O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Vysoko efektívne učenie

 

cykleTretiaci si svoje bádateľské zručnosti opäť vyskúšali na hodine prírodovedy. Na 4 vyučovacích hodinách zisťovali a bádali kam zmizne voda a či vôbec voda zmizne. Na úvod hodiny si žiaci pozreli Paxiho príbeh o vode na planéte Zem. Na tabuľu napísali slová, ktoré súviseli s kolobehom a oboznámili sa s pojmami aj v anglickom jazyku. Spoločne poskladali mapu kolobehu vody a priraďovali pojmy podľa správnosti, pričom opisovali javy a procesy  v snahe čo najnázornejšie vystihnúť  podstatu a zachytiť získané informácie. Celý kolobeh vody si prerozprávali pomocou názornej ukážky. V druhej fáze žiaci pracovali jednotlivo  s odborným textom a pracovným listom, ktorý si vymaľovali a správne priradili pojmy: vyparovanie, kondenzácia, zrážky, akumulácia. Hľadali nové informácie z odborného textu, ktoré ešte nevedeli a zaujali ich. Nadobudnuté vedomosti si žiaci overovali tromi pokusmi: vytvorili situáciu podobnú tej, pri ktorej vzniká hmla a dážď, zisťovali, čo sa deje v oblakoch počas vodného cyklu a zisťovali  si, ako funguje kolobeh vody v prírode. Výsledkom ich bádania bolo zistenie, že voda v prírode nemizne, ale  neustále cirkuluje.......a zhotovenie vlastného kolobehu vody.

 

 

ciapockaAktívne počúvanie a spolupráca nám v 1.A pomohli vytvoriť filmy z rozprávky O Červenej čiapočke. Využili sme všetky typy inteligencií. Po dramatizácii rozprávky sme si preverili matematické a logické schopnosti v pracovnom liste, zoradili sme dej rozprávky, naše manuálne činnosti nám preverilo strihanie a vyfarbovanie. Nakoniec sa chlapci premenili na vlkov a dievčatá na Červené čiapočky.  Už sa tešíme na rozprávky so starými mamami v mesiaci októbri.    

Bistová Soňa

 

 

VEU v VI.A na tému matematika v dejepise

Po rozlúštení zašifrovaných rokov a priradení historických udalostí sa šiestaci zahrali na tkáčov z mladšej doby kamennej pod vedením p. uč. Andokovej a Fridrichovej.

 

Nadviazali sme na predchádzajúcu tému a druháci ďalej pokračovali v trojhodinovom bloku, kde za pomoci tabletov vyhľadávali informácie o Slovensku. Zahrali sa na sprievodcov a vo dvojiciach sa zamysleli, kam by zobrali alebo čo by ukázali zahraničným turistom. Na tabletoch vyhľadávali a spoznávali jaskyne, hrady a mestá, ktoré potom zakreslili aj na mape Slovenska, ktorú si sami zhotovili.

 

Spoznávame Slovensko, II.B

 V piatok 17.5. 2019 sa druháci opäť učili formou vysoko efektívneho učenia. Spojili sme slovenský jazyk a literatúru, prvouku, výtvarnú výchovu a hudobnú výchovu. Zamerali sme sa na rozvoj prezentačných a sociálnych zručností. Deti si touto formou učenia rozvíjali zmysluplné učenie, tvorivosť a rešpektovanie názorov svojich spolužiakov. A čo je dôležité, v skupinách dokázali pracovať pre spoločný cieľ.
Na úvod deti písali slová, ktoré im napadli pri slove Slovensko. Spoločne sme sa dostali a nasmerovali k pojmom vlajka, hymna, znak... Z puzzle si vyskladali vo dvojiciach mapu Slovenska, z ktorej mali vyčítať čo najviac informácii. Dozvedeli sa, s akými štátmi susedí Slovensko, akej farby sú označené pohoria a nížiny, s ktorou krajinou máme najdlhšiu hranicu... Pomocou vyskladanej mapy si zhotovili vlastnú mapu, kde spoznávali vlajky susedných štátov. V rámci čítania s porozumením žiaci dostali náučné texty, z ktorých sa bližšie dozvedeli o štátnych symboloch Slovenska. Neskôr pracovali s pracovnými listami, do ktorých dopisovali chýbajúce informácie. Nové a zaujímavé informácie sme si spoločne prerozprávali. Zistili, ako vznikla slovenská hymna, kto je autorom a naučili sme sa spievať aj ľudovú pieseň Kopala studienku, pozerala do nej. Vedia opísať nielen štátny znak, ale aj štátnu pečať, prečo je v štátnom znaku dvojkríž... Takto vybavení vedomosťami mohli začať s tvorbou projektu. Pri práci si žiaci pomáhali tabletmi, kde vyhľadali štátnu hymnu, ktorú si prepísali, spravili rozbor básne, rátali strofy, verše, hľadali rýmy a na záver sme sa ju naučili aj spievať. Svoje práce vzájomne prezentovali pred spolužiakmi. (Fotografie TU)

