O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Slovenský jazyk a literatúra - I. stupeň

abecedaNa slovenskom jazyku sa druháci oboznámili so slovenskou abecedou a naučili sa ju naspamäť. A potom mohla začať zábava. Pracovali v skupinách, kde usporiadali písmená, slová, obrázky podľa abecedy a tak si upevňovali získané vedomosti.
Tr. uč. Giláňová 

 

citenieTakto číta I.B, pozrite si video

 

 

 

 

 

 

 

Hviezdoslavov KubínDňa 10. marca 2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a pózy Hviezdoslavov Kubín. Aj tento ročník nám ukázal veľký záujem o prednes, hlavne u žiakov prvého stupňa. Odznelo 16 zaujímavých a vtipných ukážok.  Žiaci sa na prednes  zodpovedne pripravovali spolu s pani učiteľkami. Postupujúcim žiakom gratulujeme a prajeme veľa síl do prípravy na ďalšie kolo! Všetkým ostatným ďakujeme za účasť a prajeme neutíchajúci záujem o literatúru.

V prednese poézie sa umiestnili žiaci:
1. miesto Lili Kaščáková 3.B
2. miesto Šimonko Puliš 2.A
3. miesto Sofia Leginusová 3.A
3. miesto Nelly Urblíková 2.B
V prednese prózy sa umiestnili žiaci:
1. miesto Emma Busnyáková 3.B
2. miesto Nelly Tonhajzerová 3.B
3. miesto Nina Šištková 2.B
3. miesto Jakub Macko 3.B 

 Judita Môciková

 

 

makke slabikyPrváci sa učili mäkké slabiky a veru už im nebudú robiť problémy.

 

 

 

 

čitateľská gramotnosťŽiaci 1.B triedy na hodine slovenského jazyka rozvíjali čítanie s porozumením. Ich úlohou bolo prečítať vety a priradiť ich k správnemu obrázku.

 

 

čitateľský oriešokPrváci sa zapojili čo súťaže - Čitateľský oriešok.
Žiaci si spoločne s p. učiteľkami prečítali príbehy, odpovedali na kontrolné otázky, ktoré preverili ich mieru porozumenia prečítaného textu a potom samostatne nakreslili  dva prečítané príbehy do jedného výkresu. V úlohách si žiaci precvičili čítanie s porozumením, logické myslenie a vo výtvarnej časti rozvíjali svoju predstavivosť a obrazotvornosť.

 

 

Nulťáci modelovali písmenkáDeti z 0.A spoznávali abecedu. Modelovali už naučené písmená.

 

 

 

 

knižnicaDruháci navštívili mestskú knižnicu M. Chrásteka. P. knihovníčka Kaššová im predstavila primeranou a hravou formou knihu od J. Cígera Hronského – Tri múdre kozliatka. Deti čítali, hádali, tvorili, súťažili.

Mgr. M. Urblíková, PaedDr. S. NeštinováčítanieZábava v 1.B na slovenskom jazyku
Žiaci na hodine slovenského jazyka rozvíjali čítanie s porozumením.  Museli prečítať, pochopiť význam slova a priradiť k správnemu obrázku.

 

 

písmenkáNa hodinách slovenského jazyka a výtvarnej výchove sme sa v 1.B hrali s písmenkami. Priraďovali sme prvú hlásku k obrázku, skladali puzzle, tvorili písmenkovú rodinku.

 

Abeceda
trieda: 2.B
predmet: slovenský jazyk
Na slovenskom jazyku sa druháci oboznámili so slovenskou abecedou. Vo dvojiciach si vyrobili "abecedný domček" a zároveň sa naučili abecedu naspamäť. Podľa abecedy usporiadali písmená, slová, obrázky a tak si abecedu utvrdzovali a pritom sa zabávali :).

 

Už tradične sa mesiac marec spája s mesiacom knihy. Ako sme si mesiac knihy pripomenuli v našej škole? Deti najskôr cez rozhovor, prezentáciou zistili, ako sa vyrába kniha a potom riešili zaujímavé úlohy. Veríme, že  tieto aktivity pomohli deťom ku kladnému vzťahu ku knihám a k čítaniu.

