O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

CLIL - Matematika na I. st. v šk. roku 2014/2015

2.B, p. uč. Môciková
Téma: Priestorové útvary
Kľúčové slová: solid shapes: cube, sphere, cylinder, cone

2.A,
p. uč. Konušová
Téma: Priestorové útvary
Kľúčové slová: solid shapes: cube, sphere, cylinder, cone

2.C,
p. uč. Gajdošíková
Téma: Priestorové útvary
Kľúčové slová: solid shapes: cube, sphere, cylinder, cone

3.A, p. uč. Baťová
Téma: Rysovanie rovinných útvarov
Kľúčové slová: geometric shapes, rectangle, triangle,square
 
1.C, p. uč. Urblíková
Téma: Geometrické tvary
Kľúčové slová: rectangle, triangle, circle, square..

1.A,
p. uč. Šípková
Téma: Geometrické tvary
Kľúčové slová: rectangle, triangle, circle, square..

1.B,
p. uč. Neštinová
Téma: Geometrické tvary
Kľúčové slová: rectangle, triangle, circle, square..

1.C,
p. uč. Urblíková
Tem. celok: Numerácia v obore do 6
Téma: SHAPES
Kľúčové slová: triangle, circle, rectangle, square, one, two, three, four, five, six

1.C,
p. uč. Urblíková
Tem. celok: Numerácia v obore do 10
Kľúčové slová: one, two, three, four, five, six, ...

4.B,
p. uč. Štangová
Téma: Predložky
Kľúčové slová: triangle, square, circle, on, in, under, next to, behind, in front of

1.B,
p. uč. Šípková
Téma: Numerácia v obore do 6
Kľúčové slová: one, two, three, four, five, six

1.B,
p. uč,. Neštinová
Tem. celok: Numerácia v obore do 10
Kľúčové slová: one, two, three, four, five, six, ...

1.B,
p. uč,. Neštinová
Tem. celok: Numerácia v obore do 6
Téma: SHAPES
Kľúčové slová: triangle, circle, rectangle, square, one, two, three, four, five, six

4.A,
p. uč. Bistová
Téma: Rysovanie v štvorcovej sieti
Kľúčové slová: geometric shapes, How many....are there? There are..........rectangle, triangle, circle, square ruler, rubber/eraser,pencil, sharpener

4.B, p. uč. Štangová
Téma: Rysovanie v štvorcovej sieti
Kľúčové slová: geometric shapes, How many....are there? There are..........rectangle, triangle, circle, square ruler, rubber/eraser,pencil, sharpener

4.A, p. uč. Bistová
Téma: Geometrické tvary - predložky
Kľúčové slová: triangle, square, circle, on, in, under, next to, behind, in

4.C, p. uč. Hradská
Téma: Geometrické tvary - predložky
Kľúčové slová: triangle, square, circle, on, in, under, next to, behind, in

4.C, p. uč. Hradská
Téma: Rysovanie v štvorcovej sieti
Kľúčové slová: geometric shapes: square grid(štvorcová sieť)take shape in a square grid

1.B, p. uč. Neštinová
Téma: Numerácia v obore do 6
Kľúčenové slová: one, two, three, four, five, six
 
2.C, p. uč. Gajdošíková
Téma: Opakovanie učiva 1. ročníka
Kľúčové slová: geometric shapes: rectangle, triangle, circle, square

2.C, p. uč. Gajdošíková
Téma: Určovanie počtu
Kľúčové slová: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten

2. A, Andrea Konušová

Téma: Porovnávanie

Kľúčové slová: numbers 0-10, What is ... ?, is more than / equal to / less than 

 

1.B,  p. uč. Soňa Neštinová
Téma: Pojem čísel 1 , 2, 3, počítanie po jednom

Kľúčové slová: one, two , three.....  Show me, numbers,

 

2. A, p. uč. Andrea Konušová

Téma: Sčitovanie, odčitovanie v obore do 20 bez prechodu cez základ 10.

Kľúčové slová: plus, minus, eqaul, colours + shapes  (opakovanie), How many ... (triangles, stars ....) does she/he have? , He/she has ...., How many blue circles does Tom/Emily have? Tom /Emily has ..... circles

 

2. B, p. uč. Judita Môciková

Téma: Prirodzené čísla 0-10. Geometrické tvary

Kľúčové slová a frázy: numbers 0 - 10, shapes - triangle, circle, rectangle, square, 

Frázy: What is it? What colour is the triangle (circle ...)? How many triangles ( circles ....) are there ? Let´s count! Write the number. Draw a  red circle.........

 

2. B, vyuč. Judita Môciková

Téma: Počítanie do 20 bez prechodu cez základ 10, sčítanie do 10

Kľúčové slová a frázy: numbers from 10 to  20, ten, eleven, twelve, thirteen,..., plus,equals

Frázy: Let´s count from 10 to twenty ! What number is it? Let´s count! Write the number.

ten plus two equals twelve..........

 

2. B, p. uč. Judita Môciková

Téma: Počítanie do 20 bez prechodu cez základ 10, sčítanie a odčítanie  do 20

Kľúčové slová a frázy: numbers from 10 to  20, ten, eleven, twelve, thirteen,..., plus, minus, equals

Frázy: Let´s count from 10 to twenty ! What number is it? Let´s count! Write the number. ten plus two equals twelve, twelve minus ten equals ........

 

2. B, p. uč. Judita Môciková

Téma: Počítanie do 20 bez prechodu cez základ 10, porovnávanie

Kľúčové slová a frázy: numbers from 10 to  20, ten, eleven, twelve, thirteen,..., is less than

is greater than ( more than ), egual to ( equals),

Frázy: Let´s count from 10 to twenty ! What number is it? Which number is the smaller/ is the biggest..... Compare!

 

 

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14