O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Školský psychológ - základné informácie

 

Poslaním školskej psychologičky na našej škole je pomáhať tomu, aby sa všetci, kto školu navštevujú, v nej cítili bezpečne a spokojne. Môžete sa na mňa obracať na konzultovanie výukových a výchovných problémov, problémov v rámci vzťahov v triede a v škole a tiež, pokiaľ ste sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

 

O psychologické služby školskej psychologičky môže požiadať:

- žiak prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo osobne počas prestávky alebo po vyučovaní

- rodič žiaka prostredníctvom triedneho učiteľa, osobne počas konzultačných hodín alebo emailom

- učiteľ osobne počas pracovnej doby psychologičky.

 

Hlavnou náplňou mojej práce je:

• pomáhať žiakom s ich výchovno-vzdelávacími alebo osobnými ťažkosťami,

• prispievať k dobrej vzájomnej spolupráci školy a rodiny, a všetkých zainteresovaných strán v systéme školy,

• vyvíjať takú spoluprácu a aktivity, ktoré podporujú školskú úspešnosť žiaka a jeho osobnostný rast,

• vytvárať atmosféru bez stresu, napätia a úzkosti,

• poskytnúť rodičom informácie a kontakty na ďalších odborníkov a poradenské centrá,

• vyvíjať také aktivity, ktoré zlepšujú vzťahy medzi žiakmi a posilňujú schopnosť pomáhať, dôverovať a spolupracovať.

 

Pri svojej práci spolupracujem:

- so školskou špeciálnou pedagogičkou, výchovnou poradkyňou a koordinátorkou prevencie, s asistentmi učiteľa, s pedagógmi a vedením školy

- s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie(CPPPaP) a ďalšími odborníkmi poskytujúcimi psychologickú starostlivosť

 

Pri svojej práci sa riadim Etickým kódexom školského psychológa

 

Psychológ nie je šaman, ani liečiteľ. Nevie čítať myšlienky, nepozná všetky riešenia na každý problém, nie je hodnotiaci ani súdiaci. Hlavným pracovným nástrojom každého psychológa je vzťah dôvery a z neho vyplývajúca mlčanlivosť psychológa.

 

LINKY:

Liga za duševné zdravie: http://www.dusevnezdravie.sk/

Asociácia školských psychológov: http://www.aspsr.sk/

Drogový informačný portál: http://www.infodrogy.sk/

Prevencia šikanovania: http://www.sikana.eu/ , http://www.prevenciasikanovania.sk/

Linka detskej istoty: http://www.unicef.sk/sk/ldi/telefonicka-ldi/

Pomoc obetiam násilia: http://www.pomocobetiam.sk/http://www.i-psychologia.sk/   

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14