O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Anglický jazyk - I. stupeň

My Family
Na základe vopred dohodnutých kritérií, si tretiaci počas vyučovania pripravili projekt o svojej rodine. V projekte mali využiť nielen aktívnu, ale aj novú slovnú zásobu o rodine. Vo vetách mali používať sloveso "to be" vo všetkých tvaroch. Svoje projekty si odprezentovali medzi sebou, pri ktorých rozvíjali svoje komunikačné zručnosti v cudzom jazyku. Tretiaci hovorili o sebe a svojej rodine, predstavili jednotlivých členov rodiny a vyjadrili aj svoje pocity.

Judita Môciková

Tretiaci na hodinách anglického jazyka rôznymi cvičeniami, aktivitami či už v skupinkách, alebo vo dvojiciach precvičovali pre nich nový gramatický jav sloveso "to be". Cieľom bolo naučiť sa používať sloveso vo všetkých tvaroch kladných a záporných viet. Žiaci sa už vedia predstaviť a na základe počutého vedia predstaviť aj svojho spolužiaka.

Judita Môciková

 

Žiaci v druhom ročníku nadväzujú na učivo z prvého ročníka a rozširujú si svoju slovnú zásobu o ďalšie slovíčka a gramatické javy v každej téme. My sme sa celý mesiac venovali téme "MY CLOTHES", kde sa žiaci učili novú slovnú zásobu rôznymi aktivitami. Vytvorili si svoj vlastný šatník a zároveň si precvičovali "reading and writening". Na základe otázok vedia opísať nielen svoje, ale aj kamarátove oblečenie. Dokážu veku primeraným spôsobom opísať svoje oblečenie, ktoré majú oblečené.

anglický jazyk 2.B učiteľ: J. Môciková

téma: My clothes

slovná zásoba: T- shirt, socks, jeans, shirt, dress, cap, shorts, jumper, shoes

frázy: What is your favorite clothes? My favorite clothes is ..... What are you wearing? I´m wearing ....... What is he/she wearing? He is wearing red T-shirt. What have you got? I have got..........

 

Na prvom stupni nám ide o to, aby sa žiaci nielen učili anglický jazyk, ale aby sa ho naučili mať radi. Snažíme sa o to, aby učenie bolo zábavným  a tvorivým procesom. Naši žiaci v 2.A  nám ukázali, čo sa naučili ... video tu

 

 

Návštevu reštaurácie a objednávanie jedla si precvičili aj vo IV.C ... video tu

 

Tvorba projektu Moja farma v IV.C

 

Vyučovanie anglického jazyka v štvrtom ročníku je založené na prepojení získaných vedomostí  so životnými situáciami.  Zážitkovou formou si štvrtáci precvičia komunikačné jazykové činnosti a stratégie v konkrétnej situácii. Stanú sa nie len pasívnymi konzumentmi ale aktívnymi aktérmi. Po prebratí učiva o jedle, sme si v triede vytvorili reštaurácie. Každá mala svojich čašníkov a hosťov. Precvičili sme privítanie, usadenie objednávanie jedla a nápojov. Činnostný charakter tejto aktivity žiakov zaujal a už teraz sa tešia na ďalšie “coolové“ vyučovanie.                                             Soňa Bistová   Dňa 26. septembra si naša škola opäť pripomínala Európsky deň jazykov.  Žiaci druhého ročníka si potrebu učenia sa jazykov pripomenuli rôznymi aktivitami - hrami so slovíčka, piesňami...

Projekt: Stratený psík. 
 
V 4.B sme sa na vyučovaní s prvkami VEU zamerali na rozvoj prezentačných a sociálnych zručností žiakov. Na hodinách si  v rámci pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy  s využitím odpadového materiálu vytvorili vlastné mesto. Aktivity sú časovo zdĺhavejšie, nakoľko práca v skupinách je náročnejšia,  žiaci sa musia naučiť medzi sebou komunikovať a rešpektovať názor svojich spolužiakov. Po tejto práci nasledovalo na hodinách anglického jazyka precvičovanie telefonického rozhovoru s využitím slovnej zásoby a následná prezentácia pred ostatnými skupinami. Po prezentácií nasledovala spätná väzba a hodnotenie práce žiakov. Výsledok ich práce si môžete pozrieť na fotografiách a videu.


ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl a predviesť okoliu svoje schopnosti . Našim prvákom sa to podarilo a v testovaní získali 100% úspešnosť.

Anglický jazyk 1.A
Téma: Family
Kľúčové slová - father, mother, grandfather, grandmother, brother, sister, fráza- This is my father....


anglický jazyk :  1.B
vyučujúci: J. Môciková
téma: Food
frázy: My name is...... I am seven. I like.......
         What do you like?
         Do you like banana? Yes, I do. No, I don´t.
Na hodinách anglického jazyka sa už od prvého ročníka snažíme u detí rozvíjať tvorivosť a komunikačné zručnosti žiaka.  Naši prváci sa už vedia nie len pozdraviť a predstaviť, ale aj porozprávať čo majú radi. Na tému jedlo si žiaci počas vyučovania vyrobili tanier s potravinami. Potraviny roztriedili na ovocie, zeleninu, jedlo a popri tom sa naučili názvy ovocia, zeleniny a jedla v angličtine. Tému jedlo sme ukončili krátkym výstupom, pri ktorom každý prvák mal možnosť odprezentovať sa.


1.A - Učenie s tabletmi je zábava

4.B - naši štvrtáci dokážu vedomosti z angličtiny prerozprávať a vedia sa nielen predstaviť, ale prerozprávať aj svoj denný režim.

Anj - jazykové zručnosti a práca s textom - foto + video

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14