O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

E- Twinning v min. šk. rokoch

Názov celoročného projektu: Getting to know European countries – Zoznámenie sa s Európskymi krajinami

 

O projekte: Cieľom tohto projektu je pokryť široké spektrum tém, ktoré umožní žiakom učiť sa o iných krajinách, a možno o sebe. Predmety zahŕňajú osobné prezentácie na tému - hudba, jedlo, život v škole a naše mesto.

Spolupracujúce krajiny: Francúzsko, Španielsko

Ciele projektu:

Project1 (voliteľné): Jednotlivci každej triedy sa stručne prezentujú prostredníctvom videokonferencie
Project2: Žiaci prezentovať najprv seba a potom typický týždeň v škole, vrátane harmonogramov, predmetov, obľúbené predmety, obľúbený učiteľ.
Alternatívne, môže byť prezentácia rozšírená na dokument prezentujúci školu.
Project3: video  -  Halloweensky  príbeh.
Project4: Žiaci prezentujú svoje obľúbeného herca alebo hudobníka s krátkou biografiou ich životov a rýchle zhrnutie jednej piesne alebo filmu. Bolo by zaujímavé prezentovať národných umelcov.
Project5: Prezentácia  národných  jedál.
Project6: Žiaci budú prezentovať aktivity  - Veľká noc v jednotlivých  krajinách: ako sa trávia tradičné veľkonočné prázdniny
Project7: Žiaci predstavia svoje miesto, pamiatky

 

Pracovný postup:

Project1: september - október
Project2: začiatok októbra

Project3: koniec októbra
Project4: zač. januára
Project5: koniec februára

Project6: marec  - apríl

Project7: koniec školského roka

 

Očakávané výsledky:

Výsledný produkt  -  veľká mapa Európy  - s informáciami o  živote mladých ľudí v partnerských krajinách.


Cieľom je, aby sa žiaci sa dozvedieť niečo o Európe a získať povedomie o špecifikách jednotlivých krajín.

 

Cieľový jazyk: anglický

Medzipredmetové vzťahy: IKT, geografia, dejepis, občianska náuka

Veková skupina: 12 – 13 rokov

Ročník, trieda: siedmy, 7. A

 

 

V školskom roku 2013/2014 naša škola spolupracuje s európskymi školami v nasledovných projektoch: 

 1. Everyday English (trieda 6. A)
 2. eSafety  (trieda 5. A)
 3. Cooking Book (trieda 8. C)
 4. Knowing each other (trieda 8. A)
 5. Why is it worth seeing your region? (trieda 9. A)

 

- Everyday English  

Partnerská škola: ČR
Cieľ projektu: Poznať spôsob života v inej krajine. Spoznať nových kamarátov, poznať ich záľuby, školu, životný štýl. Naučiť sa používať anglický jazyk v každodenných situáciách, rozšíriť si slovnú zásobu. Naučiť  sa používať základné funkcie PC, využívať Internet, vedieť pracovať s informáciami.
Očakávané výsledky: Plánovaným výstupom budú verejne prístupné prostredie Twin Space
Komunikačný jazyk: anglický
Predmety: cudzie jazyky – angličtina, informatika
Dĺžka projektu: jeden školský rok
Využitie metódy CLIL: áno

 

· eSafety :

Partnerská škola: UK
Cieľ projektu: Tvorba informačných plagátov, animácií alebo filmov o bezpečnosti na internete..
Očakávané výsledky: Výmena animácií, filmov, plagátov on-line.

Komunikačný jazyk: anglický
Predmety: cudzie jazyky – angličtina, informatika.
Dĺžka projektu: dlhodobá
Využitie metódy CLIL: áno

· Cooking Book :

 Partnerská škola: France, Norway, Romania, Spain, Poland, Italy, Turkey, Netherlands, Slovenia
Cieľ projektu: Hľadať recepty (CDI, internet), tvorba kuchárskej knižky, práca s počítačom, motivácia žiakov k učeniu sa cudzieho jazyka, naučiť sa spolupracovať so žiakmi z iných krajín, tímová práca.

Očakávané výsledky: Kuchárka a krátke videá, recepty.

Komunikačný jazyk: anglický
Predmety: cudzie jazyky – angličtina, informatika, medzipredmetové vzťahy, dejiny kultúry
Dĺžka projektu: dlhodobá
Využitie metódy CLIL: áno

 

· Knowing each other:

Partnerská škola: France, Turkey, Belgium, Norway, Italy, Greece, Sweden, Lithuania, Croatia, Slovenia, Poland, Estonia, Romania, Bulgaria, Slovakia (Poprad).