Judita Môciková

 

V 7.A triede sa žiaci učili Zmesi v dvoch blokoch Vysokoefektívneho učenia (VEU) spoluprácou p.učiteliek V. Hrončekovej a L. Tršovej Husárovej. Učivo o zmesiach a osobitne aj roztokoch preberali modernými metódami BÁDANIA a CLIL. Zabavili sa pri vlastných pokusoch - projektoch, chemickej rozprávke, či rôznych energizéroch - cielenom pohybe. Naučili sa aj ďalšie odborné pojmy v anglickom jazyku, tiež si precvičili bežnú komunikáciu.  Žiaci túto formu výučby obľubujú, čo dali jasne najavo:)  
(prezentácia v tohto bloku, *.pdf)

 

Žiaci 4.C zisťovali pomocou úloh zo SJL, MAT , PDA a VLA dnešný cieľ: Kto je silnejší? Deti pracovali v skupinách, návzájom si pomáhali a na záver zhodnotili, že najsilnejší sa cítia, keď spolupracujú.    

 

V piatok 16.11. sa druháci učili formou vysoko efektívneho učenia. Spojili sme slovenský jazyk a literatúru s prírodovedou a výtvarnou výchovou. Zamerali sme sa na rozvoj prezentačných a sociálnych zručností. Deti si touto formou učenia rozvíjali zmysluplné učenie, tvorivosť, zručnosť vedieť zaujať stanovisko a rešpektovať názory svojich spolužiakov. A čo je  dôležité, v skupinách dokázali  pracovať pre spoločný cieľ.

      Na začiatok ako motiváciu sme si pustili štyri krátke ukážky z vývinu jednotlivých živočíchov (motýľ, žaba, včela, sliepka domáca). Deti po častiach detailne prerozprávali svoje pozorovania o jednotlivých živočíchov. Na základe videných ukážok začali  deti triediť a správne priraďovať jednotlivé vývinové štádia živočíchov (obrázky, modely). Hľadali spoločné a rozdielne znaky štádia vývinu. Po tom, ako si žiaci vylosovali živočícha sa rozdelili do skupín. Každá skupina dostala odborný text ku konkrétnemu živočíchovi. Po prečítaní textu mala každá skupina podať svojim spolužiakom nové a zaujímavé informácie a pripraviť si otázky ku svojmu živočíchovi. Svoje nadobudnuté vedomosti mali aplikovať v ďalšom texte, kde  dopĺňali chýbajúce slová v texte. Týmto spôsobom si precvičovali čítanie s porozumením. Ďalšia fáza bola tvorba projektu, kde deti mali logicky správne usporiadať nastrihané vety z textu. V správnom slede ich nalepili a vytvorili životný cyklus. Svoje práce prezentovali pred spolužiakmi. Ako spätnú väzbu použili otázky, ktoré si vopred pripravili a napísali. Poslednou úlohou bolo vytvoriť v skupinách životný cyklus vylosovaného živočícha, pri ktorom deti fantáziou nešetrili.

Trieda: 2.B, p. uč. Judita Môciková

 


V triede 4.A
už štyri roky vytvárame životné zručnosti a podporujeme rozvoj charakteru počas VEU blokov. V októbri sme si zosumarizovali pravidlá spolužitia. Každému pravidlu sme venovali osobitnú pozornosť v skupinách. Následne skupiny odprezentovali svoje pravidlo a diskutovali so spolužiakmi o vlastných skúsenostiach s daným pravidlom. Aplikačné úlohy poskytli žiakom vyskúšať si životné zručnosti. Najviac žiakov vtiahla aktivita k dôvere a úcte – spísanie a trhanie posmeškov a koláž dôveryhodných ľudí.                                                                                                    Soňa Bistová


Žiaci 3.C pokračovali v projekte o zdravom životnom štýle. Ako sa správne stravovať. Tentokrát sme sa zamerali na vitamíny urobili sme ochutnávku niekoľkých druhov ovocia a zeleniny. Svoje poznatky a skúsenosti  si žiaci navzájom vymenili a v skupinách vypracovali zadané úlohy. Zároveň si precvičili učivo o slovných druhoch - prídavných menách a  o význame príjmu  vitamínov pre ľud.organizmus. 

