O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

CLIL - 2. stupeň  

Plán hodín odučených metódou CLIL na 2. stupni v školskom roku 2023/2024

V školskom roku 2023/2024 sa žiaci s metódou CLIL stretnú na nasledovných predmetoch:

- 5.– 7. ročník –geografia, dejepis, biológia

- 7. - 8. ročník – chémia

- 6.– 7.  ročník – fyzika

- 5.– 9. ročník -  „clilové sprchy“ z informatiky

 

Naplánovaný počet hodín s využitím metódy CLIL na jednotlivých predmetoch:

 

Trieda

GEG

DEJ

BIO

FYZ

CHE

SPOLU

5.A

13

3

6

-

-

22

5.B

13

3

6

-

-

22

6.A

16

4

8

9

-

37

6.B

16

4

8

9

-

37

7.A

12

4

5

8

6

35

7.B

12

4

5

8

6

35

8.A

-

-

-

-

3

3

8.B

-

-

-

-

3

3

SPOLU

82

32

38

34

18

204

 

 

Témy  CLILových hodín:

 

 Dejepis:

5. ročník

6. ročník

7. ročník

  

Geografia:

5. ročník

6. ročník

    Afrika – poloha a pobrežie, povrch, podnebie, vodstvo, rastlinstvo a živočístvo, hospodárstvo

   Ázia - poloha a pobrežie, povrch, podnebie, vodstvo, rastlinstvo a živočístvo, hospodárstvo

Obyvateľstvo a štáty – Juhozápadná Ázia, Južná Ázia, Juhovýchodná Ázia

7. ročník

·         Európa (poloha, pobrežie, povrch, podnebie, vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo, hospodárstvo),

 

Fyzika:

6. ročník

7. ročník

Biológia:

5. ročník

6. ročník

7. ročník

 

 

Chémia:

7. ročník

 


 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14