 

Žiaci v 2.A si na slovenskom jazyku opakovali a utvrdzovali výnimky.

 

Mesiac marec tradične spájame s príchodom jari a kvitnutím prvých snežienok, ale aj s pojmom marec - mesiac knihy. Kniha najväčší priateľ človeka od vynálezu kníhtlače patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Prečo si Mesiac knihy pripomíname práve v marci? Z historického hľadiska sa tento mesiac viaže na Mateja Hrebendu, ktorý šíril osvetu a vzdelanosť, pretože miloval knihy. A k tomu vedieme aj našich žiakov.

V utorok sme navštívili školskú knižnicu, kde sa deti oboznámili a porozprávali si ako vzniká kniha. Čím všetkým prejde, až kým sa hotová kniha dostane k čitateľovi - deťom. Zahrali sa na spisovateľov a ilustrátorov a vyrobili si svoju vlastnú knihu.Štvrtok 14.3. 2019 sa na našej škole konalo školské kolo literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Odznelo osem ukážok a žiaci sa zodpovedne pripravili. Objavujú sa nám malé a nové talenty, z čoho máme veľkú radosť. Všetci naši recitátori boli odmenení diplomom a na rok recitujeme radi a znovu.
Poézia:
1. miesto Hana Neshodová 4.B
2. miesto Nelly Tonhajzerová 2.B
3. miesto Adam Hanuška 2. B, Sofia Leginusová 2.A
Próza:
1. miesto Sofia Laura Machovičová 4.B
2. miesto Emmi Busnyáková 2.B
3. miesto Lili Kaščáková 2.B, Viktória Šimková 4.B


V IV.C si určovanie gram. kategórií podstatných mien zopakovali za pomoci didaktických hier.

Žiaci našej školy 4.B triedy prijali pozvanie do knižnice. Pani Kašová si pre žiakov pripravila zaujímavé aktivity na tému bájky. Žiaci si zopakovali, čo o bájkach vedia, skúsili si aj rolu hercov, či spisovateľov. Návšteva mestskej knižnice patrí medzi pravidelné aktivity našich žiakov. Rôznymi spôsobmi sa snažíme vytvárať pozitívny vzťah našich žiakov k čítaniu. Z knižnice sa okrem nových vedomosti a zručnosti vrátili s požičanými knihami, ktoré budú zmysluplne vypĺňať ich voľný čas.
Tu nájdete aj krátke video
Tu nájdete fotografie
Mária Štangová, triedna učiteľka. 

 

 

Učiť sa dá aj hravou formou. Prváci skladali vety v skupinách, aj jednotlivo. Vety nalepili, prepísali písaným písmom a ilustrovali obrázkom. Zo svojich výkresov mali veľkú radosť.

 

 

Rozdelenie hlások v 2.A. Na hodine Slovenského jazyka sa žiaci 2.A učili zábavnou formou tému: Rozdelenie hlások. Úlohou žiakov bolo vytvoriť projekty rozdelenia hlások, pričom si ani neuvedomovali, že sa celé učivo hravo naučili.

 

Žiaci druhého ročníka  navštívili Mestskú knižnicu M. Chrásteka v Žiari nad Hronom, kde ich privítala p. Kaššová. Predstavila im detskú spisovateľku Martu Hlušíková a jej diela. Pani knihovníčka prečítala úryvky z kníh a žiaci mohli začať plniť zaujímavé úlohy k prečítanému textu. Ďakujeme p. Kaššovej za tvorivé doobedie a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

 

 

Tvorivé a zábavné učenie slovenského jazyka v Krajine podstatných a prídavných mien v 3.C

 

Žiaci 1.stupňa zažili kreatívne dopoludnie s Osmijankom. Herci z nadácie ,,Osmijanko“ si pripravili pútavé a kreatívne vystúpenia, do ktorých vtiahli i svojich divákov.

