O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Matematika a informatika

... informatike sme venovali samostatnú stránku ...

... naše interaktívne testy a odkazy na iné zaujímavé stránky sme sústredili na jednom mieste TU ...

 

Šk. rok 2019/2020

 

tangramyTangramy na matematickej logike zaujali žiakov 6.A aj 7.B triedy. Pomocou vlastnoručne vyrobených tangramov sa snažili poskladať štvorec, obdĺžnik, písmená abecedy, ale aj zvieratká :) Štvorec, ale hlavne obdĺžnik, robili dosť veľký problém, ale nakoniec ich skoro všetci zvládli. Nemali totiž žiadne pomôcky vo forme tieňových figúr. Precvičili si tak predstavivosť, aj geometrické zručnosti skladania obrazcov.

 

Strategické hry na Matematickej logikelogika
V piatom a šiestom ročníku venujeme jednu hodinu v týždni Matematickej logike. Žiaci si na nej rozvíjajú svoje matematické zručnosti pomocou rôznych logických hier a stratégií, tiež riešením logických úloh typu Hejného matematiky. Najnovšie ich zaujala hra, v ktorej mali poukladať 32 čísel na hracie pole tak, aby každé nasledujúce stálo na mieste, na ktoré by skočil kôň na šachovnici. Že to nieje veľmi jednoduchá vec zistili po chvíli, keď skončili pri 15, alebo 17. Ale našli sa aj jednotlivci, či dvojice, ktoré zvládli 29 (v 5.C triede), či 30 (v 6.A triede). Gratulujeme.:)

 

 

VEUVEU v VI.A na tému matematika v dejepise

Po rozlúštení zašifrovaných rokov a priradení historických udalostí sa šiestaci zahrali na tkáčov z mladšej doby kamennej pod vedením p. uč. Andokovej a Fridrichovej.

 

 

Šk. rok 2018/2019

Máme za sebou školské kolo Pytagoriády v katgóriách P5 - P8. V tomto kole bolo úspešných 18 žiakov druhého stupňa - 5 piatakov, 6 šiestakov, 4 siedmaci a 3 ôsmaci. Gratulujeme a držíme palce v okresnom kole.

 

 

Šk. rok 2017/2018

PK matematiky sa zapojila do aktivít pre žiakov 4. ročníka, ktorí majú záujem v ďalšom školskom roku navštevovať triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov.

Žiaci II. stupňa si pre nich pripravili premenu jednotiek a meranie objemu pri príprave miešaných nápojov, experiment s kombinatorikou, dámu a šachy, logické hry, ... ďakujeme žiakov VI.A a VII.A za spoluprácu :)

 

Šk. rok 2016/2017

Budúci školský rok otvárame dve nové triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Jednu v piatom a jednu v šiestom ročníku. V siedmom až deviatom ročníku už talentované deti v takýchto triedach pracujú.

Aby sme budúcim piatakom ukázali, že matematika vôbec nie je postrach, že vie byť tajomná, zaujímavá a dokonca aj vtipná, pripravili sme s ich staršími spolužiakmi pár aktivít v našej novej záhrade. A aj keď to ráno na oblohe vyzeralo kadejako, počasie nám na koniec vyšlo v ústrety a my sme si užili zábavnú matematiku na čerstvom vzduchu.

Starší žiaci pripravili pre svojich mladších kamarátov 5 stanovíšť - opakovanie násobilky v bludisku s hrou na blšky, tangramy, meranie obvodu, slovné úlohy so zvieratkami a matematické rozprávky. Postupne sa vystriedali všetky tri štvrtácke triedy. A aj keď sa žiakom darilo rôzne, všetci boli spokojní so svojim výkonom, s prácou v skupine, aj pobytom vonku a v záverečnom hodnotení boli všetky palce hore :).

 

V rámci realizácie projektu eTwinning na hodinách matematiky pripravili piataci pre svojich partnerov  video o svojej triede. Samozrejme v grafoch a dvojjazyčne :).

