O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

CLIL - Etická výchova v šk. roku 2014/2015

2. A, B, C, vyuč. Monika Giláňová

Téma - Vyjadrovanie citov

Kľúčové slová happy, sad, angry, hot, cold, scared, tired, sleepy, surprised

 

2. A, B, C, vyuč. Monika Giláňová

Téma - Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov - Pozdravy

Kľúčové slová - Hello, Hi, Good morning, Good afternoon, Good evening, Good night, 

Goodbye, Excuse me, Thank you, Please, Sorry

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14