Cieľ projektu: Zdokonaľovať svoje znalosti angličtiny. Spoznávať spôsob života iných ľudí, kultúr. V čo najväčšej miere využívať informačno – komunikačné technológie.

Očakávané výsledky: V priebehu tohto procesu budú žiacke práce publikované  v školách a na internete.

Komunikačný jazyk: anglický
Predmety: cudzie jazyky – angličtina, informatika, výchova umením, občianska náuka, cudzie jazyky, dejiny kultúry, jazyka a literatúry pre základnú školu, spoločenských vied / sociológie, IKT.

Dĺžka projektu: dlhodobá
Využitie metódy CLIL: áno

   

- Why is it worth seeing your region?:

Partnerská škola: Poland, Slovakia (Mútne), Azerbaijan, Portugal, France, Romania, Ukraine, Italy, Moldavia, Turkey, Croatia, Lithuania, Latvia, Spain, Greece, Bulgaria, Armenia.

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je, aby sa žiaci cítili hrdí na miesto, kde žijú, a zároveň aby získali informácie  o iných oblastiach sveta. Študenti budú objavovať jedinečnosť svojej vlasti, prírodné a kultúrne krásy, ďalej tradície, festivaly, zvyky, náboženstvo, hudbu atď.

Očakávané výsledky: Zlepšenie vedomostí študentov z rôznych oblastí sveta, anglického jazyka a ICT zručností. Dôraz sa kladie na spoluprácu,  priateľstvo a výmenu názorov  po celom svete.

Komunikačný jazyk: anglický
Predmety: cudzie jazyky – angličtina, informatika, výchova umením, občianska náuka, medzipredmetové vzťahy, geografia, dejiny, dejiny kultúry, informatika / ICT, náboženstvo

Dĺžka projektu: dlhodobá

Využitie metódy CLIL: áno

 

Školský rok 2012/2013:

 

naša škola spolupracuje s európskymi školami v nasledovných projektoch:

 

 

Názov projektu

Everyday English

Our Town

Eating healthy

My world of Wonders

eSafety

Schválená spolupráca od

december 2012

december 2012

december 2012

apríl 2013

marec 2013

Partnerské školy

ČR

SR

Poľsko

Švédsko Španielsko

Turecko

Francúzsko

Taliansko

Portugalsko

Holandsko

Chorvátsko

Turecko

Poľsko

Rumunsko

UK

Taliansko

Poľsko

Turecko (2x)

UK

Cieľ projektu

Poznať spôsob života v inej krajine.

Spoznať nových kamarátov, poznať ich záľuby, školu, životný štýl.

Naučiť sa používať anglický jazyk v každodenných situáciách, rozšíriť si slovnú zásobu.

Naučiť sa používať základné funkcie PC, využívať Internet, vedieť pracovať s informáciami.

Precvičenie angličtiny. Získať nové informácie o partnerských školách.

Životné prostredie.

Porovnať stravovacie návyky v jednotlivých krajinách.

Ukázať dospievajúcim zdravý spôsob života.

Poznať kultúru inej krajiny. Precvičovať anglický jazyk v každodenných situáciách.

Životné prostredie.

Tvorba informač- ných plagátov, animácií alebo filmov o bezpečnosti na internete.

Očakávané výsledky

Plánovaným výstupom budú verejne prístupné prostredie Twin Space

Film   - video o jednotlivých mestách

Powerpointové prezentácie o zdravom životnom štýle mladých ľudí

Zdokonalenie používania anglického jazyka. Video, powerpointová prezentácia o jednotlivých témach.

Výmena animácií, filmov, plagátov on-line.

Komunikačný jazyk

anglický

anglický

anglický

anglický

anglický

Predmety

cudzie jazyky – angličtina

informatika

Výtvarná výchova

cudzie jazyky – angličtina

informatika

geografia

Environmentálna výchova

 

cudzie jazyky – angličtina

informatika

biológia

Prvá pomoc

Výchova k manželstvu a rodičovstvu – Zdravý životný štýl

cudzie jazyky – angličtina informatika

geografia

Environmentálna výchova

 

cudzie jazyky – angličtina

informatika

Dĺžka projektu

jeden školský rok

dlhodobá

jún 2013

dlhodobá

dlhodobá

Využitie metódy CLIL

áno

áno

áno

áno

áno

 

 

V apríli 2013 sa naša škola zapojila do projektu:
Teaching Natural Sciences in Europe

  Knowing each other teaching of Natural Sciences is essential to prepare an etwinning project on the subject. In this room, we will share it : programs, teaching approach on different themes, teaching methods.

Zapojené krajiny:

- Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko (2x) , Španielsko.

 

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14