 

Zvedavosť a schopnosť tímovej práce sú životné zručnosti, ktoré treba u žiakov systematicky rozvíjať. V V.B hľadali žiaci v malých skupinách vlastnosti základných telies. Telesá zostavovali zo stavebnice, vyrábali z papiera a pri tom skúmali ich steny, hrany, vrcholy, ....

 

Vlastnosti rovinných útvarov si v V.B zopakovali jednoduchou hrou ... čo hovoria útvary.

 

V V.B žiaci na začiatku roka diskutovali na tému, načo je nám matematika, kde všade ju využívame a čo všetko vyjadríme v bežnom živote číslom. Zamysleli sa a vytvorili miniplagátiky s informáciami o sebe vyjadrené pomocou matematiky.

 

Šk. rok 2015/2016

Deviataci si učivo telesách zopakovali riešením projektových úloh - navrhli a vytvorili model budovy, vypočítali objem, aby zistili max. počet obyvateľov, zisťovali, koľko strešnej krytiny bude potrebnej na zakrytie budovy, koľko polystyrénu na jej zateplenie....

 

Šk. rok 2014/2015

V 8.A triede žiaci spoznávali telesá s pomocou stavebnice a zároveň sa pokúšali nájsť spôsob, ako vytvoriť podobné modely z papiera. 

 

Ako každý rok, aj tento pripravili ôsmaci pre štvrtákov tvorivé dielne so zaujímavými úlohami z matematiky.

 

časťou vyučovania informatiky je aj robotika. Žiaci 8.A si boli pozrieť výstavu stavebnice Merkur v Banskobystrickom nákupnom centre. Pozreli si hotové vytvorené modely stavieb, vozidiel, fyzikálne hračky, zahrali sa s robotickými autíčkami a skúsili si aj čosi vytvoriť.

 

V rámci projektu profesionálnej orientácie sme sa zúčastnili súťaže Zenit v programovaní robotickej ruky zo stavebnice Merkur.

 

Centrum voľného času v Žiari nad Hronom  zorganizovalo dňa 27.01.2015 súťaž
SUDOKU.  Súťažilo sa v kategórii: začiatočník a pokročilý.
Do súťaže sa zapojili základné školy z nášho mesta v Žiari nad Hronom. Celkovo sa do súťaže zapojilo 25 detí, z toho v  kategórii začiatočníci súťažilo 19 detí a v kategórii pokročilí súťažilo 6 detí.
Ocenené sú prvé dve miesta len v kategórii začiatočník, nakoľko v kategórii pokročilý nebol ani jeden úspešný riešiteľ. Víťazom sa stal žiak, ktorý v čo najkratšom čase vyriešil súťažné zadania. Tento ročník nebol ani jeden úspešný riešiteľ okrem víťazov, ktorí sú opäť z našej školy. Gratulujeme :)
KATEGÓRIA ZAČIATOČNÍK
1. miesto: Karolína Lovčičanová, žiačka 5. A triedy        
2. miesto: Patrik Párničan, žiak 6. A triedy

 

 

Určite ste sa už stretli s pojmom HLAVOLAM. Hlavolam je problém, záhada, ktorá skúša vynaliezavosť jeho riešiteľa. Hlavolamy sú vytvárané ako forma zábavy, často však vychádzajú z vážnych matematických či logických problémov. A preto sa CVČ v Žiari nad Hronom rozhodlo, že usporiada pre deti ZŠ piatych ročníkov súťaž v riešení takýchto rébusov.

Do súťaže bolo prihlásených 20 detí zo základných škôl v Žiari nad Hronom. Deti mali časový limit 30 minúť, počas ktorých museli vypracovať všetky úlohy. 1.miesto a jedinou úspešnou riešiteľkou sa stala Kajka Lovčičanová, žiačka 5. A triedy.

