O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Kolektív

V prípade, že  potrebujete kontaktovať pedagogického alebo administratívneho zamestnanca školy, všetci majú emailovú adresu v tvare meno.priezvisko@zsjanzh.edu.sk

kolektívVEDÚCI ZAMESTNANCI ŠKOLY:

Dočasne poverená funkciou riaditeľky školy: Mgr. Oľga Berkešová
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Viera Rešovská
Vedúca ŠJ: Dana Jurišicová
Koordinátor prevencie drogových závislostí: Mgr. Ľubica Pružinová
Koordinátor environmentálnej výchovy: PaedDr. Viera Hrončeková
Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Ing. Lenka Tršová Husárová 
Koordinátor CLIL: Ing. Lenka Tršová Husárová, Mgr. Monika Giláňová

Koordinátor informatizácie: Mgr. Katarína Mlynárčiková

Koordinátor rozvoja čitateľská gramotnosť:  Mgr. Monika Giláňová

Koordinátor rozvoja finančnej gramotnosti:  Mgr. Michal Straňák

Koordinátor rozvoja matematickej gramotnosti: Mgr. Zuzana Murgašová, Mgr. Monika UrblíkováPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI PRE I. A II. STUPEŇ:
  
Mgr. BALÁŽ Marek Mgr. MURGAŠOVÁ Zuzana 
Mgr. BERKEŠOVÁ  Oľga   Mgr. NÉMETHYOVÁ Andrea  
PaedDr. BISTOVÁ Soňa   Mgr. PRUŽINOVÁ Ľubica    
Mgr. BOBÁKOVÁ ŠUSTEROVÁ Danka Mgr. PRUŽINOVÁ Mária  
Mgr. ČIČMANCOVÁ Zuzana  RNDr. RAJČANOVÁ Monika
FRIDRICHOVÁ Valéria Mgr. REŠOVSKÁ Viera
Mgr. GAJDOŠÍKOVÁ Katarína Mgr. SEBÖKOVÁ Petra
Mgr. GILÁŇOVÁ Monika  Mgr. SNOPČOKOVÁ Tatiana 
Mgr. HARANGOZÓOVÁ Lívia  Mgr. STRAŇÁK Michal 
Mgr. HRADSKÁ Eva   Mgr. STRIPAJOVÁ Radka (MD)
PaedDr. HRONČEKOVÁ Viera Mgr. ŠEMETKOVÁ Lucia (MD)
Mgr. JURÁKOVÁ Zuzana Mgr. ŠKODOVÁ Judita
Mgr. KOLLÁROVÁ Barbora Mgr. TABERNAUSOVÁ Miroslava
Mgr. KOREŇOVÁ Paulína (MD) Ing. TRŠOVÁ HUSÁROVÁ Lenka 
PaedDr. MATOUŠEKOVÁ Miroslava Mgr. URBLÍKOVÁ Monika  
Mgr. MLYNÁRČIKOVÁ Katarína  
   

ODBORNÍ ZAMESTNANCI

Mgr. ČIČMANCOVÁ Zuzana  - špec. pedagóg
Mgr. LIPTŠEY Katarína - šk. psychológ

ASISTENTI UČITEĽA
Mgr. DOVCOVÁ Alžbeta
Bc. HANZELOVÁ Lucia
p. HOGHOVÁ Andrea
p. CHVOSTKOVÁ Iveta
p. MESARKINOVÁ Jana
Bc. NOCIAR Michal
p. PAULÍKOVÁ Viktória
Mgr. PRUKNEROVÁ Ivana

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI PRE ŠKD: 
ČAMAJOVÁ Beáta
KATIALOVÁ Ľubica
MAZAN Andrea
MEDVECKÁ Dana
Mgr. ŽBIRKOVÁ Zuzana

HOSPODÁRSKO-SPRÁVNY ÚTVAR
BAKOVÁ Jana -  mzdová účtovníčka
TOMKOVÁ Jana - finančná účtovníčka
BITALOVÁ Ľubica - referent odborno-ekonomických činností
ROŠKOVÁ Ivana - hospodárka
GOCNÍK Jozef - údržbár
HALAMOVÁ Jana - upratovačka
POMPOVÁ Jolana - upratovačka
KUTAŠOVÁ Marcela  - upratovačka
ŠRÁMKOVÁ Petra - upratovačka
 

ODDELENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA
JURIŠICOVÁ Dana - vedúca ŠJ
BORGULOVÁ Michaela - administratívna pracovníčka
BENÍKOVÁ Katarína - kuchárka
HLAVÁČOVÁ Andrea - hlavná kuchárka
MUŽÍKOVÁ Monika - kuchárka (MD)
PETRÁŠOVÁ Iveta - pomocná kuchárka
PRUŽINOVÁ Jaroslava - kuchárka
TROKŠIAROVÁ Lucia - pomocná kuchárka
 
 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14