O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

ITakadémia - obsah vybraných metodík


Geografia:

Povrch Ázie - pohoria, nížiny a púšte najväčšieho svetadielu
Žiaci Pracovali na viacerých stanovištiach, pričom riešili množstvo atraktívnych úloh. Jedna skupina skladala mapové puzzle, ďalšia tvorila mapovú hru pomocou webovej stránky www.purposegames.com, alebo žiaci pracovali s textom o Mount Evereste. Pre žiakov však bola najzaujímavejšia úloha, pri ktorej sa praktickým pokusom oboznámili so zmenami tlaku s narastajúcou nadmorskou výškou.

Tajomstvá Dunaja
Žiaci hľadali, cez ktoré krajiny a cez ktoré významné mestá preteká Dunaj. Neskôr v pracovnom liste pracovali na rôznych úlohách, pričom sa dozvedeli veľa tajomstiev o tejto významnej rieke. Napríklad aj to, že v minulosti sa v nej vo veľkom ryžovalo zlato. Počas celej hodiny sa na interaktívnej tabuli prezentovali fotky so zaujímavými zákutiami tejto známej rieky.

Aký význam majú fontány v cestovnom ruchu
Počas hodiny žiaci hľadali najznámejšie fontány sveta, neskôr známe fontány Slovenska. Pomocou mapovej služby Google Street View si detailnejšie pozreli nielen fontánu, ale aj jej okolie. Neskôr žiaci bádali na webových stránkach, pričom hľadali informácie o kultúrnych alebo prírodných pamiatkach Slovenska. Žiaci zistili, že fontány nie sú vždy jediným cieľom turistov, ale skôr pridanou hodnotou.

Slovenské hrady na digitálnych mapách
Táto atraktívna téma je určená pre žiakov 9. ročníka a zmysluplným spôsobom prepája geografiu s dejepisom a regionálnou výchovou. Žiaci pracovali v skupinách, pričom využívali počítače pripojené na internet. Pomocou mapového portálu (mapy.cz) hľadali zrúcaniny hradov, neskôr merali vzdialenosti medzi ľubovoľnými bodmi na vybranom hrade a jeho rozlohu. V ďalšej časti pracovali s nastrihanými kartičkami s pôdorysmi a názvami hradov. Úlohou žiakov bolo pomocou digitálnej mapy k jednotlivým pôdorysom priradiť názvy hradov.

Chémia:

 

timDeviataci sa zahrali pomocou IT akadémie cez Zoom na Pomocný vyšetrovací tím a pomohli vyriešiť záhadu: "Ktoré bolo posledné jedlo obete zločinu nájdenej v kancelárii?" Zopakovali si tak dôkazové reakcie prírodných látok v neznámej vzorke. Mala obeť Raw zeleninový šalát s citrónovou šťavou, alebo Palacinky s džemom a smotanou? To bol problém, ktorý riešili s veľkým záujmom :) 

 

rozpustanieAj siedmaci robia pokusy z chémie pomocou IT akadémie online. Pomocou domácich pokusov si zisťovali, aké tepelné zmeny nastávajú pri rozpúšťaní rôznych látok vo vode. Zistili, že niektoré látky, ako napríklad sóda bicarbóna, alebo šumienka, či šumivý vitamín ochladia nádobu pri rozpúšťaní vo vode, lebo teplo potrebujú na svoje rozpustenie. Iné látky, ako napríklad sóda na pranie, teplo pri rozpúšťaní uvolnia, nádoba sa zohriala. Teplota na teplomeri bola vyššia ako pred rozpúšťaním. Takto sme si utvrdili vedomosti o exotermických a endotermických reakciách a tiež sme sa naučili nakresliť z priebehu reakcií grafy. Snažili sme sa, aby boli také, ako na merači.
Online výuka nás naučí aj lepšie využívať techniku, čím si precvičíme rôzne zručnosti.

