotovostnú úhradu (trvalý alebo jednorazový príkaz na úhradu). Pravidelné úhrady na účet a jeden čipový kľúč Vám odbúrajú povinnosti s platením, podpisovaním lístkov, ich chystaním do peračníka či peňaženky Vašich detí.

Čipový kľúč okrem 10-miestneho kódu nenesie  žiadnu informáciu. Všetky údaje o stravníkovi sú bezpečne uložené v programe Školská jedáleň 4. V prípade straty  čítacie zariadenie dokáže identifikovať nájdený čip.

 

Nefunkčný čipový kľúč bude bezplatne vymenený len do dvoch rokov odo dňa prevzatia stravníkom, po tomto čase zaniká záruka na bezplatnú výmenu zo zákona. Nový čip je v hodnote 2€; čip bez záruky je v hodnote 1€ - doporučujeme zakúpiť v prípade viacnásobnej straty.

Hlavné pravidlá pri výdaji obedov cez čipový systém:

- obed je možné odobrať len prostredníctvom čipového kľúča, bez čipového kľúča bude obed vydaný po 13,45 hod. so súhlasom vedúcej ŠJ, resp. pokladníčky

- výdaj obeda môže byť blokovaný: nezaplatením, neskorou úhradou cez účet, odhlásením, chybným čipom – vždy riešte ihneď v kancelárii ŠJ

- čipový kľúč si stravník zakúpi v kancelárii ŠJ (2,00 €/ks), pri strate alebo poškodení si musí zakúpiť nový

- na jeden čipový kľúč je možné odobrať len jeden obed

- nie je povinnosťou ŠJ čipový kľúč spätne odkúpiť, stravník ho môže posunúť inému stravníkovi (napr. deviataci prvákom), o zmene majiteľa informujte kanceláriu ŠJ

- na obed je nárok až po úplnej a včasnej úhrade vopred (bezhotovostne do 20. dňa v mesiaci, hotovostne predposledných 5 dní v mesiaci, vždy na nasledujúci mesiac)

- posledný a prvý deň v mesiaci sa platby neprijímajú z dôvodu nastavenia čipového systému

             

ÚHRADA NÁKLADOV NA STRAVOVANIE

Hotovostné platby sa prijímajú len v stanovených termínoch. Tieto časy sú vždy vypísané na stránke školy (www.zsjanzh.edu.sk) , v jedálni pri jedálnom lístku, na dverách kancelárie ŠJ. Viď tiež predbežný harmonogram úhrad za obedy.

 

Bezhotovostný platobný styk - uskutočňuje sa formou paušálneho preddavku (trvalý príkaz na úhradu obmedzený na čas od augusta do mája). Výška mesačného poplatku je stanovená na sumu zodpovedajúcu 20 stravným dňom a príslušnej vekovej skupine stravníka. Termín realizácie platby je najneskôr do 20. dňa v mesiaci (bez júna a júla). Neskorší termín úhrady môže zablokovať výdaj obeda v prvých dňoch nového mesiaca. Vyúčtovanie zálohových platieb (preplatok) sa uskutoční do konca školského roka, t. j. do 31. augusta poukázaním na účet stravníka, v prípade nízkeho preplatku (menej ako 5,00 €) sa tento prenáša do nasledujúceho školského roka (ak žiak zostáva žiakom školy).Trvalý príkaz si zadajte vo Vašej banke. Nahlásite nasledovné údaje:

a)      číslo účtu IBAN SK32 0200 0000 0016 3402 3153

b)      variabilný symbol = 0823,    konštantný symbol = 0308

c)      do kolónky „účel platby“ , „správa pre prijímateľa“ alebo „poznámka“ je nutné uviesť priezvisko a meno Vášho dieťaťa, napr.: Novakova Anna. Neuvádzajte meno rodiča. Tento údaj je veľmi dôležitý, pretože je jediným identifikačným údajom, že platba je práve na Vaše dieťa

d)     cena obedov: 1. stupeň = 20,20 €, 2. stupeň = 21,80 €, študenti = 22,40 €;

      

Pri viacerých platbách (napr. za súrodencov) môžete poukázať jednu úhrnnú sumu, aby ste nemali poplatky za viac príkazov.

 

Platba v hotovosti  - v ZŠS sa vykonáva predposledných 5 vyučovacích dní v mesiaci, pričom prvé 3 dni denne od 7,00 do 14,30 hod., posledné 2 dni v mesiaci do 15,30 hod. Posledný a prvý deň v mesiaci nie sú stránkové dni na prijatie platby alebo jej výpočtu, platby sú zadávané do systému. Cez prázdniny sa hotovostné platby neprijímajú (okrem konca augusta pre začiatkom nového školského roka).

 

Úhrada hotovosti na účetak stravník nevyužije možnosť bezhotovostnej úhrady formou trvalého príkazu ani možnosť hotovostnej platby v ZŠS do konca mesiaca, má možnosť úhrady stravných poplatkov v hotovosti na náš účet, pričom znáša všetky bankové poplatky a stravu môže odoberať až po pripísaní platby na náš účet a zaevidovaní v čipovom systéme.

Uprednostnite možnosť bezhotovostných platieb formou trvalých platobných príkazov, je to pre Vás najjednoduchšia forma úhrady.

-          nemusíte dávať peniaze deťom a báť sa, že ich stratia

-          banka sa postará o dodržanie termínu platby (20. kalendárny deň v mesiaci), nemusíte mať na mysli, že ešte treba zaplatiť stravné

-          pri včasnej úhrade bude mať Vaše dieťa zabezpečený obed

-          nastavenie platby ihneď po výplate na Vašom účte Vám sprehľadní hospodárenie domácnosti

-          vrátený prípadný preplatok pred začiatkom nového školského roka Vám pomôže pri financovaní nástupu detí do školy po prázdninách. Aj v prípade odberu obedov len  niektoré dni v týždni môžete platiť bezhotovostne, informujte sa u vedúcej školskej jedálne.

 

 

ODHLASOVANIE ZO STRAVY

Na základe Internej smernice Mesta Žiar nad Hronom (Úhrada nákladov na stravovanie v školských jedálňach) a Usmernenia k odhlasovaniu stravných lístkov je možné odhlásiť stravu  najmenej deň vopred.

Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu (ak je predplatená) je možné nasledovnými spôsobmi:

 

- osobne v kancelárii ŠJ

- záznamom na odhlasovacom termináli v jedálni

- zápisom do evidencie odhlásení (zošit pred kanceláriou ŠJ, je zároveň Vašim preukázateľným dokladom odhlásenia)

- mailom (sjzsjan@gmail.com) - odhlásenie musí byť odoslané deň vopred

 

Stravník sa zo stravovania odhlasuje pri chorobe a inej neúčasti na vyučovaní (zápasy, súťaže, výlety, exkurzie, ap.).

Telefonické odhlásenie ráno do 7,00 hod. je možné len vo výnimočných prípadoch, ak dieťa napr. do rána ochorie, je bez záruky. O 7,00 hod. je čipový systém zablokovaný a nie je možné v ňom vykonať odhlásenie.

Neodhlásený, prípadne neskoro odhlasovaný obed si stravník môže prevziať do obedára.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Odhlásenia v danom mesiaci si stravník môže skontrolovať na termináli v jedálni.

 

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14