O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Aktivity realizované v rámci projektu Vzdelávame sa bez rozdielu


kabinet psychológaŠkolský psychológ pôsobí na našej škole od januára 2018 vďaka projektu "V ZŠ úspešnejší", ktorý je podporený na základe Operačného programu Ľudské zdroje spolufinancovaného z ESF a EFRR. Jeho hlavnou úlohou je pomáhať pri integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a tiež žiakov so sociálne znevýhodňujúceho prostredia. Hlavnou náplňou sú teda individuálne stretnutia so žiakmi zaradenými v projekte. Prebiehajú najmä pomocou psychologického rozhovoru a využívaním rôznych aktivít a metód napomáhajúcim ich osobnému rozvoju. Poslaním školského psychológa na našej škole je okrem spomínaného aj napomáhať tomu, aby sa všetci, kto školu navštevujú, v nej cítili bezpečne a spokojne. Školský psychológ je tu na konzultovanie výukových a výchovných problémov rodičov/pedagógov, konzultuje s triednymi učiteľmi problémy v rámci vzťahov v triede a tiež ponúka psychologickú podporu, ak sa niekto ocitol v ťažkej životnej situácii.
Od začiatku tohto školského roka, je priebeh vyučovacieho procesu naďalej ovplyvňovaný pandémiou koronavírusu. Aj napriek tomu sa podarilo zrealizovať viacero individuálnych stretnutí, za prísnych protiepidemiologických opatrení (rúško, odstup, dezinfekcia rúk a plôch). Zároveň bol realizovaný skríningový dotazník o šikanovaní. Vyhodnotenie dotazníka a beseda o šikanovaní smerovala k ďalšej práci na zlepšovaní vzájomných vzťahov.
Inou realizovanou činnosťou boli konzultácie s rodičmi o výchovno-vzdelávacích problémoch ich detí, ktoré prebiehali telefonicky, alebo osobne, za dodržania hygienických predpisov (napríklad pri prechádzke okolo školy).
V dôsledku zákazu miešania skupín žiakov, nemohli prebiehať individuálne psychologické stretnutia, lebo by sa v jednom dni striedali žiaci z rôznych tried. Kvôli zákazu miešania skupín boli na našej škole v mesiacoch november a december asistenti (aj psychológ) priradení do konkrétnej triedy, kde boli celý deň a pomáhali podľa potreby jednotlivým žiakom.
Na záver je vhodné spomenúť, že v mesiacoch október, november prebehla rekonštrukcia priestorov školy, ktorá ovplyvnila aj priestory školského psychológa. Náhradným priestorom sa stala školská knižnica. Do krásneho vynoveného priestoru sa psychológ presťahoval ešte pred vianočnými prázdninami.

asistentkaPedagogická asistentka, ktorá je na našej škole vďaka výzve "V ZŠ úspešnejší", podporený  na  základe  Operačného programu Ľudské zdroje spolufinancovaného z ESF a EFRR pracovala aj školskom roku 2020/2021 so žiakmi so ŠVVP a zo SZP.  Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ nastala v októbri situácia, že v jednotlivých oddeleniach sa nesmeli spájať žiaci rôznych tried. A tak začala pracovať so žiakmi 1.A triedy v ŠKD v poobedňajších hodinách.

V Školskom klube boli deti  aj zo SZP zaradené do projektu. Snažila sa ich zapájať do realizovaných aktivít a činností spolu s ostatnými žiakmi triedy. Spolu sa rozprávali, čítali, hrali didaktické hry, počas pobytu vonku robili rôzne športové aktivity. V ŠKD sa okrem záujmových a odpočinkových aktivít žiaci pripravujú aj na vyučovanie. To sa snažila, aby prebiehalo zábavnou formou. K učeniu žiakov motivovala a predovšetkým sa zamerala na tých, ktorým sa v škole nedarí. Domáce úlohy si začali spolu s jej pomocou a dohľadom pravidelne písať, rozvíjali čítanie s porozumením. Deti pri činnosti kladne hodnotila  aj pri najmenšom úspechu aj pred spolužiakmi, rodičmi a pani učiteľkou. Okrem úloh sa orientovala na tvorivé aktivity zamerané k zlepšeniu jemnej motoriky a spolupráce detí v skupine. Jedno popoludnie si vyrobili figúrky z gaštanov, čo deti nielen pobavilo ale zároveň poslúžilo aj na rozvíjanie ich zručností, naše boli výtvory zverejnené na sociálnej sieti Facebook.

