O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Rozvoj čitateľskej gramotnosti - I. stupeň

V apríli naši prváci navštívili mestskú knižnicu, kde ich privítala pani knihovníčka Kaššová, ktorá si pre nich pripravila zaujímavé aktivity. Po splnení všetkých úloh, rébusov a hádaniek, malých školákov pani knihovníčka pasovala za čitateľov. Spoločným sľubom prváci sľúbili, že budú čítať knižky a nenechajú ich na poličkách odpočívať. Každý prváčik  získal zadarmo čitateľský preukaz a aj malý darček - záložku do knihy. Ďakujeme.

 

 

Žiaci 1.stupňa zažili kreatívne dopoludnie s Osmijankom. Herci z nadácie ,,Osmijanko“ si pripravili pútavé a kreatívne vystúpenia, do ktorých vtiahli i svojich divákov.

Prváci a druháci sa zoznámili s knihou Jána Uličianskeho Štyria škriatkovia a víla. Žiaci sa zamysleli, čo by sa stalo, keby sa pomiešali ročné obdobia a v priebehu tvorivej dramatickej hry pod názvom Hudba štyroch ročných období sa prostredníctvom spoločného rituálu pokúsili  obnoviť poriadok v prírode.

Tretiaci sa zoznámili so spisovateľkou Tove Janssonovou a jej sériou knižiek o Muminovcoch. Žiaci sa zoznámili s rodinkou Muminkovcov a na vlastnej koži zažili život v Muminkovskom údolí a vytvorili si vlastný rodostrom.

Toto zaujímavé dopoludnie ukázalo našim žiakom, že aj čítanie kníh môže byť veľkým dobrodružstvom, ktoré v nás zanecháva stopy. 

 

 

Marec je mesiac knihy. Preto si naši štvrtáci pripravili zaujímavé aktivity v školskej knižnici pre všetky deti prvého stupňa. Vysvetlili im a na prezentácií ukázali, ako vzniká kniha, kto všetko sa podieľa na jej výrobe. Pripravili si rôzne zaujímavosti o knihách, ktorá kniha je najmenšia na svete, najväčšia, najdrahšia... Potom nasledovalo čítanie rozprávok, do ktorého sa zapojili aj ostatné deti. Všetky deti za snahu a aktivitu dostali záložky. V triedach si ich mohli vyfarbiť a vložiť do čítanky, alebo šlabikára. So svojimi pani učiteľkami pokračovali v dotváraní prečítaného príbehu a ilustrovali ho. Riešili zaujímavé pracovné listy.   Mgr. Urblíková, Mgr. Giláňová

 

 

1.B - skupinová práca zameraná na čítanie s porozumením.
Prváci z rozstrihaných častí poskladali súvislý text, kde si precvičovali čítanie s porozumením. Ak správne zložili rozstrihané časti, vyšiel im súvislý a zmysluplný text, čo znamená, že naši prváci vedia čítať s porozumením:-)

 

1.B - skupinová práca: čítanie s porozumením Maťko Ťažký
Na základných školách sa veľmi často uplatňujú skupinové práce. A táto pre deti veľmi obľúbená aktivita nechýba ani u našich prvákov, ktorí si zhotovili svoj prvý komiks.  Skupinová práca je zameraná na žiaka, teda žiak vyvíja v skupine aktivitu, žiak je aktívny, pretože má riešiť určitý problém. Pozitívom je aj skutočnosť, že nesmelí žiaci, ktorí nevystupujú pred triedou, sa skôr zapoja do aktivít v skupine. Žiaci si vzájomne pomáhajú, sú k sebe ohľaduplní a majú priestor pre svoju realizáciu. A nakoniec, skupinová práca je činnosť, ktorá je zábavná sama o sebe a žiaci si pri nej hravým spôsobom utriedia novú látku.

 

Žiaci prvého stupňa navštívili v mesiaci jún Mestskú knižnicu M. Chrásteka v Žiari nad Hronom, kde ich privítala p. Kaššová. Pripravila si pre nich zaujímavý program plný informácií a zážitkov. Ďakujeme.

 

Čitateľskú gramotnosť rozvíjame aj na hodinách anglického jazyka.

 

 

Čitateľská gramotnosť sa stáva nevyhnutnou súčasťou našich detí nielen na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale na všetkých predmetoch, pretože čítať s porozumením budú žiaci potrebovať v každej oblasti života.   Nie je to iba schopnosť prečítať plynule slová, vety a celé texty, ale prečítanému predovšetkým porozumieť  a ďalej správne pracovať s prečítaným obsahom a získanými informáciami.  

Úspešne rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením znamená  premyslene a cielene vyberať, často krát zostavovať texty a k nim úlohy  na rôzne procesy porozumenia, a to si vyžaduje odbornú prípravu a vzdelanie aj samotných pedagógov. A preto aj na našej škole absolvovali niektorí učitelia  vzdelávací program Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole, ktorí svoje nadobudnuté vedomosti a skúsenosti sprostredkúvajú ďalej svojim kolegom, aby mohli všetci učitelia odborne rozvíjať ČG u žiakov na svojich predmetoch.

A takto sme rozvíjali čítanie s porozumením na hodinách vlastivedy a prírodovedy vo 4. ročníku.

Koordinátorka pre čitateľskú gramotnosť

Mgr. Monika Giláňová

 

A takto 4.C využíva voľný čas cez prestávky.....