 

 

biokatalyzatoryPo uzavretí školy sme s deviatakmi riešili  tiež pomocou IT akadémie Biokatalyzátory, ale už pomocou videokonferencie. Všetkých táto forma výučby zaujala, aj keď pokus s meračom museli len sledovať ako demonštračný. Meracie zariadenia totiž doma nemajú. Ale aspoň si mohli overiť rozklad peroxidu vodíka pomocou zeleniny formou vlastných žiackych pokusov a sledovaním, aké množstvo bubliniek vytváral na zelenine vznikajúci kyslík :)

 

bioplastyDeviataci ešte tesne pred uzavretím školy riešili pomocou  IT akadémie problém, či sa dá vyrobiť plast z mlieka. Overovali si tým, že aj ocot a vyššia teplota vplývajú na denaturáciu bielkovín. Zistili, že stačí teplota nad 40°C, pri pridaní octu aj nižšia. Po niekoľkých dňoch nimi vyrobený bioplast bol úplne tvrdý. Dozvedeli sa, že podobné bioplasty sa používajú napr. na výrobu gombíkov :).

 

videokonferenciaIT akadémiu z Chémie overujeme aj pomocou videokonferencií

Začali sme s ôsmakmi a skúmali sme čo sa stane, ak do vody budeme fúkať vzduch pomocou slamky. Keďže doma nemáme meracie zariadenia ani pH metre, pomohli sme si výluhmi z červenej kapusty, cvikle, čučoriedok - kto čo zohnal:). Farba indikátorov sa zmenila, najlepšie to bolo viditeľné pri červenej kapuste. Žiakom sa videokonferenčné riešenie danej úlohy páčilo, mohli si navzájom pozrieť, kto ako zvládol daný pokus, prediskutovať si sporné otázky. Tešíme sa na ďalšie učenie pomocou videokonferencie:)

Na záberoch vidíme fázy skúmania aj porovnávania výsledkov :)

Fotografie nájdete TU

 

 

Skleníkový efekt si overovali na modeloch pomocou počítačom podporovanéhoskleníkový efekt experimentu a IT akadémie žiaci 7.A triedy. Naučili sa zaznamenávať priebeh pokusu, vyhodnotiť ho pomocou grafu, takže si precvičili aj matematickú gramotnosť. Študovali, čo všetko ovplyvňuje skleníkový efekt, zamýšľali sa aj nad jeho dôsledkami na našu Zem, takže si rozvíjali aj environmentálne zručnosti.

sodík a draslík
Žiaci 8.A triedy si overili vlastnosti sodíka a draslíka, napr.zmeny farby plameňa pomocou ich zlúčenín nielen prakticky, plameňovými skúškami, ale aj pomocou aplikácie na tablete. Tam  si navodili aj ďalšie reakcie týchto kovov, napríklad s vodou, kyselinami a pod., ktoré sami realizovať nemôžu. Aplikácia ich zaujala, bola príjemným spestrením vyučovania. Riešením rôznych úloh v pracovnom liste IT akadémie si precvičili aj čitateľskú, či matematickú gramotnosť.

Siedmaci zase zistili, že aj vzduch má hmotnosť, keďže nafúknutý balón bol ťažší ako vyfúknutý. Najviac ich však pobavilo "prelievanie vzduchu" pod vodou, či horenie sviečky pod hladinou vody. Tieto zaujímavé aktivity riešili v rámci overovania metodík IT akadémie. Vždy sa tešia na ďalšie nové aktivity :)

Deviataci si pomocou IT akadémie overovali prítomnosť škrobu v rôznych látkach. Zistili, že sa nachádza aj v pudingu, liekoch, či lepidle.

V decembri sa siedmaci venujú bádaniu o vode. Pomocou IT akadémie si precvičili čitateľskú gramotnosť, ale aj experimentálne zručnosti týkajúce sa zloženiu minerálnych a pramenitých vôd.

Žiaci ôsmeho ročníka si pomohli aplikáciou na tablete pri vyhľadávaní informácií o kyslíku. Ale aj tak ich najviac pobavil ich vlastný žiacky experiment, keď si pripravili a dokazovali kyslík pomocou tlejúcej špajdle. Niektorým sa podarilo opätovne rozhorieť špajdľu v banke s pripraveným kyslíkom aj 30-krát:)

Prečo cestári v zime posýpajú cesty soľou?... zaujalo siedmakov a pomocou počítačom podporovaného experimentovania skúmali teplotu topenia ľadu pri pridávaní soli. Zistili, že keď posypali ľad soľou, jeho teplota klesla a popritom sa ešte aj rozpustil...
Hľadali odpovede na podobné situácie z praxe, čo by sa stalo, keby chceli nechať zamrznúť v mraziaku slanú vodu? Zamrzla by skôr alebo neskôr ako pitná voda?