Prváci a druháci sa zoznámili s knihou Jána Uličianskeho Štyria škriatkovia a víla. Žiaci sa zamysleli, čo by sa stalo, keby sa pomiešali ročné obdobia a v priebehu tvorivej dramatickej hry pod názvom Hudba štyroch ročných období sa prostredníctvom spoločného rituálu pokúsili  obnoviť poriadok v prírode.

Tretiaci sa zoznámili so spisovateľkou Tove Janssonovou a jej sériou knižiek o Muminovcoch. Žiaci sa zoznámili s rodinkou Muminkovcov a na vlastnej koži zažili život v Muminkovskom údolí a vytvorili si vlastný rodostrom.

Toto zaujímavé dopoludnie ukázalo našim žiakom, že aj čítanie kníh môže byť veľkým dobrodružstvom, ktoré v nás zanecháva stopy. 

 

 

1.B - skupinová práca: čítanie s porozumením Maťko Ťažký
Na základných školách sa veľmi často uplatňujú skupinové práce. A táto pre deti veľmi obľúbená aktivita nechýba ani u našich prvákov, ktorí si zhotovili svoj prvý komiks.  Skupinová práca je zameraná na žiaka, teda žiak vyvíja v skupine aktivitu, žiak je aktívny, pretože má riešiť určitý problém. Pozitívom je aj skutočnosť, že nesmelí žiaci, ktorí nevystupujú pred triedou, sa skôr zapoja do aktivít v skupine. Žiaci si vzájomne pomáhajú, sú k sebe ohľaduplní a majú priestor pre svoju realizáciu. A nakoniec, skupinová práca je činnosť, ktorá je zábavná sama o sebe a žiaci si pri nej hravým spôsobom utriedia novú látku.

 

1.B - skupinová práca zameraná na čítanie s porozumením.
Prváci z rozstrihaných častí poskladali súvislý text, kde si precvičovali čítanie s porozumením. Ak správne zložili rozstrihané časti, vyšiel im súvislý a zmysluplný text, čo znamená, že naši prváci vedia čítať s porozumením:-)

 

Štvrtáci čítali prvákom ...
"Čítať prvákom je zábava,“ tvrdia žiaci IV. B,C triedy. A tak si vybrali knihu od Márie Ďuríčkovej DANKA A JANKA a čítanie sa začalo. Úlohou prvákov bolo aktívne počúvať, lebo na nich čakali otázky týkajúce sa textu a štvrtáci si zdokonalili svoje čitateľské i prezentačné zručnosti. Bolo to veľmi príjemné doobedie, z ktorého mali radosť prváci aj štvrtáci.

 

Výhodou delených hodín slovenského jazyka v prvom ročníku je, vďaka nižšiemu počtu žiakov, väčší priestor na rozvíjanie tvorivosti a zlepšovanie čitateľskej gramotnosti. Ponúkame Vám ukážky z takejto hodiny slovenského jazyka a literatúry. Jednou z aktivít bola aj príprava a následne realizácia maľovaného čítania, pri ktorom si naši prváci rozvíjali čitateľské zručnosti. Hravými aktivitami si precvičovali čítanie s porozumením: čítali a priraďovali známe aj menej známe slová k obrázkom, vymýšľali zmysluplné vety zo slov aj obrázkov a následne si sami vymysleli a napísali maľované čítanie.

 

Na hodine slovenského jazyka si žiaci 1.A triedy hravo poradili s rozhádzanými slovami a vytvorili z nich vety.

 

Hodinu čítania strávili žiaci IV. C triedy netradične – v školskej knižnici. Pracovali v skupinách. Z kníh bájok a povestí si vybrali jednu bájku, ktorú si spoločne prečítali, rozobrali a reprodukovali ponaučenie. Následne tvorili svoje vlastné bájky a jednu spoločnú prezentovali za skupinu. Zo životných zručností si trénovali najmä tvorivosť a najlepší osobný výkon.

 

Naša škola sa už tradične zapojila do 8. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov.