V januári sa v CVČ v Žiari nad Hronom konalo obvodné kolo v matematickej olympiáde pre žiakov piateho ročníka. Ich úlohou bolo za 2 hodiny vyriešiť 3 úlohy. Aj tu sme boli úspešní: 2. miesto – Samko Sovič, žiak 5. A triedy, 4. miesto – Kajka Lovčičanová, žiačka 5. A triedy  

 

 

Šk. rok 2012/2013

Záverečné opakovanie sa nieslo tvorbou projektov ... deviataci si mohli vybrať tému, ktorá ich najviac zaujala počas štúdia matematiky na základnej škole :)

 

Naša škola ma tradíciu v matematických triedach. Aj tohto roku sa budú v máji konať prijímacie pohovory do piateho ročníka. Aby sa nám štvrtáci nezľakli, pripravili pre nich ich starší spolužiaci zo VI.A matematické rozprávky. Pracovali asi týždeň nielen na hodinách matematiky, ale aj informatiky. Vymysleli si príbehy, príklady, určili správne odpovede a pripravili powerpointové prezentácie, ktoré štvrtákom hneď poskytli spätnú väzbu, či neurobili náhodou chybu.  Štvrtáci pracovali pri netbookoch vo "veľkej" triede a šiestaci sa zahrali na učiteľov, ktorí v prípade potreby pomohli a vysvetľovali.

Pozrite sa, čo žiaci vytvorili:

Červená čiapočka Perníková chalúpka Vlk a tri prasiatka
Jack a fazuľa Tri prasiatka Z rozprávky do rozprávky
Nerozhodný kráľ Vlk a sedem kozliatok  

 

 

25. marca sa konala medzinárodná súťaž Matematický klokan. Aj vďaka RZ pri I.ZŠ sa do tejto súťaže mohlo zapojiť 143 žiakov našej školy. Ako obstáli v porovnaní s inými sa dozvieme až o niekoľko dní....

 

Ôsmaci pripravili tvorivé dielne z matematiky pre štvrtákov.

Tak ako každý rok, aj teraz sa naši starší žiaci matematických tried v projektovom vyučovaní zamerali na prípravu tvorivých dielní pre budúcich piatakov. Žiaci 8.A triedy vo štvrtok 7.3. 2013 chceli ukázať, čo ich najviac baví na matematike, čím je pre nich táto veda zaujímavá. Preto sa aj názov tvorivých dielní niesol v tomto duchu: „Prečo ma baví matematika?

Pripravili si pre štvrtákov hlavolamy, vyrobili tangramy, pentominá, matematické pexesá, bludiská, či iné hravé úlohy, ktoré s menšími či väčšími problémami spoločne riešili. Ak to mladšiemu spolužiakovi nešlo, pomohli alebo aj vysvetlili, ako to vyriešiť.  

Počas jednej vyučovacej hodiny matematiky sa tak stali všetci kamarátmi, učiteľmi, kolegami. Hodinka ubehla veľmi rýchlo, aktivít bolo pripravených veľa, štvrtáci to skoro ani všetko nestihli prejsť.  Ale môžu sa tešiť na ďalšie aktivity, ktoré pre nich ešte majú žiaci matematických tried pripravené :).

 

Voda, voda, samá voda :)

Spôsob školského vyučovania sa od dávnych dôb veľmi nezmenil. Určite to každý pozná. Pred žiakmi stojí učiteľ – človek, ktorý sa im snaží svoje vedomosti prezentovať tak, aby si ich na vyučovaní osvojili čo najviac. Všetci dnes už vieme, že žiaci sa neučia rovnako. Uprednostňujú rôzny štýly učenia. A my na Jednotke uvedenú skutočnosť aj rešpektujeme. Snažíme sa preto žiakom ponúkať netradičné metódy či formy práce.

Svoje o tom vedia aj žiaci VI. A triedy – triedy pre žiakov s intelektovým nadaním. Vyučujúce štyroch rôznych predmetov sa dohodli, že jeden deň sa bude niesť v duchu integrovaného tematického vyučovania. Téma, ktorej sa venovali, bola všetkým blízka. Zaoberali sa vodou. Poviete si, že voda nie je pre nás ničím výnimočná, no zdanie niekedy klame. Naši žiaci riešením problémových úloh prišli na to, že voda je naozaj neskutočný dar.

