O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Školský podporný tím

supportVážení rodičia, milí žiaci,

od tohto školského roka 2023/2024 na našej škole funguje školský podporný tím (ŠPT).

Podľa §84a zákona 138/2019 Z.z je to spolupracujúca skupina ľudí zostavená z odborných a pedagogických zamestnancov školy, ktorí sa podieľajú na tvorbe rešpektujúcej klímy školy. ŠPT pracuje nielen s deťmi, ale aj s učiteľmi a rodičmi v rámci trojstupňovej pomoci, ktorá je súčasťou piatich stupňov podpory v systéme poradenstva a prevencie. Personálne u nás ŠPT tvorí školská špeciálna pedagogička, školská psychologička, výchovná a kariérna poradkyňa a koordinátorka prevencie. Úlohou ŠPT je vytvárať podmienky, aby sa každý žiak mohol v škole maximálne rozvíjať, vytvárať systém podpory okolo žiakov, učiteľov a rodičov, aby mohli efektívne inkluzívne fungovať všetky zložky. ŠPT je pre všetkých žiakov, nielen pre žiakov so ŠVVP. Medzi najvýznamnejšie hodnoty pre inkluzívne vzdelávanie patrí spravodlivosť (v prístupe k žiakom), rešpekt k rozdielnostiam, tolerancia, empatia, spolupráca.

ŠPT môže realizovať okrem iných aj tieto činnosti:

· vyhľadávanie a identifikácia zdrojov a rizík u žiakov,

· preventívne a depistážne programy,

· poradenstvo a vzdelávanie učiteľov a rodičov,

· cielené intervencie,

· mentoring pedagogických asistentov,

· aktívna spolupráca s poradenskými zariadeniami.

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14