O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:  Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2
Sídlo:  Dr. Janského č. 2, 965 01 Žiar nad Hronom
Štatutárny zástupca:  Mgr. Baláž Marek - riaditeľ školy
 Tel. 045/6732145
E-mail: skolazh@gmail.com 
 
Kontaktné osoby:  Rošková Ivana - hospodárka ZŠ
Tel: 045/6732145
E-mail: skolazh@gmail.com
 
IČO:  37831500
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Žiar nad Hronom
Číslo účtu:  163 401 3051 / 0200
                  
       .

VO môže zverejniť:

- § 22 ods. 2 zákona - predbežné oznámenie a pravidelné informatívne oznámeniem

- § 92 ods. 5- oznámenia používané vo verejnom obstarávaní po ich uverejnení vo vestníku uverejniť na internete vo svojom profile. Ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávanie.

 

 

VO musí zverejniť:

- zákazku kde je predpokladaná hodnota (PH) nad 1000 € min. 3 pracovné dni (PD) pred

- § 41 ods. 1 najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky, označenej ako "Kritériá" je verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky

- § 44 ods. 2 - verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile

- § 21 ods. 2 - správu o každej zákazke - zverejniť do 10 PD od uzatvorenia zmluvy

- § 49a - SP, zmluvy, dodatky, dokumenty ktoré preukazujú dodanie zákazky, sumu uhradeného plnenia zo zmluvy , zoznam subdodávateľov, ponuky uchádzačov a pod.

- § 67 ods. 6 - zverejnenie analýzy k použitej koncesii

- Po zriadení Elektronického úložiska na UVO - profil VO

 

VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)

 

Dodávka potravinárskych produktov

Informácia týkajúca sa splnenie povinnosti podľa paragrafu 41, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní  

INFO - § 41 ods.1 - otváranie kritérií častí č.1;č.2;č.4;č.7.  

INFO - § 41 ods.1 - otváranie č. KRITÉRIÁ časť 3, časť 8

INFO - § 41 ods.1 - otváranie č. KRITÉRIÁ časť 5, časť 6-1

 

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č.25/2006  Z. z. overejnom obstarávaní")

 

               
 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14