O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

CLIL - Hudobná výchova v šk. roku 2014/2015

5. C, Oľga Cejzlová

Téma: Výrazové prostriedky hudby

Učivo: Rytmus, Tempo, Dynamika, Melódia

Kľúčové slová:  Rytmus (Rhythm) - rytmická výchova (rhythm education), produkcia (production), reprodukcia (reproduction), hodnoty nôt (value of notes), pomlčky (dashes, taktové označenie (sequential designation). Tempo (Rate) - pomalé tempo(slow pace), stredne rýchle tempo (moderately fast pace), rýchle tempo (fast pace). Dynamika (Dynamics) - základné značenie (basic marking)- piano (piano), pianissimo (pianissimo), forte (forte), fortissimo ( fortissimo), mezzoforte (mezzoforte), zosilňovať (amplify), zoslabovať (weaken). Melódia (Melody) – hudba piesne (music lyrics), rôzne typy melódií (different types of melodies): hravá (playful), citlivá (sensitive), slávnostná (gala), tajomná (mysterious)...

 

6. A, B, Oľga Cejzlová

Téma: Počiatky hudby

Učivo: Staroveká hudba a Stredoveká hudba

Kľúčové slová: Starovek (Antiquity), Seikilova piesen Seikil song) Kalokagatia, Grécko (Greece), vznik hudby (creation of music). Stredovek (Ages), stredoveká hudba (medieval music), jednohlasný spev (unanimous singing), Gregoriánsky chorál( Gregorian chant), stredoveká rukopisná kniha (medieval manuscript book).

 

 

7. B, Oľga Cejzlová

Téma: Rytmus a napodobňovanie

Učivo: Orffov inštrumentár

Kľúčové slová:  Orffove hudobné nástroje ( Orff instrumentation), súbor hudobných nástrojov (set of musical Instruments), rytmické hudobné nastroje ( rhythmic musical Instruments), samozvučné nástroje ( self resonant), blanozvučné nástroje ( blane resonant).

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14