O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Comenius

Program: Program celoživotného vzdelávania Comenous - logo
Podprogram: Comenius - Comenius Školské partnerstvá - multilaterálne
Číslo Zmluvy: SK/09/COM/PART- 9112 0339
Názov projektu: Quality Now and Tomorrow

Čo je projekt Comenius?
Projekt Comenius je podporovaný programom Európskej Únie celoživotného vzdelávania. Projekt Comenius sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do predškolského a školského vzdelávania až do skončenia vyššieho stredoškolského vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávania poskytujú.

Školské partnerstvá
Cieľom školských partnerstiev je posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami. Projekty umožňujú učiteľom a žiakom z rôznych krajín pracovať spolu na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu. Zapojenie sa do partnerstva umožňuje žiakom a učiteľom precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu k štúdiu jazyka. Partnerstvá trvajú dva roky.
Školské partnerstvá sa rozdeľujú na:
1. multilaterálne (minimálne 3 školy z 3 krajín zapojených do LLP)
2. bilaterálne, ktoré sú zamerané na výmenu žiakov (2 školy z 2 krajín zapojené do LLP)

Ciele projektu Comenius
1. Popri cieľoch Programu celoživotného vzdelávania má program Comenius tieto ciele:
• rozvíjať medzi mladými ľudmi a pedagógmi poznanie a chápanie rozmanitosti európskych kultúr a jazykov a jej hodnoty,
• pomáhať mladým ľuďom získavať základné životné zručnosti a schopnosti potrebné pre ich osobný rozvoj, budúce zamestnanie a aktívne európske občianstvo.

2. Program Comenius má tieto operačné ciele:
• zlepšiť kvalitu mobility žiakov a pedagógov v rôznych členských štátoch,
• zlepšiť kvalitu partnerstiev medzi školami v rôznych členských štátoch tak, aby sa počas trvania programu aspoň jeden žiak zúčastnil spoločenských vzdelávacích činností,
• podporovať učenie sa moderných cudzích jazykov,
• podporovať rozvoj inovačného obsahu, služieb, pedagogických teórií a praxe celoživotného vzdelávania s podporou IKT,
• zvýšiť kvalitu a európsky rozmer odbornej prípravy učiteľov,
• podporovať zlepšovanie pedagogických prístupov a riadenia škôl.

Projekt Comenius je podprogram celoživotného vzdelávania, zameraný na vzdelávanie materských, základných a stredných škôl.

Dĺžka projektu Quality Now And Tomorrow
Začiatok: 1. augusta 2009
Koniec: 31.júla 2011 vrátane
Minimálny počet mobilít: 12
Získaný grant z Programu Celoživotného vzdelávania: 18 000 EUR

Project meetings - Projektové stretnutia

Základná škola Dr. Janského č.2 Žiar nad Hronom je zapojená do projektu Comenius Školské partnerstvá -multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania.
Celý projekt je koordinovaný školou vo Fínsku a spolupracuje 6 krajín:
• Fínsko (please flag Finland)
• Grécko(flag)
• Česká republika (flag)
• Slovensko (flag)
• Španielsko (flag)
• Veľká Británia (flag)

Naplánované sú 4 projektové stretnutia :
• september 2009- workshop Kassel, Nemecko
november 2009- Shrewsbury, Veľká Británia
apríl 2010, Anglesola, Španielsko
november 2010, Žiar nad Hronom, Slovensko
marec 2011, Oulu, Fínsko  

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14