Aj skupinové vyučovanie poznajú veľmi dobre, preto tomu nebolo inak ani teraz. Po vytvorení skupín žiaci dostali k dispozícii kancelársky materiál aj netbooky. Prvou hodinou bola matematika. Porovnávali obsah vody v niektorých potravinách, vyhľadávali informácie na internete, tvorili grafy, vyhodnocovali údaje, premieňali jednotky. Nemali to však také jednoduché. Zadania boli pripravené v angličtine, čo pre týchto šikovných žiakov nebol žiadny problém. Na hodine slovenského jazyka vytvárali komiksy o živote a putovaní vodnej kvapky. Kreativite sa medze nekládli a vznikli naozaj jedinečné výtvory. Kvapka putovala po mestách, dedinách, ocitla sa v mori či v potrubí. Na biológii pozorovali črievičku, ktorú si sami „vychovali“. Nebola to však črievička z rozprávky o Popoluške, ale taká, ktorej  prirodzeným  životným prostredím je voda. Posledným predmetom, na ktorom sa zaoberali vodou bola chémia. Každá skupina riešila inú úlohu, realizovala iný pokus. Žiaci sa dozvedeli napríklad aj to, že tvrdá voda naozaj existuje, ale hlava sa ňou rozbiť nedá :-), ochutnávali a skúšali, ako sa dá overiť, či je voda slaná aj bez toho, aby sa napili. Zisťovali, akú farbu má odparená voda a či môže byť slaná, keď sa odparuje zo slanej vody. Zaujímalo ich, čo je snehová vločka a  ako vlastne vyzerá. Na overenie svojich zistení riešili úlohy aj na Planéte vedomostí, či iné zaujímavé interaktívne hry na webe. Pripravených aktivít bolo toľko, že vo svojej činnosti pokračovali aj na druhý deň.

Veríme, že práve práca na spoločných úlohách v malých skupinách podporuje dobré sociálne vzťahy a učí deti tolerancii. Lepšie sa potom prejaví ich prirodzená zvedavosť, je vytvorený väčší priestor na diskusiu medzi žiakmi aj medzi žiakom a učiteľom. A čím viac sú žiaci zapojení do diskusie, tým viac učivu rozumejú a zapamätajú si ho. Hmatateľným výstupom práce žiakov za tieto dva dni je poster s výsledkami ich práce, tým nehmatateľným ich pocity, zážitky a získané vedomosti.   

 

 

šk. rok 2011/2012

Deviataci si posledné dni vyučovania spestrili projektovým vyučovaním - pripravili postery o významných matematikoch.

 

Aj piataci sa ešte dokážu "hrať s kockami" a pritom sa niečo naučiť. Na matematike modelovali  kocky, stavali stavby a telesá a ako inak, na záver si žiaci overili svoje vedomosti aj v krátkom teste, ktorý dopadol na výbornú :-). 

 

Slovné úlohy majú v školskom vyučovaní významné miesto. Nájdeme ich v učebniciach, pracovných zošitoch, zbierkach úloh vo väčšine vyučovaných predmetov, nielen v matematike. Žiaci v piatom ročníku si vyskúšali nielen ich riešenie, ale aj ich tvorbu. V V.A tvorili slovné úlohy o ľudskom tele, v V.B a V.C úlohy s environmentálnou tematikou.

 

Aj v tomto školskom roku sa žiaci na matematike pobavili pri projektovom vyučovaní o celých číslach v 8.A triede. Spracovali ich formou posterov, na ktorých vyjadrili, kde všade sa s celými číslami stretávame, tiež ako vznikali, či ako sa s nimi počíta, načo nám slúžia...

 

Zlomky ako časť celku zaujala siedmakov a veľmi pekne ich znázornili na svojich posteroch. Nezabudli ani na históriu zlomkov, či ich znázorňovanie a porovnávanie. Vymýšlali rôzne úlohy zo života, v ktorých sa musí počítať so zlomkami...

 

Šk. rok 2010/2011

 

Záverečné opakovanie tématických celkov si  žiaci 8.A triedy pod vedením p.uč. matematiky V. Hrončekovej spestrili  projektovým vyučovaním  a tvorbou ZBIEROK SLOVNÝCH ÚLOH O ZMESIACH, SPOLOČNEJ PRÁCI A POHYBE.

