O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Jazykové – bilingválne vzdelávanie na Jednotke (CLIL)

Myšlienka integrácie obsahového a jazykového vzdelávania (metóda CLIL) sa na našej škole stáva skutočnosťou. Zavádzame inovatívne postupy vo výučbe angličtiny a vytvárame priestor pre efektívnu prípravu žiakov do budúcnosti. Naši žiaci sa učia to, čo potrebujú pre život.

 

Čo je zámerom CLIL – u?

-  vyučovať vybrané predmety alebo ich časti prostredníctvom cudzieho jazyka

-  znalosť cudzieho jazyka sa teda nestáva cieľom, ale nástrojom na dosiahnutie ďalších cieľov

-  práca so žiakmi sa zo začiatku zameriava na výučbu jednoduchých fráz, pojmov, slovnej zásoby v kratších časových intervaloch, tzv. „clilové sprchy“ a postupne sa tento časový interval môže zvyšovať aj na celú vyučovaciu hodinu.

 

Ako prebieha vyučovanie metódou CLIL?

Jednoducho povedané, vytvárame prirodzené prostredie učenia sa cudzím jazykom, pre žiakov prvého, ako aj druhého stupňa. Je pravda, že metóda CLIL je jedným z typov bilingválneho vzdelávania. Podstatou CLIL-u nie je vylúčenie materinského jazyka z vyučovania. Pri CLIL – e  je materinský jazyk na 1.mieste. Hlavné informácie sú podané najprv v materinskom jazyku, vyučovacie aktivity ďalej prebiehajú v CJ. S metódou CLIL sa môžeme stretnúť na každom predmete v škole (okrem slovenského jazyka).

zaklady clillu

 

Čo sa už naši žiaci naučili po anglicky?

Napríklad:

na hodine geografie sa žiaci naučili pomenovať po anglicky jednotlivé planéty

na hodine matematiky sme si po anglicky precvičili sčítanie, odčítanie, geometrické tvary a iné matematické operácie

na biológii sme sa oboznámili s anglickými pojmami zo sveta živočíchov a prehĺbili sme si slovnú zásobu o ľudskom tele

na hodine dejepisu formou pútavých prezentácií a pracovných listov v angličtine  sme sa učili o živote v starovekom Ríme

- spievanie a rôzne výtvarné činnosti  v angličtine najviac oceňujú naši najmenší prváčikovia.

 

 vyhody

 

 Videozáznamy z hodín CLILu nájdete tu

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14