O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Zákazky nad 1.000,- € (§ 9 ods.9 ZÁKONA o VO)

Informácia o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktoré nespĺňajú podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorých hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000,00 EUR bez DPH

Rok 2016
P. č. Predmet zákazky Hodnota zákazky v EUR bez DPH Hodnota zákazky v EUR s DPH Identifikácia úspešného uchádzača
1. Ubytovacie služby /lyžiarsky výcvik 45 žiakov /   1.800,- Eur Avatango, spol. s r.o., Rudlovská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica / Chata Limba, Bystrá/
2. Stravovacie služby /lyžiarsky výcvik 45 žiakov/   2.250,- Eur Avatango, spol. s r.o., Rudlovská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica / Chata Limba, Bystrá
3. SKI PAS / lyžiarsky výcvik 45 žiakov/   900,- Eur Avatango, spol. s r.o., Rudlovská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica / Chata Limba, Bystrá
4. SKI bus /45 žiakov/   900,- Eur Avatango, spol. s r.o., Rudlovská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica / Chata Limba, Bystrá

  

Rok 2015

P.č. Deň zverejnenia Predmet zákazky Dohodnutá cena zákazky Termín zadania 
 /v €, s DPH, bez DPH/ /uzavretia zmluv. vzťahov/
1. 18.03.2015 Nootebooky /4 ks/ 1.925,32 23.03.2015
2. 11.06.2015 Učebnice AJ 1.760,88 16.06.2015
3. 26.06.2015 Oprava školských šatní 8.374,40 01.07.2015
  29.07.2015 Elektroinštalačné práce v škol.šatniach, revízia 1.636,80 03.08.2015
4. 21.10.2015 Revízia el. inštal., bleskozvod 1.272,- 26.10.2015
5. 24.11.2015 Nákup PC / 6 ks/ 1.557,38 27.11.2015
4. 07.12.2015 Maľovanie 1-2 posch. ZŠ 2.350,- 10.12.2015

Rok 2014
P.č. Dátum zverejnenia Termín predlož. ponuky Predmet zákazky Kontakt. osoba,  Výsledná cena Úspešný uchádzač
 
t.č., e-mail 
1. 30.07.2014 05.08.2014 Maliarske práce / 1. poschodie - chodba/ Rošková,  1950,- Jozef Bobok - ATLANTIS ZH
 
045/6732145 skolazh@gmail.com
2. 01.12.2014 08.12.2014 Oprava šatní Rošková,    ATLANTI - Jozef Bobok, ZH
  1694,-
045/6732145 skolazh@gmail.com  
3. 16.12.2014 22.12.2014 Oprava EE rozvádzača Rošková,    Igor Bosák, revízny technik,ZH
  1063,56
045/6732145 skolazh@gmail.com  

Rok 2013
Por. číslo Dátum zverejnenia Termín predlož. ponuky Predmet zákazky Kontaktná osoba Výsledná cena Úspešný uchádzač
1. 18.11.2013 21.11.2013 Interaktívna tabuľa - komplet 2x Rošková, 045/6732145
skolazh@gmail.com
3 436 € Gotana, s.r. o.
Nedanovce
2. 18.11.2013 21.11.2013 PC - ks s príslušenstvom Rošková, 045/6732145
skolazh@gmail.com
2 506 € MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica
3. 11.12.2013 16.12.2013 Protišmyková dlažba ŠK Rošková, 045/6732145
skolazh@gmail.com
6 282, 24 € OMNIA SVK, s.r.o.Hliník nad Hronom
 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14