Zaujali ich aj PLATÓNSKE TELESÁ, ktoré si vytvorili a skúmali ich steny, hrany, vrcholy...

Aj deviataci sa projektovo zabávali –  vyhľadávali si informácie o významných matematikoch, ktoré potom spracovali do posterov a referátov.

 

V decembri sa žiaci 8.A triedy pod vedením p.uč. matematiky V. Hrončekovej pobavili na projektovom vyučovaní Pytagorovi a jeho vete...

 

Členenie vyučovacieho procesu na jednotlivé fázy umožňuje sledovať čiastkové ciele edukácie. Aby činnosť žiakov bola úspešná, je potrebné vzbudiť záujem u žiakov o poznávaciu skutočnosť. Žiaci pod vedením vyučujúcej matematiky Mgr. Jaroslavy Žabkovej mali možnosť vo fixačnej fáze učenia využiť svoju tvorivosť a nápaditosť. Na utvrdenie tematického celku DESATINNÉ ČÍSLA žiaci 6. A triedy v skupinách vytvorili plagát, žiaci 9. A a 9. B triedy individuálne spracovali tému TELESÁ.

 

Žiaci a pedagógovia „matematických tried“ – keďže majú rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov, to s ekológiou myslia vážne.

Tak ako každý rok, aj tento pripravili pre svojich spolužiakov rovesnícke vyučovanie, ktoré im priblížilo prírodu a súčasné ekologické problémy. Zamýšľali sa nad úsporou energií – vytvorili si „zásady úspor na škole“ a „ekohliadky“, ktoré každodenne dbajú na ich dodržiavanie.

Nová, „ekologicky čistá energia“  bola témou dvoch ekodní, ktoré pripravili žiaci 8.ročníka spolu s vyučujúcimi fyziky a chémie pre ostatných žiakov školy. Každý žiačik, počnúc tretiačikom sa na rovesníckom vyučovaní zoznámil s energiou, ktorá je ekologicky čistá. Jej výroba totiž neznečisťuje životné prostredie, je bezodpadová. Predstavili im „Jadrovú fúziu“, ktorá, dúfajme čoskoro vytlačí do úzadia a celkom nahradí jadrovú energiu. Má totiž rovnakú výkonnosť, ale -čo je veľmi dôležité – dá sa ihneď ukončiť, na rozdiel od jadrovej reakcie. Tým nás už nebudú ohrozovať jadrové elektrárne. Potrebné informácie o tejto energii budúcnosti získali žiaci na vedeckej výstave Fusion Expo, ktorú navštívili v Bratislave. Jadrová fúzia, teda energia podobná tej na Slnku, ich nadchla, a preto sa rozhodli s týmito poznatkami podeliť aj s ostatnými spolužiakmi, ktorí tam neboli. Pripravili si pre nich prezentácie, interaktívne hry a pokusy o energii.

Príroda a jej čistota, či ochrana býva častou témou aj aktivít na matematike. V V.D využili ekologický potenciál aj nášho gréckeho asistenta učiteľa. Formou cudzojazyčnej spolupráce riešil so žiakmi matematické úlohy zamerané na ekológiu, kde si žiaci museli vyhľadávať potrebné informácie na ich vyriešenie v spolupráci s asistentom v anglickom jazyku.

Ani voda nezostala bez povšimnutia a tak ako každý rok, aj teraz si žiaci „matematickej triedy“ pripravili zaujímavé aktivity a rôzne pokusy. Vodná kvapka a jej putovanie a premeny spojené s ochutnávkou na Deň vody zaujala druháčikov ale aj ostatných žiakov školy.

 

Učiť žiakov trénovať logické myslenie, fantáziu a predstavivosť bolo cieľom matematických tvorivých dielní, ktoré sa uskutočnili 15.apríla 2011 na našej škole.

Žiaci 6. ročníka z matematickej triedy pod vedením vyučujúcej matematiky Mgr. Jaroslavy Žabkovej pripravili pre svojich mladších rovesníkov – štvrtákov netradičné poňatie matematiky. V tvorivých dielňach štvrtáci  mali možnosť spoznať matematiku trochu inak – hravo, tvorivo a zaujímavo.

