O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Zvýšené poplatky na RN v ŠJ

Vážení rodičia,

je potrebné doplniť poplatok na režijné náklady na mesiace apríl – máj – jún v sume 5€/mes., (odporúčame jednorazovo 15 €) na každého žiaka, ktorý sa stravuje v školskej jedálni.

Úhradu min. 5 € vykonajte najneskôr do 31. marca 2024 na č. účtu IBAN SK32 0200 0000 0016 3402 3153, potom vždy vopred na ďalší mesiac, ak ste neuhradili jednorazovo 15 €.

Do poznámky uveďte priezvisko a meno žiaka. Platby za súrodencov môžete uhradiť sumárne jednou platbou.

Odôvodnenie:

Uvedený poplatok vyplýva z VZN Mesta Žiar nad Hronom č. 11/2023 platného od 1. februára 2024, ktorým sa mení výška poplatku na režijné náklady v školskej jedálni z 2 €/mesačne na 5 €/mesačne.

Poplatok na RN vo výške 20 € ste uhradili začiatkom školského roka na celý školský rok (10 mesiacov * 2€), čo po zvýšení od 1. 2. 2024 pokryje platbu RN do 31. marca. Preto na mesiace apríl-máj-jún treba uhradiť vždy v predchádzajúcom mesiaci minimálnu sumu 5 €/mes., alebo 15 € jednorazovo.  V prípade, že žiak nebude mať uhradenú mesačnú sumu 5 € do 31. marca 2024, nebude sa môcť stravovať v ŠJ od 1. apríla 2024, až do pripísania úhrady na účet ŠJ. Rovnako je potrebné mesačný poplatok 5 € potom zaplatiť aj v ďalších mesiacoch, teda do 30. apríla a do 31. mája ( na máj a jún).

Ak rodič uhradí poplatky na RN jednorazovo v sume 15 €, do konca školského roka už nie je potrebné platiť mesačne 5 €.

Zároveň pripomíname, že v prípade včasného neodhlásenia žiaka pri neprítomnosti v škole alebo neodobratia obeda (desiaty), sa na takýto obed neposkytuje štátna dotácia a obed je hradený zo zálohy 20 € (10 € desiata). Po vyčerpaní zálohy sa žiak nemôže ďalej stravovať až do doplnenia sumy zálohy na účet ŠJ.

Informácie: 045/6725214, 0910 501509, sjzsjan@gmail.com alebo osobne v kancelárii ŠJ.  

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14