O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Žiarska škola medzi 60 úspešnými školami v ITakadémii


Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie vzbudil u rodičov školopovinných detí po celom Slovensku veľký záujem. Na jeho aktivitách sa bude podieľať minimálne 300 základných, 200 stredných škôl a 5 univerzít. Spolu sa doň zapojí vyše 36 000 žiakov a študentov, ako aj približne 2100 učiteľov. No len 60 základných škôl bude vybavených špeciálnym laboratóriom s názvom IT ScienceLab,  v ktorom budú napríklad robotické stavebnice, 3D tlačiareň, tablety, meteostanica, digitálne váhy a mikroskopy.  „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo uspieť v náročnej konkurencii ostatných základných škôl a mohli sme sa nielen zapojiť do tohto jedinečného projektu, ale získať pre našu školu aj špeciálne laboratórium,“ hovorí riaditeľ ZŠ na Ul. Dr. Janského Marek Baláž.  Výber škôl pre najvyššiu úroveň spolupráce spolu s vybavením IT Science laboratóriom sa uskutočnil podľa vopred stanovených kritérií, ktoré známa žiarska škola s prehľadom splnila. it

            Hlavným cieľom projektu je zmeniť vzdelávanie detí na Slovensku tak, aby bolo motivujúce, zbavené strašiaka vysokej náročnosti a stalo sa príťažlivým. Je to vôbec možné? „Áno,“ hovorí M. Baláž, „vyučovanie môže byť nielen efektívne, ale pre žiakov aj zaujímavé. A práve preto prišlo na našu školu 380 metodík pre výučbu matematiky, biológie, geografie, fyziky, chémie a informatiky. Celé vyučovanie je orientované bádateľsky, žiaci sa učia vlastnou aktivitou, pričom skúmajú, objavujú, experimentujú. Na to využívajú naše laboratóriá a preto sú ich vzdelávacie výsledky oveľa lepšie než na školách, kde sa učí klasickým spôsobom a kde nie je také materiálne vybavenie ako u nás.“

            Rozhodujúcim faktorom pri bádateľskom vyučovaní je príprava učiteľov na aplikáciu týchto metód. Keďže aj dobre premyslená bádateľská metodika sa dá odučiť nie bádateľským prístupom, preto sa v rámci projektu IT Akadémia pripravenosti učiteľov venuje patričná pozornosť. Všetci zapojení učitelia absolvujú vzdelávanie, kde získajú didaktické kompetencie v súlade s najnovšími trendmi vyučovania prírodných a technických vied, matematiky a informatiky. K príprave učiteľov v rámci projektu sa vyjadril aj podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegríni, ktorý hovorí: „Projekt sa bude venovať aj samotným učiteľom, pretože ak chceme mať na Slovensku dostatok dobre pripravených ľudí, ktorí budú schopní si nájsť dobre platené miesto na pracovnom trhu bez toho, aby sme mali dobre pripravených učiteľov, to nepôjde. Pevne verím, že výsledkom tohto úsilia bude množstvo mladých technikov, vedcov a informatikov, ale aj techničiek, vedkýň a informatičiek pripravených uplatniť sa na trhu práce,dodal vicepremiér.

            Súčasťou projektu sú aj rôzne popularizačné aktivity pre žiakov. V dennom tábore sa deti budú učiť programovať v jazyku Scratch, navrhovať vlastné webstránky, pracovať s legom, získajú základy 3D modelovania. Medzi ďalšie aktivity na ktoré sa môžu tešiť žiaci z „Jednotky“, budú pobytové tábory, sústredenia, workshopy, krúžky a samozrejme rôzne atraktívne súťaže.

Projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie je na v rámci Slovenska jedinečný. Má reálnu šancu zvýšiť kvalitu vzdelávania, motivovať žiakov k lepším výsledkom a rozvíjať u nich predovšetkým digitálnu gramotnosť, osobnostný rozvoj a komunikačné kompetencie.

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14