 

 

Čitateľská gramotnosť je pojem, ktorý sa dostáva čoraz viac do popredia a jeho podstatou je, aby čitateľ textu, ktorý číta, aj rozumel, aby ho pochopil, pretože samotná zručnosť "čítať" pre život nestačí. Nakoľko čítať s porozumením je dôležitým predpokladom úspechov nielen v škole, ale predovšetkým v ďalšom živote, sa naša škola rozhodla, rozvíjať túto zručnosť čo najviac a to implementovaním "ČG" do viacerých predmetov. Zručnosť čítať  s porozumením začíname rozvíjať už v 1. ročníku, hneď ako sa deti naučia spájať prvé slabiky do slov. Vo vyšších ročníkoch rozvíjame "ČG" nielen na hodinách SJL, ale hneď vo viacerých predmetoch - matematika, vlastiveda, prírodoveda. Deti tvorivo pracujú s textami a rozvíjajú svoje schopnosti porozumieť prečítanému.

                                                                                              Koordinátor ČG

                                                                                              Mgr. Monika GiláňováV rámci spolupráce s mestskou knižnicou boli dňa 11.4. žiaci 1.B a 1.C pasovaní za čitateľov mestskej knižnice. Po zábavnom čítaní a splnení rôznych úloh boli slávnostnou prísahou prijatí do knižnice. Po slávnostnom sľube sa oboznámili s poriadkom v knižnici a systémom vyhľadávania knih. Ďakujeme p. Kašovej za zaujímavé spestrenie vyučovania.Na hodine SJL sa  žiaci 1.C  hrali so slovami - Šašovinky. Zo škatuľky vyberali slová - zvieratká a tvorili vtipné vety, čím si spontánne navodili príjemnú atmosféru v triede. Po prečítaní všetkých slov si zvolili text do skupín. Šikovné deti pomáhali s čítaním textu spolužiakom a zároveň odpovedali na otázky, ktoré hľadali po triede. Pokračovali na hodine matematiky počítaním zábavných slovných úloh v numerácii do 10. Na záver na hodine ANJ rozprávali, ktoré zvieratká poznajú zo ZOO a každý si vyrobil svoju ZOO. Najlepšie prezentácie si deti odmenili potleskom.

Žiaci 1.A,B,C sa na tematickom  vyučovaní na motívy rozprávky Medovníkový domček  naučili matematiku a slovenský jazyk. Vyskúšali si svoje sociálne zručnosti a výtvarne stvárnili svoje makety, ktoré použili pri dramatizácii. 
Ráno si prečítali rozprávku, učili sa čítať slabiky di ti ni li de te ne le, hľadali čo má spoločné a odlišné klasická rozprávka s prečítanou. Dopoludnia si v rámci matematiky pri tvorbe návrhov svojich medovníkových domčekov  zopakovali určovanie počtu predmetov v obore 11 až 20. Na výtvarnej výchove si pripravili z plastelíny alebo farebného papiera vlastné divadielko. V závere dňa zahrala každá skupina žiakov svojim spolužiakom rozprávku O Medovníkovom domčeku. Celý deň usilovne pracovali, učili sa a škola bola ako vždy hrou.


Aktivity:

Predmet: Čítanie
Trieda: 3.A
Vyučujúci: A. Konušová
Téma: Bebek z Krásnej Hôrky (povesť)
Ani na hodine čítania sa tvorivosti medze nekladú ...  Deti v skupinách spracovávali povesť o Bebekovi z Krásnej Hôrky - vyhľadávali znaky povesti, kreslili hrad podľa vlastnej fantázie, predstavivosti a toho, čo sa o ňom dočítali v  čítanke, porovnávali svoje predstavy so skutočnou podobou hradu pred vyhorením, počas požiaru, rekonštrukcii a po ňom, spoločne usporadúvali osnovu povesti, na základe ktorej príbeh vlastnými slovami prerozprávali a prepísali ...

Tematika integrácie a uplatňovanie medzipredmetových vzťahov je stále aktuálnejšia. 25.11 v našej škole nezvonil zvonec a v 1. B si  žiaci ani nevšimli ako sa v ich práci prestriedalo viacero predmetov - integrované tematické vyučovanie. 
Najprv si v rámci slovenského jazyka vypočuli zaujímavú rozprávku rozdelenú na päť častí- každá časť pre inú skupinu.. Po jej vypočutí si museli určiť kľúčové slovo/osobu/predmet charakterizujúce príslušnú časť. V rámci geometrie si pripravili rôzne návrhy vyjadrenia danej postavy/predmetu geometrickými tvarmi. Po dohode v skupine si vybrali konkrétny návrh a  z farebného papiera si za pomoci makiet jednotlivých tvarov vytvorili svoj obraz. Ten potom na výtvarnej výchove farebne dotvorili a výsledkom boli zaujímavé výtvarné práce. Poslednou úlohou bolo vytvoriť nové skupiny tak, aby každá  nová skupina  mala zástupcu z každej jednej časti rozprávky. Úlohou bolo pripraviť si krátku dramatizáciu celej rozprávky. Rozprávka niesla hodnoty spolupatričnosti a pomoci, ktorá bude v našich vzťahoch zdôrazňovaná v celom predvianočnom období.


Anj - jazykové zručnost
i a práca s textom - foto + video

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14