O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

 1. PREDSTAVENIE

 2.     Základná škola na Ul. Dr. Janského č. 2 v Žiari nad Hronom je štátna, plnoorganizovaná škola situovaná v centre mesta. Bola postavená a daná do užívania 1.9.1959. Pozostáva z hlavnej budovy, v ktorej sú umiestnené žiacke učebne a dve telocvične. Vo vedľajšej budove sa nachádza školská jedáleň a školský klub detí. Športoviská pre loptové hry a atletiku sú vybudované vo vonkajšom areáli školy.

   

      V súčasnosti má škola 459 žiakov (k 15.9 2015). O vyučovací proces sa stará 44 pedagogických zamestnancov, z toho sú traja asistenti učiteľa a  jeden učiteľ je aj kariérový a výchovný poradca. Na škole pôsobí jeden odborný zamestnanec – špeciálny pedagóg. Chod školy zabezpečuje 20 nepedagogických zamestnancov.

   

     Žiaci prvého až  deviateho ročníka ročníka sa vzdelávajú podľa Školského vzdelávacieho programu. V rámci neho je na prvom stupni posilnený od prvého ročníka predmet anglický jazyk a od tretieho ročníka predmet prírodoveda. Na druhom stupni máme triedy s rozšírením vyučovaným matematiky a prírodovedných predmetov, z humanitných predmetov sú v ŠkVP posilnené predovšetkým predmety anglický jazyk, telesná výchova a technika.  

   

     Zaujímavosťou školy je zavádzanie rôznych inovatívnych metód výučby, medzi najznámejšie patrí metóda Clil, kde rozširujeme u žiakov v nejazykových predmetoch odbornú slovnú zásobu z anglického jazyka. Ďalšou prednosťou školy je aj zrealizovaný projekt Škola bez kried, kde sme klasické drevené tabule nahradili náterom na stenu Smart Wall Paint, ktorá podporuje moderné vzdelávanie a podnecuje sa tvorivosť detí. Náš vyučovací proces je orientovaný na žiaka, na rozvoj jeho zručností, ktoré bude potrebovať v ďalšom svojom živote. Preto sa celým vyučovacím procesom prelínajú moderné vyučovacie stratégie.

   

     Naša škola sa stala známou nielen v našom meste organizovaním rôznych vzdelávacích a spoločenských akcií. Niektoré z nich sa postupne stávajú tradíciou a počet priaznivých ohlasov na ne každým rokom narastá. Zo vzdelávacích akcií by sme mohli spomenúť predovšetkým English Week. Počas jedného týždňa zdokonaľujú našich žiakov v anglickom jazyku zahraniční lektori. Pre deti, ktoré chcú užitočne stráviť prvé dni letných prázdnin naša škola organizuje Letnú jazykovú školu. Zo spoločenských podujatí je to predovšetkým Lekvár na Jednotku, kde sa varí nielen lekvár, ale žiaci sa tu môžu stretnúť so širokým spektrom rôznych ľudových tradícií nášho regiónu. Organizovaním Benefičného koncertu prinášame ľuďom nielen vianočnú atmosféru, ale možnosť nezištne pomôcť niekomu, ktorý to práve potrebuje. Keďže si ceníme prácu a snahu našich žiakov, na konci školského roka ich oceňujeme za úspešnú reprezentáciu školy na podujatí s názvom Žiak na Jednotku.

   

 3. Priestorové vybavenie školy

V škole sú zriadené tieto odborné učebne:

·      3 učebne informačno - komunikačných technológií

·      jazyková učebňa

·      učebňa biológie a chémie

·      fyzikálna učebňa

·      tabletová učebňa

·      učebňa pre metódu CLIL

·      školské dielne

Iné priestory školy:

·      dve telocvične

·      knižnica

·      novovybudované šatne s možnosťou prenájmu šatňovej skrinky

·      oddychové kútiky pre žiakov na chodbách

·      futbalové ihrisko s umelým trávnikom

·      ekoparčík

 

Naše naj ...

·      výučba anglického jazyka už od 1.ročníka vo všetkých triedach

·      práca 14 učiteľov špecialistov, tzv. koordinátorov

·      zavádzanie metódy CLIL

·      rozvoj životných zručností u žiakov

·      ŠkVP zameraný na prírodovedné predmety, vytváranie tzv. matematických tried

·      zapájanie sa do medzinárodných projektov

·      systematické vzdelávanie pedagógov

·      exkurzie aj do zahraničia

·      špeciálne nátery v triedach Smart Wall Paint, tzv. „chytrá stena“

·      enviromentálne aktivity v rámci projektu Zelená škola

·      nadštandardné materiálno – technické vybavenie školy (18 interaktívnych tabúľ)

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14