V 1.A sa utvrdzovalo aktívne počúvanie.

22.3. si tretiaci 3.C pripomenuli Deň vody. Pripravili si nové informácie o vode, s ktorými pracovali počas blokového vyinformácie v matematike, slovenskom jazyku, prírodovedy a výtvarnej výchovy. Pozvali sme aj deti z 1.C a spolu sme si sledovali rozprávku Kvapko a Kvapka - cesta vodnej kvapky. Každá skupina  bola so svojou prácou spokojná, lebo podala  najlepší výkon.

 

Vo štvrtok 5. A zažila vysoko efektívne učenie. Spojili sme matematiku s geografiou. Keďže je marec mesiac knihy, všetko sa začalo krátkou ukážkou od J. Verna. Prvou úlohou bolo dotvoriť príbeh. Žiaci pracovali v skupinách, do ktorých sa rozdelili podľa toho, aký geometrický útvar, alebo teleso si vytiahli. Po prezentácii príbehov nasledovala druhá úloha - postaviť čo najzaujímavejší dom z krabičiek, ktoré si priniesli. Pri prezentácii sme sa zoznámili s telesami kocka a kváder. v ďalšej časti bolo úlohou skupín zozbierať 6 indícií. Všetky viedli k tomu, aby uhádli jednu zo sopiek. Tie získavali za vyriešené úlohy, ktoré boli zamerané na rozvoj matematickej gramotnosti a logického myslenia. Po zozbieraní všetkých indícií museli uhádnuť o akú sopku ide. Ak boli úspešní, pokračovali modelovaním sopky z cesta. Jupí, asi bude sladká odmena :) Keďže sopky museli vychladnúť, aby sa po naplnení lávou neroztiekli, mohli sa žiaci pustiť do finále - záverečnej prezentácie. Mali na výber viacero možností. Po odprezentovaní každej skupiny už mohlo nasledovať naplnenie sopiek ovocím, lávou = šľahačkou a pustiť sa do maškrtenia. Piatačikom sa takéto vyučovanie páčilo a odkázali nám, že môže byť aj častejšie :)

O skvelý deň sa im postarali pani učiteľky Kamila Andoková a Zuzana Slaštanová 

 

V našej triede 3.A už tretí rok zdokonaľujeme pravidlá spolužitia. V tomto roku sme si pridali tému priateľstvo a po troch mesiacoch sa nám podarilo ju naplno prežiť. V piatok 8.12. sme sa vybrali navštíviť spolužiaka do Dolnej Trnávky. Náš Marek si plní školskú dochádzku individuálnym spôsobom z dôvodu vážnych zdravotných problémov. Počas minulého školského roku sme s ním komunikovali prostredníctvom listov, krátkych stretnutí a telefonických hovorov. Tento rok sme po dohovore s rodičmi naplánovali stretnutie u neho doma. Objednali sme si mikrobus a vyrazili. V Dolnej Trnávke sme sa zmenili na Mikulášsky sprievod, ktorý s anjelom a čertom trafil k Marekovi. Na dvore nás čakal Marek a po básničke dostal balík od anjela. Tešil sa aj jeho pes Bella, lebo mal zrazu veľa obdivovateľov. Zvítanie pokračovalo v jedálni. Pochválili sme sa novými zážitkami zo školy a domu, prebrali sme knihy, hračky.... Po chutnom občerstvení sme si zahrali pexesovú olympiádu. Na záver sme absolvovali krátku prechádzku po Trnávke. Deti nezabudli na všetky prejavy priateľstva a zaklincovali to darčekmi pre Mareka. Cestu späť nám spríjemnila srnka, ktorá tiež iste videla, že sa nám náš cieľ podaril splniť.                                

Bistová Soňa

 

 

Začiatkom decembra sa 4. C a 4. B oboznámili s ďalšou životnou zručnosťou: dôveryhodnosť. V tomto bloku si prezreli rozprávku Mimi a Líza, hľadali prejavy dôvery u svojich blízkych, v aplikačných úlohách si utvrdili pojem dôveryhodnosti, vyhľadávali jej prejavy v texte, zahrali sa na novinárov, vymýšľali melódie, tvorili báseň – príbeh a vyrobili darček pre človeka, ktorému dôverujú. /Mgr. Urblíková, Paed.Dr. Neštinová /

 

 

Trieda - 4.B

Predmet – Vlastiveda

Téma - Vesmír

Žiaci pracovali v skupinách a v blokoch VLA, SJL,VYV a PVC.

