O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

We Love English - p. uč. Ing. Lenka Tršová

Jazyky: angličtina, čeština, slovenčina

Veková skupina žiakov:  11  -  15 rokov

Predmet: cudzie jazyky, informatika

Partnerská škola: Základní škola Most, Most Česká republika

 

O projekte
Projekt je zameraný na každodennú výučbu. Žiaci sa budú venovať jednotlivým témam, ktoré sa budú snažiť spracovať kreatívnym spôsobom s využitím všetkých dostupných ICT prostriedkov.


Ciele
Cieľom projektu je motivovať žiakov k živému využitiu nadobudnutých jazykových znalostí a ich ďalší rozvoj a prehlbovanie.
Čiastkovým cieľom je rozvoj kľúčových kompetencií:
kompetencie k učeniu
- Využívanie analógie, odhadovanie významu neznámych výrazov podľa známych a predtým osvojených, orientovanie sa v novom neznámom texte posluchovom či čítanom – potrebnom pre komunikáciu


Kompetencie k riešeniu problémov
- Projektové vyučovanie - vyhľadávanie informácií z rôznych zdrojov, vyhodnocovanie a spracovanie výstupov
kompetencie komunikatívne
- Každé rozprávanie, hoci aj s chybami a neobratnosť, je lepšia ako pasívne mlčanie


Kompetencie sociálne a personálne
- Diskusie, portfólio projektu

 

Pracovný postup
December - výmena listov s osobnými informáciami, výmena vianočných blahoželaní
Január - moja škola - opis školy
Február - moje mesto
Marec - moje koníčky
Apríl - Veľká noc
Máj - moja obľúbená kniha
Jún - limerick básne

Výstupy budú umiestňované na Twinspace.

                  

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14