Vzhľadom k tomu, že tvorivý môže byť každý človek, aj tu mali možnosť žiaci ukázať, čo dokážu. Riešili rôzne typy úloh. Väčšina z nich zvládla pripravené zadania – TANGRAM, OČNÉ KLAMY, HLAVOLAMY, BLUDISKO s premenou jednotiek dĺžky, JEDNÝM ŤAHOM, či príklady z MINIKVÍZU.

Zároveň si mohli zdokonaliť aj svoju manuálnu zručnosť. Starší rovesníci im predviedli tvorivé nápady papierových skladačiek  z tajov ORIGAMI.

Pozrite si fotografie alebo video.

Najúspešnejší štvrtáci boli odmenení medailami.

 

 

Žiaci 5.A triedy s vyučujúcou matematiky Mgr. Jaroslavou Žabkovou mali možnosť zažiť si

skutočné učenie – tvorivý proces prostredníctvom projektového vyučovania.

Jeho cieľom bolo overiť si poznatky o prirodzených číslach, vyhľadať zaujímavosti z histórie prirodzených čísel, či vymyslieť zaujímavé úlohy v tomto obore čísel.

Žiaci prostredníctvom skupinového vyučovania zistili, čo je to ochota  k spolupráci, zodpovednosť, tolerancia, či vlastná iniciatíva ...

 

Iraklis Lampadariou, zahraničný asistent učiteľa, pôsobí na našej škole už druhý mesiac. Učiteľom pomáha nielen pri výučbe anglického jazyka, ale aktívne sa zapája aj do vyučovacieho procesu iných predmetov.

Naposledy si jeho spoločnosť užívali p. uč. Mlynárčiková a žiaci 5.D na hodinách matematiky. Mali možnosť aplikovať svoje jazykové zručnosti pri riešení problémových úloh s environmentálnou tematikou – zaoberali sa ochranou ohrozených druhov zvierat, šetrením energie, znečisťovaním a ochranou prírody.

Pri riešení konkrétnych príkladov  žiaci pracovali so zadaním v slovenčine. Problém spočíval v tom, že na vyriešenie úloh museli komunikovať s Iraklisom v anglickom jazyku a žiadať si od neho potrebné informácie. Žiaci pracovali v skupinách, snažili sa efektívne rozdeliť  svoje sily – niektorí počítali, iní tvorili otázky v angličtine, ďalší písomne zaznamenávali priebeh činností.

Výstupom projektového vyučovania budú postery s riešenými úlohami v oboch jazykoch a dobrý pocit, že žiaci aj na úrovni začiatočníka zvládli komunikáciu v cudzom jazyku s odbornou slovnou zásobou.

A páčilo sa aj Iraklisovi :-)

 

 

IKT vyučovanie patrí medzi atraktívne spôsoby získavania vedomostí. Je to spôsob učenia, ktorý znižuje stres u žiakov a predpokladá samostatný aktívny prístup žiakov v procese učenia. Žiaci s vyučujúcou matematiky p.učitelkou Žabkovou v 7.A triede mali možnosť prostredníctvom výučbových programov a testov z matematiky zistiť úroveň svojích vedomostí v učive Pomer, priama a nepriama úmernosť

 

Jednou z didaktických zásad vyučovania v matematike, osobitne v geometrii je názornosť. Naplniť túto požiadavku pomáhajú aj rôzne názorné didaktické pomôcky, ku ktorým nesporne patria modely telies. Modely slúžia k vytvoreniu správnych predstáv o telesách, majú uľahčiť riešenie úloh. Manipulačná činnosť s nimi, ale najmä ich tvorba vplýva pozitívne na rozvoj geometrickej a priestorovej predstavivosti.

Žiaci 7. A pod vedením vyučujúcej Jaroslavy Žabkovej mali možnosť pri vytváraní modelu kocky a kvádra rozvíjať si technické konštrukčné myslenie, zistili, či poznajú vlastnosti telesa potrebné pri zostrojení siete daného telesa.

 

 

Rozvoj osobnosti žiaka predpokladá samostatný aktívny prínos žiaka vo vyučovacom procese.