Celkovo sa do projektu prihlásilo 1 134 škôl s počtom 138 248  žiakov, a to z Českej republiky 337 škôl s celkovým počtom 37 073 žiakov a zo Slovenskej republiky 797 škôl s celkovým počtom 101 175 žiakov.

Záložky sme si vymieňali so ZŠ s MŠ Unín.

Žiaci I. stupňa pod vedením svojich pani učiteliek pripravili 230 záložiek. Prváčikovia si so záložkami tiež poradili, usilovne naliepali, strihali, farbili. Tí starší vytvárali komiksy, príbehy a vyfarbovali zložitejšie tvary.

 

Na výtvarnej výchove v 1.A si spoločne vyrobili pomôcku na opakovanie slabík.

 

Mám svojich starkých rád je súťaž, v ktorej prostredníctvom literárnych diel deti vyjadrujú lásku a uznanie svojim starým rodičom. V tomto roku z III.A poslali do súťaže šesť príspevkov. Po krátkom napätí sa na nich usmialo šťastie. Náš spolužiak Marek Šulák získal krásne druhé miesto v kategórii próza. Marek sa vzdeláva doma, lebo jeho zdravotný stav mu nedovoľuje navštevovať školu. Spravil nám veľkú radosť a aj touto cestou mu chceme zablahoželať. 

                                                                                                                 S. Bistová

 

 

1.A - už sa učíme slabiky :)

 

V 1.A spoznávajú písmená a číslice

 

1.B - prvotné poznávanie veľkých tlačených písmen​ :)

 

Žiaci prvého stupňa navštívili v mesiaci jún Mestskú knižnicu M. Chrásteka v Žiari nad Hronom, kde ich privítala p. Kaššová. Pripravila si pre nich zaujímavý program plný informácií a zážitkov. Ďakujeme.

 

V mesiaci marec navštívili tretiaci školskú knižnicu. Oboznámili sa so slovenskými spisovateľmi, ktorí písali pre deti. O niektorých spisovateľoch si pripravili projekty, alebo prezentácie. Dozvedeli sa mnoho zaujímavostí zo života Márie Ďuríčkovej, Kristy Bendovej, Daniela Heviera, Pavla Dobšinského a iných.

 

Druháci sa učili netradične
Na slovenskom jazyku zvyčajne píšeme, dopĺňame písmená, slová a vety. Tentokrát nám pani učiteľka dala úlohu,  ako by sme sa mohli naučiť aj zahrať s abecedou. Napadli nám všelijaké veci, ale na koniec sme si priniesli fotky,  obrázky z novín a časopisov. Hrali sme sa kolotoč. Pracovali sme, ako to máme najradšej, v skupinách. Najprv sme sa vadili, ale po tretej výmene stanovíšť sa nám práca vydarila. Hodina ubehla veľmi rýchlo a vôbec sme si nevšimli, že sme nemuseli písať. Už poznáme celú abecedu.

 

Žiaci 1. stupňa sa aj tento rok zapojili do recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín.

Všetkým recitátorom srdečne blahoželáme!

 

Žiaci 1.A,B,C sa na tematickom  vyučovaní na motívy rozprávky Medovníkový domček  naučili matematiku a slovenský jazyk. Vyskúšali si svoje sociálne zručnosti a výtvarne stvárnili svoje makety, ktoré použili pri dramatizácii. 
Ráno si prečítali rozprávku, učili sa čítať slabiky di ti ni li de te ne le, hľadali čo má spoločné a odlišné klasická rozprávka s prečítanou. Dopoludnia si v rámci matematiky pri tvorbe návrhov svojich medovníkových domčekov  zopakovali určovanie počtu predmetov v obore 11 až 20. Na výtvarnej výchove si pripravili z plastelíny alebo farebného papiera vlastné divadielko. V závere dňa zahrala každá skupina žiakov svojim spolužiakom rozprávku O Medovníkovom domčeku. Celý deň usilovne pracovali, učili sa a škola bola ako vždy hrou.