Následne sa začali pripravovať na príchod Mikuláša. Žiaci vytvorili krásnych Mikulášov z papiera. Pri strihaní, skladaní a lepení papiera si rozvíjali jemnú motoriku - viď Facebook - https://photos.google.com 2.12.2020. Aj nasledujúce aktivity zamerané na jemnú motoriku a grafomotoriku  boli venované zimnej tematike. Žiaci vyrábali čiapky a rukavice z papiera, nazvali sme ju Ide zima, ide mráz.

Žiaci v ŠKD získavajú väčšiu sebadôveru a zmysel pre skupinovú prácu, tým prekonávajú svoje problémy a ťažkosti a učia sa žiť v kolektíve.


asistentka
Aj naša druhá pedagogická asistentka, ktorú sme získali vďaka výzve "V ZŠ úspešnejší", podporenej na základe Operačného programu Ľudské zdroje spolufinancovaného z ESF a EFRR, sa na začiatku nového školského roka 2020/2021 s chuťou a zanietením pustila do práce. Nielen žiaci, ktorí si už zvykli na pravidelné doučovanie a zaujímavé aktivity, ale aj ich rodičia prejavili záujem o to, aby ich deti pokračovali v poobedňajších aktivitách.
Hneď na začiatku školského roka sa so žiakmi 3.A a 4.A triedy zapojili do školského kola výtvarnej súťaže „Zelený svet“ a „Policajt, môj kamarát“. Žiaľ, vzhľadom na opätovné prepuknutie pandémie Covid-19 sa v súťaži v tomto školskom roku nepokračovalo ďalej, uskutočnilo sa len školské kolo. Za dodržiavania prísnych hygienických predpisov a nariadení sa venovala aj rozvoju jemnej motoriky, rozumových schopností, rozvoju slovnej zásoby a rozširovaniu vedomostí žiakov zo ŠVVP a zo SZP.
Okrem pravidelného dohľadu počas vyučovania, písania domácich úloh a vysvetľovanie preberaného učiva pripravila spolu s triednou vyučujúcou pre žiakov 1. B triedy vianočnú tvorivú dielňu. Témou tvorivej dielne bolo oboznámenie sa s vianočnými zvykmi, pečením a zdobením medovníčkov. Cieľovou skupinou boli žiaci 1. B triedy, ktorú navštevujú aj žiaci so ŠVVP a zo SZP.  Žiaci boli rozdelení do skupín, aby si mohli všetko dôkladne vyskúšať. Mnohé vianočné zvyky a tradície prváci poznali, no niektoré boli pre nich úplne nové a neznáme. Živo diskutovali a zapájali sa do rozhovoru. Veľmi sa im páčila možnosť niektoré zvyky si aj vyskúšať. Napríklad krájanie jabĺčok, púšťanie lodičiek so sviečočkami, prípravu vianočného punču a samozrejme miesenie, vykrajovanie, pečenie a zdobenie medovníčkov. Na záver sme si zaspievali peknú vianočnú pesničku, ktorú sme sa tiež naučili na tvorivej dielni, pochutnali si na medovníčkoch a zdravom ovocnom punči.
Pre žiakov 3.A triedy pripravila tvorivú dielňu Odlievanie zo sadry- magnetky. Sadrové odliatky žiaci pestro vymaľovali temperovými farbami. Realizovala tiež tvorivú dielňu Zapichovátko do črepníka – čert, anjel a Mikuláš. Aktivita bola zameraná na rozvoj jemnej motoriky, čo je zvlášť potrebné u detí so ŠVVP a zo SZP. Bola nápomocná pri organizovaní a realizácii mikulášskeho a vianočného posedenia. Tam si žiaci precvičili svoje vedomosti pri písaní vianočného pracovného listu a aj svoju šikovnosť a tvorivé schopnosti pri výrobe závesných ozdôb na vianočný stromček. Cieľom týchto aktivít bola snaha zapojiť žiakov so ŠVVP a zo SZP do súťaží, rozšíriť ich vedomosti a slovnú zásobu, začleniť ich do kolektívu, získanie sebadôvery a zažitie radosti a pocitu úspechu.

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14