Žiaci sa tak stávajú aktívnymi faktormi učenia, pri ktorom majú možnosť navrhnúť zadania úloh, ale aj spôsoby ich riešenia. Žiaci pod vedením p. učiteľky Žabkovej v 6.A  a v 7.A vytvárali pracovné listy na precvičovanie prebratého učiva. Pracovné listy šiestakov boli zamerané na precvičovanie učiva o desatinných číslach, siedmaci si takýmto spôsobom zopakovali učivo o zlomkoch a úmernosti.

 

Priestorová predstavivosť je významnou schopnosťou človeka, ktorá sa uplatňuje aj v živote. Jednou z možností jej rozvíjania je aj škola. Na hodinách matematiky pod vedením vyučujúcej Jaroslavy Žabkovej, formou tvorivých činností,  žiaci 7. A triedy mali možnosť si vytvárať základné predstavy o telesách. Vo voľnom rovnobežnom premietaní následne zobrazovali obrazy predmetov - telies tvaru kocky a kvádra z bežného života do ich plošného modelu.

 

Na hodinách geometrie v 9. B žiaci mali možnosť prostredníctvom modelovania telies rozvíjať svoju vizuálnu predstavivosť a schopnosť orientácie v rovine a priestore.

 

Žiaci 5.A pod vedením p. učiteľky Žabkovej v rámci utvrdzovania učiva o prirodzených číslach využili svoju nápaditosť a tvorivosť. Vytvorili originálne pracovné listy pod názvom Riešme spolu. Príklady z pracovných listov majú možnosť riešiť aj ako "prestávkové" úlohy. 

 

 

Šk. rok 2009/2010

 

Žiaci 7.A triedy pod vedením p. uč. Hrončekovej sa v druhom polroku zabavili pri projektovej práci na tému Percentá.

 

Učiť žiakov trénovať logické myslenie, fantáziu a predstavivosť bolo cieľom projektového učenia na hodinách matematiky v 6. A a 9. A triede pod vedením p. učiteľky Žabkovej.

Krátkodobý skupinový projekt bol v 6. A zameraný na UHLY, ktorého cieľom bolo získať nácvikové a upevňovacie zručnosti a vedomosti.

Princípom projektového vyučovania u žiakov 9. A triedy pri spracovaní témy TELESÁ bola najmä sebaregulácia pri učení.

 

Žiaci 9. A triedy pod vedením vyučujúcej matematiky Mgr. Jaroslavy Žabkovej, v rámci rozširujúceho učiva o elementárnych poznatkoch z teórie grafov, opäť pracovali netradične. Po zvládnutí teoretických poznatkoch ich úlohou bolo vyhľadať k danej téme historické poznámky na internete, spracovať teóriu a navrhnúť zadanie úlohy aj s možnosťami riešenia. Žiaci mali priestor na rozvíjanie samostatnosti a tvorivosti pri tvorbe návrhu pracovného listu.

(viac fotografií)

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti je jedna z prierezových tém nášho Školského vzdelávacieho projektu. Medzi voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu matematiky pre našich piatakov je projekt  o prirodzených číslach.

Žiaci 5.A a 5.C triedy na hodinách matematiky s pani učiteľkou Žabkovou si mohli overiť svoje poznatky z tohto tematického celku prostredníctvom projektového vyučovania. V prípravnej fáze sa prejavil u nich „duch bádania a zvedavosti“. Najskôr vyhľadávali informácie z internetu, zhromažďovali údaje a poznatky, neskôr prichádzali na spôsoby realizácie svojho výtvoru – plagátu o prirodzených číslach. Vzhľadom k tomu, že tvorivý môže byť každý človek a tvorivosť sa môže prejaviť v každej činnosti, aj tu mali možnosť žiaci ukázať, čo dokážu. Žiaci počas práce realizovali kooperatívne učenie, pri ktorom neraz museli pristúpiť aj ku kompromisu. Na záver v skupinách odprezentovali svoje práce.

Žiaci 6. A triedy na hodinách matematiky s pani učiteľkou Žabkovou mali možnosť opäť rozvíjať svoju tvorivosť.

