O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Obnovenie prezenčného vyučovania

do školyVážení rodičia, milí žiaci!

 

Na základe regionálneho COVID školského automatu sa náš okres nachádza v II. stupni varovania, to znamená, že od pondelka 26.04.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých triedach 2. stupňa.

Žiaci sú automaticky prihlásení na obed v ŠJ. V prípade, že nemáte záujem o stravovanie v ŠJ, je potrebné obed si vopred odhlásiť.  

Podmienkou účasti na prezenčnom vzdelávaní je preukázanie sa potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19. Negatívny výsledok testu nie starší ako 7 kalendárnych dní  sa vyžaduje od žiaka druhého stupňa a aspoň od jedného zákonného zástupcu žijúceho s ním v spoločnej domácnosti. Splnenie tejto podmienky sa bude overovať prostredníctvom čestného vyhlásenia predloženého od zákonného zástupcu. Čestné vyhlásenie (Príloha č. 8 a))  nájdete TU:  https://www.minedu.sk/data/att/19256.docx alebo si ho môžete prísť prevziať do školy v pracovných dňoch v čase od 07:30  do 13:30 hod.    

 

Žiak vstupuje do budovy školy bočným vchodom od telocvične. Pri vstupe do budovy školy absolvuje ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk), čestné vyhlásenie odovzdá triednemu učiteľovi. V interiéri je potrebné mať na tvári rúško (odporúčame pribaliť aj náhradné pre prípad potreby). Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín za súčasného dodržiavania adaptačného plánu.

 

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:  

1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

 

            Zároveň Vás chceme upozorniť na možnosť dať sa otestovať v už zriadených mobilných odberových miestach v meste, príp. môžete využiť možnosť online objednania sa na test, ktoré sprístupnilo Mesto Žiar nad Hronom na svojej stránke.

____________________________________________________________________

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K TESTOVANIU V ŽIARI NAD HRONOM
Vzhľadom na súčasné protipandemické opatrenia, ktoré sú platné od 19.04.2021, bude mesto Žiar nad Hronom zriaďovať na víkend 24. - 25.04.2021 (sobota, nedeľa) toto odberné miesto:

Zoznam ďalších odberných miest v meste Žiar nad Hronom

 

Na objednanie:

DEJ, s.r.o. (MsKC) - SNP 119, Pon - Ned od 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00

NEMOCENSKÁ BB (Dom kultúry vchod od tržnice) Nám. Matice slovenskej 406/23, Pon - Ned od 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00

MediPack s.r.o., Priemyselná 37, Pon - Ned od 8.00 - 13.00 a 14.00 - 17.00

Červený kríž (Radničná reštaurácia) - Š. Moysesa 46, Pon - Sob od 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00

Nemocnica Svet zdravia a.s., Sládkovičova 11, Pon - So od 8.00 - 16.00

 

Bez objednania: RÚVZ, Ul. Cyrila a Metoda 257/25, Ut - Štv od 9.00 - 11.00

 

Na test sa môžete objednať tu: korona.gov.sk

MOM, v ktorých sa objednáva, otestujú aj neobjednaných, samozrejme prednostne ale objednaných. 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14