 

Žiaci 2.A,B,C triedy navštívili Mestskú knižnicu M. Chrásteka, kde nás privítala pani Kaššová, ktorá si pre nás pripravila zaujímavé rozprávanie o vzniku "Knihy".  Žiaci sa aktívne zapájali a  vytvorili  si vlastné leporelo. A na záver sme si vypožičali knihy. Ďakujeme.

a 22.marca žiaci IV.C triedy navštívili Mestskú knižnicu M.Chrásteka v Žiari nad Hronom, kde nás privítala pani Kaššová. Pripravila si pre nás zaujímavý program plný nových informácií a zážitkov. Rozprávali sme sa o knižkách, ich vzniku aj o knižných rekordoch. Na záver sme sa zahrali na spisovateľov a dokončovali podľa našej fantázie príbeh ,,O žabke mastičkárke“. Ďakujeme za príjemné chvíle strávené s knižkami.


Na hodine slovenského jazyka  sa žiaci 1.B popasovali aj s náročnejšími úlohami. Cieľom ich práce bolo vytvoriť z puzzle obrázok a z ponúknutých viet k nemu priradiť štyri správne vety. Úlohu mali sťaženú tým, že každá skupina mala iný obrázok, k nemu museli teda spomedzi podobných nájsť len tie, ktoré vyhovujú danému obrázku. Splniť sa im to podarilo, ale predchádzala tomu nielen spoločná práca v skupine, ale v celej triede. Až keď si prečítali všetky vety k obrázkom, mali istotu, že svoju úlohu zvládli. Ich výsledky práce sú dôkazom nie len toho, že čítajú s porozumením, ale aj toho, že si všetci medzi sebou vedia pomáhať a sú schopní spolupracovať.


Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín

SJL - Mikulášské vybrané slová

Tematika integrácie a uplatňovanie medzipredmetových vzťahov je stále aktuálnejšia. 25.11 v našej škole nezvonil zvonec a v 1. B si  žiaci ani nevšimli ako sa v ich práci prestriedalo viacero predmetov - integrované tematické vyučovanie. 
Najprv si v rámci slovenského jazyka vypočuli zaujímavú rozprávku rozdelenú na päť častí- každá časť pre inú skupinu.. Po jej vypočutí si museli určiť kľúčové slovo/osobu/predmet charakterizujúce príslušnú časť. V rámci geometrie si pripravili rôzne návrhy vyjadrenia danej postavy/predmetu geometrickými tvarmi. Po dohode v skupine si vybrali konkrétny návrh a  z farebného papiera si za pomoci makiet jednotlivých tvarov vytvorili svoj obraz. Ten potom na výtvarnej výchove farebne dotvorili a výsledkom boli zaujímavé výtvarné práce. Poslednou úlohou bolo vytvoriť nové skupiny tak, aby každá  nová skupina  mala zástupcu z každej jednej časti rozprávky. Úlohou bolo pripraviť si krátku dramatizáciu celej rozprávky. Rozprávka niesla hodnoty spolupatričnosti a pomoci, ktorá bude v našich vzťahoch zdôrazňovaná v celom predvianočnom období.

Jozef Cíger Hronský, jeho život, jeho diela, ale hlavne jedna z jeho obľúbených detských knižiek Tri múdre kozliatka bola predstavená veľmi zaujímavou, hravou a poučnou formou našim druháčikom v mestskej knižnici. Žiaci si vypočuli príbeh troch nezbedných kozliatok, ktoré sa vybrali do Ameriky,  hravou formou a zaujímavými úlohami sa ponorili do cestovania spolu s nimi. Však presvedčte sa sami a nazrite na fotky :-)

Hoci prváci poznajú len niekoľko písmen, hravo skladajú a tvoria vety. Aktivity pri práci s textom sú zamerané najmä na čítanie s porozumením. Ukážky práce vo dvojiciach dokazujú, že okrem čítania dokážu aj spolupracovať.

Už v prvom ročníku sa učíme spolupracovať / práca v skupinách na matematike, slovenskom jazyku.

Aktivity v mestskej knižnici

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14