Žiaci ôsmeho ročníka sa pobavili s aktivitami IT akadémie - bádali o Názvoch a značkách prvkov. Hravou formou sa zoznámili s periodickou tabuľkou, didaktickými hrami si osvojili názvoslovie prvkov, ich vlastnosti a zloženie. 
O prvkoch, pôvode ich názvov a značiek vytvorili aj veľmi zaujímavé projekty.

V septembri sme na chémii začali opäť bádať s IT akadémiou
V siedmom ročníku sme objavovali vlastnosti látok používaných v domácnosti, v ôsmom ročníku sme sa zahrali na voňavkárov a pomocou destilácie oddeľovali vonné zložky levandule z našej školskej záhrady, badyánu, či klinčekov. Deviataci si zas zopakovali názvoslovie pomocou didaktických hier na počítači.
Všetkým sa aktivity páčili, zaujali ich nové formy, nápady. Bádanie všetkých baví.:)

Siedmaci opäť bádali. Na chémii skúšali extrahovať a filtrovať  kávu. Tak, ako je to v automatoch. Skúmali, prečo po rozpustnej káve nezostane na filtri nič a pri zrnkovej áno, tiež prečo sa káva zalieva horúcou vodou, nie studenou :)
Po filtrácii sa zamerali na farebné zmesi a ich oddeľovanie. Zistili, že zahriatím ľubovoľne sfarbených zmesí, džúsu, koly, či mlieka sa vždy odparí len čistá voda. Zamýšľali sa aj nad tým, ako by si pomohli na opustenom ostrove s prípravou pitnej vody, keď majú k dispozícii len morskú slanú vodu. Tento problém ich naozaj zaujal a nakreslili, či opísali zaujímavé riešenia :)

Aj deviataci bádali. Skúmali horenie alkánov, konkrétne parafínu v sviečke. Merali úbytok hmotnosti sviečky v závislosti od času. Svoje merania si zapisovali do tabuliek, zhotovili graf závislosti. Zistili, že čo sa zdalo ako veľmi jednoduchá záležitosť im narobilo starosti, nakoľko správne výsledky boli ovplyvnené ich "ne"presnosťou merania:)

Sodík a draslík
Žiaci  ôsmeho ročníka bádali aj o veľkosti častíc, zisťovali rozdiel veľkosti častíc rôznych zmesí pomocou filtrácie cez papierový filter, aj celofán.
Zatiaľ sme sa bavili v 8.ročníku s alkalickými kovmi prostredníctvom aplikácie na tablete, kde si žiaci nasimulovali reakcie daných kovov s vodou, tiež ich horenie. Neskôr si overili získané  informácie plameňovými skúškami priamo v laboratóriu. 

Vznik skleníkového efektu
Siedmaci  skúmali vznik skleníkového efektu a bádali o príčinách jeho vzniku.
Meracie zariadenie so senzormi pripojili na 3 kadičky s pôdou, ktorým zmenili podmienky - jedna bola otvorená, druhá uzavretá fóliou, do tretej nafúkali oxid uhličitý priamo z pľúc. Všetky tri zahrievali lampou - slnkom:). Na grafoch si porovnali rôzne priebehy zahrievania, vyvodili závery.  
Siedmaci si overili svoje vedomosti o faktoroch, ktoré vplývajú na rýchlosť reakcií  formou bádania IT akadémie. Na reakcii octu so sódou si overili až tri faktory. Páčilo sa im, ako rýchlo vedeli nafúknuť balóniky:) Tiež ich zaujal cukor so škoricou a jeho horenie.
Žiaci ôsmeho ročníka sa zaoberali soľami a ich využitím v horúcich vreckách. Pomocou počítačom podporovaného experimentovania zisťovali optimálne množstvo chloridu vápenatého na zohriatie 100 ml vody na 50°C.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.minedu.sk    www.employment.gov.sk/sk/esf/    www.itakademia.sk


 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14