Okrem Zborníka slávnych matematikov vytvorili aj Zbierku úloh s kombinatorickou motiváciou. Niektoré zadania príkladov sa vyznačovali originalitou a jedinečnosťou nápadov.

   
viac fotografií tu

 

Žiaci 6.A s vyučujúcou Mgr. Žabkovou uskutočnili prierez učivom o desatinných číslach prostredníctvom projektového vyučovania. Výstupom ich prác bola tvorba plagátu. Žiaci mali vopred stanovené kritéria, ktoré museli dodržať. Počas hodín matematiky zhromažďovali potrebný materiál a vyhľadávali údaje na internete.

     

viac fotografií tu

 

10.12.2009 bol medzinárodný deň bez chudoby ... žiaci 7.A triedy si tento deň uctili kúpou bielych náramkov na podporu dieťaťa z chudobnej krajiny sveta, ktoré si chce naša škola adoptovať a pravidelne mu prispievať na štúdium. Hodinu matematiky si spestrili projektmi s témou Fair Trade – spravodlivý obchod . Žiaci spracovávali životné príbehy ľudí, ktorí pestujú kakaové bôby, oriešky kešu, či koreniny. Na príbehy sa pozerali z matematického hľadiska...

viac fotografií tu

 

V 7.A žiaci s pani učiteľkou Hrončekovou „projektovali“...žiaci si už tradične po skončení väčšieho tematického celku upevňujú vedomosti pri vypracovávaní projektov k zadanej téme. Tak to bolo aj v novembri 2009 po hranoloch. Chopili sa tejto témy s chuťou a tvorili aj priestorové modely rôznych veľkostí.

viac fotografií tu

 

Na hodinách geometrie v 9. A triede si žiaci  s p. učiteľkou Žabkovou rozvíjajú tvorivosť,  vizuálnu predstavivosť a schopnosť orientácie v rovine a priestore.

Žiaci, u ktorých sa rozvinie zmysel pre priestorové videnie, lepšie chápu číselným vzťahom a meraniam. Preto neoddeliteľnou súčasťou preberania učiva o telesách je aj ich modelovanie.

viac fotografií tu

 

Medzi kľúčové kompetencie v rámci Školského vzdelávacieho programu patrí aj ovládanie a aktívne využívanie informačno-komunikačných technológii. Preto aj pri vyučovaní matematiky pod vedením vyučujúcej Mgr. Jaroslavy Žabkovej IKT slúžia ako nástroj umožňujúci učenie.

Žiaci majú možnosť prostredníctvom edukačných programov a internetu, ako zdroja informácii, efektívne pristupovať k učeniu. 

viac fotografií tu

 

Žiaci 6.A na hodinách matematiky pod vedením vyučujúcej Mgr. Jaroslavy Žabkovej využívajú projektové vyučovanie ako jeden zo spôsobov efektívnej výučby.

Pri realizácii žiaci mali možnosť odžiť si kooperatívne učenie, rozvíjali svoju tvorivosť a fantáziu. Výstupom tohto učenia bola tvorba plagátu o prirodzených číslach.

viac fotografií tu

 

Pre našich štvrtákov si žiaci 8.A triedy pod vedením p. uč. Žabkovej pripravili v utorok 24.3.2009 tvorivé dielne. Štvrtáci mali možnosť spoznať matematiku trochu inak – hravo, zábavne a tvorivo.

Žiaci 4. ročníka sa nedali zahanbiť a väčšina úspešne zvládla pripravené úlohy – bludisko s premenou jednotiek dĺžky, tangram, očné klamy, hlavolamy, ...

Atmosféra v triede bola tvorivá i vďaka prístupu ôsmakov k mladším žiakom.

 

December 2008 – v 6.A sa žiaci bavili pri tvorbe aj prezentácii svojich projektov s témou „celé čísla“. Pod vedením p. uč. Hrončekovej vyskúšali svojich spolužiakov, pobavili ich milým príbehom, predviedli rozprávku.  

 viac fotografií tu

Pôvodná stránka predmetu sa nachádza tu, dúfame, že sa nám podarí ju čoskoro vynoviť :-) 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14