Upevňovali sme životné zručnosti - dôveryhodnosť, spolupráca, najlepší osobný výkon, kreativita, riešenie problémov, nápaditosť, trpezlivosť.

 

Hodinu čítania strávili žiaci IV. C triedy netradične – v školskej knižnici. Pracovali v skupinách. Z kníh bájok a povestí si vybrali jednu bájku, ktorú si spoločne prečítali, rozobrali a reprodukovali ponaučenie. Následne tvorili svoje vlastné bájky a jednu spoločnú prezentovali za skupinu. Zo životných zručností si trénovali najmä tvorivosť a najlepší osobný výkon.

 

Žiaci IV. C zavŕšili svoje vedomosti o Vesmíre blokovým výstupom - VLA, SJL, VYV. V skupinách si upevňovali životné zručnosti: spoluprácu, iniciatívu, dôveryhodnosť, starostlivosť a najlepší osobný výkon.            M. Urblíková

 

V októbri štvrtáci navštívili dopravné ihrisko. Zážitky z dopravnej výchovy si 4.B upevnila blokovým a projektovým vyučovaním./SJL, VLA, VYV/.Vyučovalo sa v skupinách. Žiaci použili životné zručnosti kooperatívnosť- spoluprácu, iniciatívu, snahu, riešenie problémov...Vytvorené projekty prezentovali. (foto, video)

 

 

Aj v tomto školskom roku sa v našej triede 3.A pokračuje blokmi VEU. Po získaní coolových žiackych knižiek sa budeme venovať ďalším životným zručnostiam. Začali sme v piatok 13. októbra zručnosťou PRIATEĽSTVO. Predstavili sme si ju z vlastného poznania a potom prepojili s rozprávkou Kubko a Maťko. Po energizéri sme priateľstvo využili v práci vo dvojiciach. Nakoniec nám výberové úlohy ukázali, že divadlo u nás v triede je neustále in. Ale máme aj šikovných matematikov a maliarov. Fotky hovoria o všetkom.

 

 

V stredu (27.9. 2017) sa vyučovanie v 1.A, 1.B  pobralo netradičnou cestou a urobili sme si gaštanový deň. (Mgr. Giláňová)

 

 

Druháci si počas dvoch blokov precvičili aktívne počúvanie a najlepší osobný výkon. Pracovali s knihou Kamil a Emil, pričom  používali životnú zručnosť zodpovednosť, spolupráca a riešenie problémov. Vo výberových úlohách sa uplatnili ako herci a tvorcovia netradičných dopravných značiek.                           (Mgr. Bistová)

Dňa 7.3.2017 v 6.A triede prebehlo blokové vyučovanie v rámci VEU. Téma bola zaujímavá - Rímske légie. Žiaci pracovali v skupinách , v dvojiciach i jednotlivo. Vytvárali pojmové mapy, pracovali s atlasom, mapou, encyklopédiami, urobili jedálny lístok a čerešničkou bola výroba vlastného - PUGIA (legionárskej dýky). Svoje práce prezentovali a vystavili v triede.
O tom, že práce zaujali svedčí reflexia žiakov :
- Strašne super, nešlo o to, že sa nebudeme učiť,ale o to, že sme to robili spolu.
- Páčilo sa mi všetko. Chcela by som mať viac takých hodín. Rím som veľmi nechápala, ale po tejto hodine som z neho múdrejšia.
- Bola to zábava. Škoda, že sme nepozreli celý film a že sme sa s tými mečmi nemečovali.
- Teším sa na ďalšie hodiny.
PS. Určite budeme mať aj ďalšiu hodinu - tentoraz  o stredovekých hradoch (V.Fridrichová)


Žiaci v 2.B zažili deň bez oddelených predmetov. Najprv sa naučili novú slovnú zásobu na tému geometrické tvary, aby si ich lepšie zapamätali naučili sa spievať o nich pieseň. Pozorovali rozdiely a znaky jednotlivých geometrických tvarov a to nie len po slovensky ale aj anglicky- vyučovaní boli metódou clil. Na záver rysovali obrázky z geometrických tvarov do štvrcovej siete, čo im poslúžilo ako podklad na  výtvarné spracovanie spoločných výtvarných prác.                                                        (Mgr. Mária Štangová)

Tematické bloky zodpovednosť a zvedavosť v 5.B (prezentácia)
                 (Mgr. Baláž, Mgr. Juráková, Mgr. Némethyová)
 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14